Zorgverzekeraars moeten bedrijfsmodel continu moderniseren

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) staat de zorgverzekeringssector voor een groot aantal uitdagingen: stijgende zorgkosten, veranderend klantgedrag, toenemende technische mogelijkheden en wet- en regelgeving die wijzigt. Zorgverzekeraars moeten hun bedrijfsmodel en risicomanagement blijven moderniseren en de financiële buffers op peil houden. Ook moeten zij de ruimte krijgen om hun regierol goed te kunnen vervullen. Dat schrijft DNB in zijn rapport Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke wettelijke en maatschappelijke taak: bijdragen aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Maar verschillende ontwikkelingen zetten druk op hun bedrijfsmodel en de mogelijkheden om hun wettelijk beoogde rol te realiseren. Zorgverzekeraars zijn ook financiële ondernemingen die soliditeit en stabiliteit moeten nastreven en financiële risico’s lopen. Toezichthouders en beleidsmakers dienen ervoor te zorgen dat de (kapitaal)eisen blijven aansluiten op de daadwerkelijke risico’s die zorgverzekeraars lopen. Een gezonde financiële positie is een randvoorwaarde voor zorgverzekeraars om hun maatschappelijke taak te vervullen, aldus DNB die toezicht houdt op de verzekeraars.

Zorgverzekeraars, benut ruimte

DNB noemt in het rapport meerdere zaken die extra aandacht vereisen. Zo gaan de totale zorgkosten in Nederland door de vergrijzing de komende jaren naar verwachting fors omhoog. Dit vraagt om scherpe keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om het inkopen van zorg.

Om hun regierol goed te kunnen vervullen, moeten zorgverzekeraars de ruimte krijgen én ook benutten: meerjarencontracten met zorgaanbieders, inzet op gepast zorggebruik en preventie spelen daarbij een belangrijke rol.

Sneller afhandelen declaraties ziekenhuizen

Wat verder opvalt is dat zorgverzekeraars moeite hebben met het correct inschatten van hun inkomsten en uitgaven. Dit komt onder meer doordat ziekenhuizen traag zijn met het indienen van declaraties. Bij de verzekeraars kunnen schadejaren soms pas met een vertraging van twee tot drie jaar worden afgerekend. DNB pleit ervoor dat dit hele proces sneller gaat plaatsvinden.

Kapitaal van buiten aantrekken lastig

Een ander punt dat wringt is de gereguleerde marktwerking waarbinnen zorgverzekeraars opereren. Zo mogen de verzekeraars nog altijd geen winst uitkeren aan investeerders. Dat maakt het volgens DNB lastiger voor hen om kapitaal van buiten te kunnen aantrekken.

Aanbevelingen:

DNB doet een aantal aanbevelingen:

  • Onderzoek de mogelijkheden om het bedrijfsmodel toekomstgericht te maken. Speel daarnaast proactief in op de mogelijkheden die technologische innovatie en datagebruik bieden om de dienstverlening aan polishouders te verbeteren en preventie te stimuleren. Zet hierbij ook in op (selectieve) meerjarenafspraken met zorgaanbieders waarbij aandacht is voor gepast zorggebruik.
  • Onderzoek de mogelijkheden om kostenbeheersing en investeringen in preventie te stimuleren, bijvoorbeeld door meerjarige verzekeringspolissen mogelijk te maken, zodat investeringen in preventie meer lonend kunnen worden.
  • Verklein de financiële onzekerheid voor zorgverzekeraars door afspraken te maken over snellere informatievoorziening, facturering en afrekening van schadejaren.

Gevolgen verdwijnen aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekeringen dreigen in de toekomst te verdwijnen. De zorgverzekeraars verdienen er niet genoeg meer aan en lijden er soms zelfs verlies op, waarschuwt DNB. Een aanvullende verzekering is een commercieel product, in tegenstelling tot de basisverzekering. De politiek heeft er niets over te zeggen. Zorgverzekeraars bepalen zelf welke zorg ze vergoeden, wat de hoogte van de premie is en wie de verzekering kan afsluiten. Als deze dreigt de verdwijnen, bestaat de kans dat de tandarts of de fysiotherapeut niet langer te verzekeren is voor een acceptabel bedrag, waardoor de toegankelijkheid van bepaalde zorg in het gedrang komt.

Verlieslatend

Veel mensen verzekeren zich alleen nog aanvullend als ze bepaalde behandelingen zien aankomen. 84 procent van de verzekerden heeft nu een aanvullende verzekering. In 2006 was dat nog meer dan 93 procent. Verder kiezen steeds meer mensen voor een hoger eigen risico om hun persoonlijke verzekeringslasten te drukken.

Sommige polissen zijn nu al verlieslatend voor verzekeraars. Die zien zich genoodzaakt de dekking ervan te verkleinen of een andere medische selectie toe te passen. Een aantal zorgverzekeraars zet het mes in het aantal behandeling fysiotherapie dat wordt vergoed.

Reacties

Een woordvoerder van VGZ liet via Twitter weten zich niet te herkennen in de kritiek. ‘VGZ laat juist zien dat het mogelijk is om aanvullende verzekeringen in de markt te zetten die niet verlieslatend zijn. Ultieme bewijsvoering is het feit dat we dit jaar de premie en dekking van alle pakketten gelijk houden.’

Econoom Erik Schut (Erasmus Universiteit) ziet nog geen verontrustende ontwikkelingen. Hij mist een cijfermatige onderbouwing van de analyse van DNB. In de Volkskrant zegt hij: ‘Het percentage mensen met een aanvullende verzekering is al een paar jaar stabiel en dat zie ik niet zo snel veranderen.’ Ook het verlies van de verzekeraars ziet hij niet terug in de cijfers: ‘De winst op de extra pakketten fluctueert van jaar tot jaar. Is die een jaar laag, dan gaat het jaar erop de premie omhoog.’

Wensen verzekerden inwilligen en geld verdienen

DNB dringt er bij de verzekeraars op aan om nieuwe manieren te bedenken om tegemoet te komen aan de wensen van de verzekerden en tegelijkertijd geld te blijven verdienen aan de aanvullende pakketten. Zo zouden ze verzekeringen kunnen aanbieden voor meerdere jaren. Dat kan voor verzekeraars handig zijn bij het doen van investeringen. Ook kunnen ze klanten korting geven als ze een gezondheidsprogramma volgen.

Bron: ZorgenZ