Psychische problemen en ouderschap

Iedere ouder heeft het beste voor met haar of zijn kind en heeft een grote rol in een gezonde hechting en ontwikkelingskansen van het kind. Het is daarom in het belang van een kind dat een ouder zich goed voelt in het ouderschap. Dat is niet altijd het geval.

Hulpverleners die contact hebben met ouders met psychische problemen moeten alert zijn op risico’s voor kinderen. Een analyse van de gezinssituatie is noodzakelijk zodat, wanneer nodig, ondersteuning ingezet wordt om de (opvoed)relatie tussen ouder en kind te versterken en risicofactoren en -momenten te verminderen. Samenwerking tussen Volwassen GGZ en jeugdhulp is dus essentieel. In dat kader hebben volwassenen GGZ, gemeente Amsterdam en partners in het (jeugd)stelsel een kernverhaal opgesteld dat inzicht geeft in het waarom en in de ambities.

Het onderwerp Psychische problemen en ouderschap krijgt nu ook breder aandacht. Zo besteedde het Parool er een uitgebreid artikel aan Kan een kind geen kind zijn? Over de in het artikel genoemde pilot van JBRA en GGD is een informatieblad Innovatieve Psychiatrie.

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurden de Tweede Kamer het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Het doel met dit programma is: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het actieplan Zorg voor de Jeugd is het onderwerp opgenomen als een van de actielijnen.

Voor belangstellenden hier de Ouderschapskid naar aanleiding van het landelijke congres op 8 maart.

Bron: gemeente Amsterdam