Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) om tekort personeel aan te pakken

Op donderdag 15 maart tekenden ongeveer 50 zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Amsterdam, Diemen en Amstelveen in SIGRA-verband het convenant ten behoeve van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Hiermee bekrachtigen we onze regionale acties om de tekorten aan personeel in de sector Zorg en Welzijn aan te pakken.

Onder de ruim 80 aanwezigen waren o.a. Duco Stuurman (Stedelijk Directeur Sociaal, Gemeente Amsterdam) en Eric Hisgen (portefeuillehouder Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA bestuur, voorzitter Raad van Bestuur Amstelring) om het belang te onderstrepen en de samenwerking te versterken.

Belang van RAAT

In de regionale actieplannen (RAAT) zijn de regionale ambities en afspraken vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Met het ondertekenen van het convenant -onderliggend aan het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)- spreken organisaties in Zorg & Welzijn en sociaal partner CNV Zorg & Welzijn, het commitment uit om gezamenlijk in actie te komen en zich sterk te maken voor voldoende, geïnspireerde en goed opgeleide professionals binnen de sector. Bij de realisatie van de plannen wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen zoals onderwijs, (gemeentelijke) overheden, sociaal partners en zorgkantoor. 

Vijf actielijnen RAAT

De RAAT is onderverdeeld in vijf actielijnen die zijn afgeleid van de arbeidsmarktagenda 2023. Bij de actielijnen zijn de volgende algemene ambities voor de regio Amsterdam, Amstelveen en Diemen opgenomen:  

 • Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
  Onze ambitie is een regionale opleidingsquote van minimaal 15% te realiseren in 4 jaar (2018-2021).   
 • Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers
  Onze ambitie is om de instroom in mbo-opleidingen in Zorg & Welzijn te verhogen naar 3500 in 2021 (komend van 2500 in 2014).
  Onze ambitie is om de instroom in hbo-opleidingen te verhogen naar 1750 in 2021 (komend van 1410 in 2016). 
 • Actielijn 3: Verhogen van het opleidingsrendement
  Onze ambitie is het gemiddelde opleidingsrendement te verhogen met 15% over 4 jaar (schooljaar 2020/2021). Wij schenken daarbij extra aandacht aan de opleidingen met een lager opleidingsrendement.   
 • Actielijn 4: Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
  Onze ambitie is om in nauwe samenwerking met het onderwijs nieuwe opleidingsmogelijkheden voor te bereiden, te ontwikkelen en te implementeren.
 • Actielijn 5: Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
  Onze ambitie is om te investeren in een aantrekkelijke werkomgeving/ werkklimaat waardoor uitstroom uit de sector wordt beperkt.

Ondertekening convenant RAAT

De bijeenkomst was op 15 maart van 8.00 uur tot 09.30 uur in de Tolhuistuin in Amsterdam. De opening werd verzorgd door Eric Hisgen en na de toespraak van Duco Stuurman over de goede samenwerking tussen de sector Zorg & Welzijn en de gemeente Amsterdam, werd het convenant door de aanwezige zorg- en welzijnsorganisaties getekend. Het laatste deel van de bijeenkomst bestond uit een informeel ontbijt.

Bron: SIGRA