Financiële compensatie huisartsenzorg vanwege coronapandemie

Vanwege de coronazorg ontvangen huisartsen voor de extra inspanningen, meerkosten en omzetderving een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt. Voor de extra huisartsencapaciteit in de ANW-uren kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar een opslag overeenkomen op het reguliere ANW-uurtarief van maximaal € 15. Deze maatregelen gaan in met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 en betreffen vooralsnog het tweede kwartaal 2020.

Daarnaast mogen huisartsen visites aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus de prestatie ‘visite intensieve zorg’ in rekening brengen. Ook deze maatregel gaat per 1 maart 2020 in.

 

Financieel neutraliseren

Doel is om de effecten van de coronacrisis voor huisartsen financieel te neutraliseren. De opslag van € 10 per ingeschreven patiënt is gebaseerd op een inschatting van de zorgaanbieders van de financiële gevolgen van de corona-uitbraak. Op basis hiervan wordt nog vastgesteld of de opslag aansluit bij de werkelijke omzetderving en aanvullende kosten. Ook wordt nog bekeken of bijsturing nodig is in volgende kwartalen.

 

Regelingen extra locaties

Als gevolg van de coronapandemie zijn er extra locaties ingericht voor de huisartsenzorg overdag voor (mogelijke) coronapatiënten. Als de zorg overdag wordt geleverd vanuit een huisartsenpost of een regionaal samenwerkingsverband, wordt voor patiëntcontact een passantentarief in rekening gebracht. Bij de extra locaties van samenwerkende huisartsenpraktijken kan het passantentarief in rekening worden gebracht als de patiënt wordt gezien door een andere arts dan de eigen huisarts. Voor zorg aan ingeschreven patiënten geldt declaratie van reguliere consulten.

Resterende kosten worden onder voorwaarden door de zorgverzekeraar verrekend met bestaande budgetafspraken van de huisartsenpost of het regionaal samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is wel dat de benodigde huisartsencapaciteit op extra locaties in principe niet aanvullend wordt vergoed. De huisarts kan daar worden ingezet als gevolg van verminderde inzet in de eigen praktijk. Hiervoor worden huisartsen gecompenseerd via de aanvullende opslag op het inschrijftarief.

 

Meer informatie

Deze afspraken, gemaakt door ZN, LHV, VPH en InEen, neemt de NZa op in haar regelgeving. Zie de berichtgeving over deze extra financiering op de site van de NZa.

Auteur: Gerda van Beek, Taal & Teken