Eigen bijdrage logeeropvang vervalt

Sinds 1 januari 2019 geldt ook voor de logeeropvang  het abonnementstarief van € 13,- per 4 weken voor alle inkomensgroepen.

Het besluit om de eigen bijdrage niet meer te innen komt voort uit de ongelijkheid tussen Pgb-en ZIN-cliënten  die met de invoering van het abonnementstarief is ontstaan. De meeste cliënten maken namelijk geen regelmatig gebruik van de logeeropvang. Vaak gaat het om een paar keer per jaar. Pgb cliënten betaalden elke periode de eigen bijdrage, terwijl ZIN-cliënten alleen betaalden bij daadwerkelijk gebruik van de logeeropvang.

Administratieve lasten
Daarnaast stonden de administratieve lasten (en dus kosten) van het innen van het abonnementstarief voor logeeropvang niet in verhouding tot de baten. Bij ZIN moest voor een eenmalige factuur van € 13,- een heel administratief proces in gang gezet worden. Een belasting voor zowel cliënt, aanbieder als gemeente/CAK.

Het vervallen van de eigen bijdrage wordt verwerkt in de volgende versie van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam (met ingang van 2020).