ZN: veelvoud aan actieplannen maakt ouderenzorg niet vanzelf toekomstbestendig

Zorgverzekeraars Nederland wil dat ouderen nu en in de toekomst toegang houden tot goede, passende zorg in een vertrouwde omgeving. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt ZN aandacht voor meer samenhang in de ouderenzorg, meer ruimte voor verpleegzorg thuis en meer geschikte woningen voor ouderen.

Het kabinet besteedt veel aandacht aan ouderenzorg en heeft daarvoor vele actieplannen en programma’s opgestart. Maar ZN stelt vast dat juist de versnippering en de veelheid aan betrokken zorgverleners en welzijnswerkers, verbeterprogramma’s, zorgloketten en financiële budgetten een punt van zorg is. In 2030 is 1 op de 4 Nederlanders ouder dan 65 jaar. Nederland telt dan 4,2 miljoen ouderen. De toename van het aantal ouderen verandert onmiskenbaar de aard en organisatie van de gezondheidszorg. ZN vindt dat het kabinet meer samenhang moet brengen in het beleid en de investeringen voor een toekomstbestendige ouderenzorg.

ZN wijst in de brief op drie belangrijke stappen. Als eerste willen zorgverzekeraars meer mogelijkheden krijgen om kansrijke initiatieven te financieren die leiden tot aantoonbaar betere, passende en doelmatige zorg en ondersteuning. De ouderenzorg zit in drie zorgwetten (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning). Er is behoefte aan meer mogelijkheden voor de bekostiging van de ‘domeinoverstijgende’ initiatieven tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. ZN pleit daarom voor een niet-persoonsgebonden betaaltitel in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Meer mogelijkheden voor (verpleeg) zorg thuis

ZN pleit voor het voortzetten van de extra kosten thuis-regeling (EKT) na 2020. Deze regeling in de Wet langdurige zorg (Wlz) compenseert mensen voor een terugval in uren als zij van de wijkverpleging in de Zvw overstappen naar Wlz-zorg thuis. Daarnaast zou de eigen bijdrage voor het modulair en volledig pakket thuis in de Wlz niet hoger moeten zijn dan het eigen risico in de Zvw en de eigen betalingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En ZN pleit voor meer financiële ruimte voor zorgkantoren om zorgaanbieders te ondersteunen bij de inzet van nieuwe technologie bij verpleegzorg thuis.

Deze maatregelen zijn nodig omdat ouderen met een intensieve zorgvraag die blijvend permanent toezicht nodig hebben, steeds vaker de voorkeur geven aan passende verpleegzorg thuis. ZN vindt dat er meer flexibele vormen van verpleegzorg in de thuissituatie moeten worden ontwikkeld. Voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor verpleegzorg thuis, is het belangrijk dat de wijkverpleging in de Zvw en de thuiszorgarrangementen in de Wlz beter op elkaar aansluiten en dat de zogenaamde ‘zorgval’ verdwijnt.

40.000 woningen niet geschikt voor ouderen

Tot slot stelt ZN in de brief aan de Tweede Kamer vast dat 40.000 ouderenhuishoudens wonen in een woning die niet geschikt is voor hun persoonlijke situatie. In het programma Langer thuis noemt het kabinet verschillende acties om het aantal geschikte woningen voor ouderen te vermeerderen. ZN is benieuwd of de minister inmiddels een beeld heeft van de gemeenten die de ‘lokale opgave’ voor meer geschikte woningen voor ouderen in kaart hebben gebracht. Met de wetenschap dat het aantal ouderen in de wijk fors zal toenemen, neemt zonder snelle maatregelen ook het aantal ouderen in een ongeschikte woning toe.

Een geschikte woning heeft grote invloed op het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoner, maar ook op de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en ondersteuning. Een geschikte woonvorm helpt bijvoorbeeld bij valpreventie, het tegengaan van eenzaamheid, maar het biedt ook meer mogelijkheden voor verpleegzorg thuis. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over het gebrek aan geschikte woningen voor ouderen. Het snel beschikbaar maken van voldoende geschikte woningen voor ouderen is essentieel voor de toegang en betaalbaarheid van goede en doelmatige zorg en ondersteuning.

Bron: ZN journaal 

Gerelateerd nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...