Handreiking voor huisartsen: Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ. De Wzd behandelt de gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie (of met een verstandelijke beperking).

De Wzd geldt overal, niet alleen intramuraal, maar dus óók in de thuissituatie. Daardoor beoogt deze nieuwe wet beter aan te sluiten bij de huidige tijd, waarin mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Hiertoe zou soms gedwongen (onvrijwillige) zorg ingezet kunnen worden om risico’s op ernstige nadelen te voorkomen, wanneer er geen vrijwillige alternatieven zijn.

De Wzd regelt vooral ook de rechten van de patiënt in geval van onvrijwillige zorg of opname. In geval van onvrijwillige opname is nieuw dat de rol van de onafhankelijk beoordelaar verschoven is van psychiater naar een onafhankelijke specialist ouderengeneeskunde, die een medische verklaring verstrekt aan de aanvrager van gedwongen opname.

Gisteren organiseerde Vilans, ROHA en Elaa in opdracht van de de Amsterdamse Huisartsen alliantie vanuit het programma Beter Oud in Amsterdam hierover een webinar dat goed werd bezocht en ontvangen.

Irme de Bonth, expert Wzd van Vilans, gaf in dit webinar kort uitleg over de essentie van de wet, waarin het met name gaat over goede zorg voor kwetsbare ouderen met een psychogeriatrische aandoening. Hoe werk je in de wijk samen rondom deze kwetsbare doelgroep? Wat heb je met elkaar georganiseerd wanneer een situatie (plotseling) complex wordt? Hoe bescherm je de patiënt dan door zorgvuldig te handelen? Vervolgens werden Christelle van Velzen (casemanager Cordaan) en Annetje Bootsma (specialist ouderengeneeskunde bij FamilySupporters) geïnterviewd en konden deelnemers in het laatste deel vragen stellen aan de experts.

Het webinar werd afgesloten met de aankondiging van de handreiking Wet zorg en dwang voor Amsterdamse huisartsen. In de handreiking staat meer informatie over de rol en betrokkenheid van de huisarts bij de Wzd. De handreiking is dit jaar nog in ontwikkeling, een aantal zaken moeten nog worden afgestemd. Bijvoorbeeld over aanwezigheid van de huisarts bij de RM-zitting of aanwezigheid op afstand (bereikbaar via telefoon of beeldbellen). De vastgestelde informatie in deze versie van de handreiking wil de Amsterdamse Huisartsen alliantie alvast delen omdat het belangrijk is dat huisartsen en POH-Ouderen hiervan op de hoogte zijn. 

 

Informatie

 

Meer weten? Bel of mail met