Almeerse huisartsen en medisch specialisten enthousiast over succes van juiste zorg op de juiste plek

In Almere en omgeving is steeds meer zorg nodig. Maar hoe houden we die zorg toegankelijk, betaalbaar en van kwalitatief hoog niveau? Om dat te garanderen, hebben het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere twee jaar geleden de handen ineen geslagen met de samenwerkingsagenda Almere Durft. Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke scholingsdagen (compagnonsdagen) was er enthousiasme bij huisartsen en medisch specialisten over de voortgang. Het coronavirus heeft de plannen tot intensieve samenwerking niet vertraagd. Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om samen te werken. We kijken terug op twee jaren Almere Durft en blikken ook alvast vooruit op de plannen die in het verschiet liggen.

Onder het motto ‘Almere Durft! De juiste zorg op de juiste plek’ zijn het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere in Almere nóg intensiever gaan samenwerken. Daarbij ligt vooral de aandacht op de huisartsen- en medisch specialistische zorg. In gezamenlijk overleg is een samenwerkingsagenda opgesteld. In Almere zijn alle Almeerse huisartsen vanuit de regio-organisatie inmiddels aangesloten bij deze samenwerkingsagenda.

Thuis als het kán, in het ziekenhuis als het móet

In totaal zijn er zo’n zestien onderwerpen waarbij de zorg meer op de juiste plek wordt geleverd. Rosalie Klinkhamer, manager Allianties bij het Flevoziekenhuis: “De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Dat betekent dat we heel goed kijken wat een patiënt nodig heeft. We willen de zorg zoveel mogelijk thuis of bij de huisarts organiseren, alleen in het ziekenhuis als dat echt noodzakelijk is.’

 

Enkele voorbeelden na twee jaar Almere Durft

 

Meekijkconsult

Een mooi voorbeeld is het meekijkconsult. Bij twijfel of de patiënt naar het ziekenhuis moet worden verwezen, overlegt de huisarts digitaal met de medisch specialist. De huisarts kan ook foto’s meesturen. Laurens Huisman, chirurg: “In een meekijkconsult krijgt een huisarts laagdrempelig advies van een medisch specialist. De resultaten zijn erg goed. Daarom bieden inmiddels alle vakgroepen het meekijkconsult aan. Ongeveer de helft van de patiënten kan onder behandeling bij de huisarts blijven. Dat scheelt de patiënt tijd, maar ook geld. Een behandeling bij de specialist kost de patiënt eigen risico, een meekijkconsult niet. Mocht het advies zijn dat de patiënt wél naar het ziekenhuis komt, dan zijn wij als medisch specialist al voorbereid.” In 2020 hebben er ruim 4000 meekijkconsulten plaatsgevonden.

 

Oogonderzoek optometrist

Patiënten kunnen voor bepaalde niet-complexe oogheelkundige zorg door de huisarts verwezen worden naar de optometrist van Ellerman optiek en oogzorg. Maartje Moret, oogarts en vakgroepvoorzitter: “Door patiënten een breder aanbod optometrie aan te bieden in de eerste lijn krijgen zij sneller de noodzakelijke oogheelkundige zorg, vermindert het aantal doorverwijzingen naar de medisch specialist en wordt het ontstaan van wachtlijsten tegengegaan.” Sinds het najaar hebben meer dan 1.000 patiënten een oogonderzoek gehad bij de optometrist in de 1e lijn.

 

Aandacht voor ouderen: Valpreventiepoli in gezondheidscentrum De Haak

Bewoners van Almere Haven die vaak vallen of die een groot risico lopen om (opnieuw) te vallen krijgen doorgaans een valanalyse bij de fysiotherapeut en/of ze worden verwezen naar de internist ouderengeneeskunde. Met de komst van de Valpreventiepoli in Almere Haven bieden we de zorg voor deze mensen dicht bij huis in een gecombineerde afspraak. Tijdens dit bezoek is er een consult met de internist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut en de verpleegkundig specialist. Vervolgens stellen zij samen een plan op. Het doel van de Valpreventiepoli is om de ouderen te laten bewegen om zo functieverlies van de spieren en achteruitgang in het evenwicht zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze manier willen we de kans op vallen verkleinen en (her)opnames zoveel mogelijk voor zijn. De Valpreventiepoli is recent, nadat het even was stop gezet vanwege de Corona-crisis, weer opgestart in gezondheidscentrum De Haak in Almere Haven.

 

Thuisbehandeling met antibiotica-infuus

Soms heeft een patiënt langere tijd antibiotica nodig via een infuus. Bijvoorbeeld bij een ernstige infectie. Tot voor kort betekende dit automatisch dat je veertien dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Sinds 2020 kunnen patiënten van het Flevoziekenhuis deze behandeling nu ook thuis afmaken, dankzij de samenwerking met het technisch thuiszorgteam vanuit de wijkverpleging van Zorggroep Almere. In 2020 konden bijna 100 patiënten hierdoor eerder naar huis. Het grootste pluspunt voor de patiënt is dat hij of zij eerder sneller de dagelijkse routine weer kan oppakken. De patiënten ervaren de thuisbehandeling als veilig en prettig.

 

Almere Durft in de toekomst

Voor de toekomst is het de bedoeling om deze samenwerking verder uit te breiden met andere zorgorganisaties en ook meer samen te werken met gemeente Almere en Zilveren Kruis. “Dat is nodig, want door de vergrijzing en de groei van het aantal inwoners stijgt de zorgvraag in Almere hard. Daarnaast hebben we ook te maken met een krappe arbeidsmarkt waar het de huisartsenzorg aangaat. Voor nu zijn we goed op weg en zijn we met elkaar druk in gesprek over nieuw op te pakken samenwerkingen”, aldus Veronique Bekendam, directeur huisartsenzorg bij Zorggroep Almere en voorzitter van de regio-organisatie van de Almeerse huisartsen.

 

Over Almere Durft!

Met het project ‘Almere durft!’ draait alles om de juiste zorg op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren: door het voorkomen van (duurdere) zorg, door de zorg te verplaatsen dichterbij mensen thuis, of door zorg te vervangen door andere vormen van zorg, zoals e-health. Voor de komende jaren is al een aantal concrete initiatieven benoemd. Het project is niet in beton gegoten en bevat genoeg ruimte om nieuwe onderdelen op te pakken, afhankelijk van de behoeften. Elk kwartaal wordt de voortgang besproken en zorgverleners en cliëntenraden worden nauw bij de plannen betrokken en om input gevraagd.

Bron: Zorggroep Almere / Flevoziekenhuis