Fimke Wiersma: één jaar bestuurder Elaa

"Samenwerking tussen lijnen en domeinen essentieel voor gezondere samenleving"

 

2021 05 05 FimkeFimke Wiersma (49 jaar) is per 1 mei 2020 aangesteld als bestuurder van Elaa. Dat betekende een merkwaardige start, midden in de eerste lockdown. Desondanks is ze voortvarend en energiek aan de slag gegaan. Ze blikt kort terug op haar ervaringen in het eerste jaar.

“De start had ik me inderdaad anders voorgesteld”, glimlacht ze. “Kennismaken met de medewerkers en stakeholders gebeurde noodgedwongen via telefoon en beeldbellen. Met als gevolg een rationele kennismaking, waarbij de nadruk meer ligt op het goed luisteren, minder op reacties en emoties.” Peinzend: “Zo kom je wel snel tot de kern, heb ik ervaren.”

 

Jaarprogramma even on hold gezet

Bij zo’n ongekende corona-uitbraak is de organisatie teruggeworpen op wat er werkelijk toe doet, stelt Fimke vast. “Wat is écht belangrijk op dit moment? Dat was ondersteuning van professionals, zoals het Corona Crisisteam Huisartsenzorg Amsterdam, de Ouder- en Kindteams en bijvoorbeeld de opzet van online communities met de verloskundige en psychologen voor bezorgde zwangeren. Tevens verstuurden we bijna wekelijks een corona-special met een relevante selectie uit de hausse aan informatie.” Tevreden: “Tal van werkzaamheden dus die niet in ons jaarprogramma stonden, maar die direct zijn opgepakt. Vanaf dag één was voor mij duidelijk dat Elaa bestaat uit een team van zeer deskundige medewerkers, die beschikken over een enorm netwerk.”

"Na de eerste lockdown was er eindelijk gelegenheid iedereen persoonlijk te ontmoeten"

 

Visie en missie

Enthousiast: “Na de eerste lockdown was er eindelijk gelegenheid iedereen persoonlijk te ontmoeten. Dat was fijn. Gezamenlijk is maximaal ingezet om opgelopen achterstanden in te halen. Daarnaast heb ik op basis van gesprekken, het bestuderen van documenten en tijdens teamsessies in mijn eerste honderd dagen onze bedrijfsvoering doorgelicht. Wat gaat goed, waar is aanscherping nodig? Dit heb ik ook gevraagd aan de teamleden. Eén van de conclusies was dat de missie, visie en kernwaarden aangepast moesten worden. Mijn overtuiging is dat een missie tot in de haarvaten van de organisatie moet doordringen, die moet je met elkaar doorléven en moet kernachtig bestaan uit een paar woorden. Dat is gelukt met onze missie: Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere.”

 

Persoonsgerichte zorg

Fimke Wiersma is groot voorstander van persoonsgerichte zorg en preventie. Haar overtuiging? “We moeten van ZZ naar GG, van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Gelukkig is daar in de zorg momenteel meer aandacht voor, met instrumenten als Welzijn op Recept, GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) en Positieve Gezondheid. Het moet gaan om netwerkzorg rond de persoon: waar heeft hij behoefte aan, wat kan hij zelf doen, wat heeft hij daadwerkelijk nodig en wat kan iedere partij vanuit eigen kennis daaraan bijdragen? Dat is veel breder dan alleen de zorg. Daarom heb ik aan onze drie thema’s –ggz, ouderen en jeugd- een vierde thema toegevoegd, met als werktitel ‘chronische zorg’. Daarbij gaat het niet alleen om de ‘achterkant’, zelfmanagement bij een chronische aandoening. Het betreft juist ook de ‘voorkant’, de preventie: hoe kunnen we chronische aandoeningen zoveel mogelijk voorkomen? Dat houdt ook in, de veerkracht versterken, mensen mentaal en fysiek weerbaar maken.”

Gepassioneerd vervolgt ze: “Ik geloof sterk in het nut van gezamenlijke inzet –over alle scheidslijnen heen- om te komen tot een gezondere samenleving. Alleen zó is het mogelijk om gezondheidsverschillen te verkleinen. Dat sluit trouwens naadloos aan bij het programma Amsterdam Vitaal en Gezond. 2021 05 05 fimkewiersmaEen prachtig, ambitieus programma waarin partijen als Zilveren Kruis, gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Sigra en Elaa samenwerken om meer kansengelijkheid te creëren voor met name kwetsbare Amsterdammers, met meer gezonde levensjaren. En ook in Almere zie je een dergelijke beweging ontstaan. In Almere zijn er diverse programma’s die hetzelfde doel nastreven en waarbij momenteel de behoefte ontstaat om deze meer in samenhang op te pakken.”

"Niet langer de ziekte centraal, maar de kwaliteit van leven."

 

Onafhankelijke partner

Ze besluit met nadruk: “De zorg is nu niet toekomstbestendig. Ze moet anders worden georganiseerd, willen we de uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Niet langer de ziekte centraal, maar de kwaliteit van leven. Ik ben ervan overtuigd dat de eerste lijn een groot deel van het antwoord kan bieden om het zorglandschap te veranderen. Dat was voor mij ook de reden om deze functie te ambiëren. Elaa is een ROS, een regionale ondersteuningsstructuur. Een onafhankelijke partner dus, die professionals, organisaties en netwerken adviseert en ondersteunt in de regio Amsterdam en de regio Almere. Juist vanuit haar kennis en expertise van het veld kan Elaa die noodzakelijke krachtige samenwerking realiseren. Ik vind het dan ook een uitdaging om mijn kennis en ervaring op het gebied van samenwerking tussen meerdere organisaties en over domeinen heen, in te zetten bij Elaa. Een uitdaging die ik graag aanga, samen met het team en met onze stakeholders.”