Wie doet wat in de jeugdhulpverlening in Amsterdam?

Er zijn verschillende aanbieders van jeugdhulp in Amsterdam. Zij werken nauw met elkaar samen in de zogenaamde 5-hoek.

Huisartsen kunnen kinderen met psychische problematiek altijd rechtstreeks verwijzen naar de GGZ. Maar soms is niet meteen duidelijk hoe zwaar de problematiek is, of waar een kind het beste kan worden geholpen. Voor huisartsen is het Ouder- en Kindteam een goede eerste ingang. Iedere huisarts heeft vaste contactpersonen vanuit het Ouder- en Kindteam in de buurt. Zij kennen het aanbod van jeugdhulpverlening goed en kunnen helpen de juiste weg te vinden naar passende zorg en ondersteuning.

Doelgroep: jeugd van 0 tot 18 à 23 jaar. De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het OKT. Het OKT ziet daardoor alle kinderen. Met name opvoedproblemen en lichte psychische problemen worden door het OKT zelf opgepakt. Werkt samen met de andere organisaties in de vijfhoek, ze verwijzen ook door.

Als er veel verschillende problemen zijn in een gezin (met of zonder kinderen) kan het Samen Doen Team helpen problemen behapbaar te maken en het gezin weer meer zelfredzaam te laten zijn. Het team bestaat uit hulpverleners uit verschillende organisaties en kan helpen bij schulden, opvoedproblemen, huisvesting, overlast etc. De huisarts kan rechtstreeks naar het Samen Doen team verwijzen maar het kan ook via het Ouder- en Kindteam als er kinderen zijn.

De Jeugdbescherming en William Schrikker Groep (WSG) zijn zogenaamde gecertificeerde instellingen. Dat wil zeggen dat zij maatregelen als uithuisplaatsing of voogdij mogen uitvoeren. Ze doen precies hetzelfde maar de WSG is voor gezinnen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking bij kinderen of ouders. Dit is intensieve, systeemgerichte begeleiding. De huisarts kan niet rechtstreeks verwijzen naar de Jeugdbescherming of WSG.

Als er vermoedens zijn van onveiligheid of mishandeling binnen een gezin is Veilig Thuis de aangewezen organisatie om te betrekken. Zij voert zelf geen hulp uit maar Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, doet onderzoekt, en zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is.