Leergang paramedi en persoonsgerichte zorg – Evaluatie

Omschrijvingen die de deelnemers gaven na de eerste bijeenkomst

Elaa en KNGF zijn in april 2018 gestart met het aanbieden van de Leergang van ZZ naar GG aan paramedici. Dit gezamenlijke initiatief is genomen om Amsterdamse paramedici de ruimte te geven te experimenteren met de veranderende rol van de zorgverlener. Die rol verandert richting coach die de cliënt faciliteert en stimuleert om de regie te voeren over zijn eigen leven en zorg.

De leergang bestond uit vier bijeenkomsten waarin de deelnemers zijn geschoold in de visie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (van ZZ naar GG), theorie van gedragsverandering en integrale gezondheid in het toepassen van het gespreksmodel dat past binnen de ZZ naar GG visie. 
  

Evaluatie 

cijfer 8

Om na te gaan wat de opbrengsten zijn van de leergang, hebben we dit bij de deelnemers geëvalueerd. In cijfers: 8,06 voor de leergang; 8,18 voor de organisatie en een 8,67 voor de docenten.

Enkele reacties:

  • De leergang heeft mij handvatten gegeven om bewuster te worden van mijn handelen en de leren van anderen en hun ervaringen
  • In de omgang met patiënten was dit precies waar ik naar op zoek was
  • De manier sluit goed aan bij mijn behoefte om meer beweging bij mensen te bewerkstelligen

Veel deelnemers waren vooral enthousiast over het interactieve karakter van de leergang en de manier waarop de docenten steeds luisterden naar waar zij behoefte aan hadden.
  

Toepasbaarheid van de training

De deelnemers hebben door de leergang de kennis en vaardigheden geleerd om het gespreksmodel van GG in te kunnen zetten. Dit biedt hen inzicht in wat de patiënt belangrijk vindt, en hoewel het activeren van de patiënt door hen als lastiger wordt ervaren, zijn ze ook hier in gegroeid. Het vergt ook nog heel wat oefening om hier verder in te komen en het meer een automatisch proces te maken. Ook noemen zij nog andere barrières bij henzelf, de patiënten en bij het zorgsysteem. 

"Er zijn nog valkuilen, het blijft lastig om wat ooit gedaan werd, namelijk regie bij zorgverlener, los te laten. Maar still going strong."


Sommige deelnemers hebben wat nuance gemist in de training. Soms is ZZ, in de vorm van specialisatie binnen een bepaald ziektebeeld, namelijk ook heel hard nodig. Het is lastig om precies te bepalen wanneer meer de ziekte- en zorgkant (ZZ) nodig is en wanneer zij meer gezondheid en gedrag (GG) moeten inzetten. 
  

Gewenste effecten op praktijkniveau en systeemniveau

Veel deelnemers hebben met hun collega’s en verwijzers gesproken over persoonsgerichte zorg en de leergang. Maartje Kuijpens vertelt: "Ik probeer mijn collega’s mee te nemen in de aanpak van positieve gezondheid door voorbeelden te benoemen; we organiseren af en toe een 'warme' overdracht van ziekenhuis naar de eerstelijnszorg om patiënten goed (naar de wensen, behoeften van patiënt) over te dragen." Dit leidt er toe dat meer en meer zorgverleners en partners in Amsterdam op de hoogte zijn van deze ontwikkeling. Ook geeft Maartje aan dat het moeilijk is om een gehele systeemverandering op gang te brengen. 

Deelnemers sluiten zich wel aan bij al bestaande initiatieven die uitgaan van een persoonsgerichte benadering en zijn zich ook aan het groeperen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Waar deze toe gaan leiden is nog onvoldoende bekend maar zullen wij op de langere termijn volgen. 

Het aanbieden van deze leergang is een eerste goede stap geweest om paramedici meer aan te haken op de ontwikkelingen op het gebied van persoonsgerichte zorg. Samen met de KNGF onderzoekt Elaa nu of het mogelijk is om deze leergang in 2019 weer aan paramedici aan te bieden. 
  

REACH-project

Naast het aanbieden van de leergang willen we paramedici in contact brengen met vergelijkbare initiatieven zodat zoveel mogelijk ervaring wordt opgedaan en kennis wordt gedeeld op patiënt-, praktijk- en wijkniveau. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met het REACH-project vanuit het AMC (REACH staat voor REhabillitation After Critical Illness and Hospital discharge). Patiënten die enige dagen op de IC liggen, zijn de meest zieke patiënten in de gezondheidszorg. Dankzij de verbeteringen in de zorg overleven steeds meer patiënten deze periode. Echter: de keerzijde is dat deze mensen ten gevolge van de levensbedreigende situatie met een stressvolle IC-opname lichamelijke, cognitieve en psychische klachten kunnen ontwikkelen. Dit post-intensive care syndroom (PICS) wordt vaak niet herkend door zorgverleners. Het REACH-project moet daar verandering in brengen.
  

Lees ook

 

Meer weten? Bel of mail met