Jaarplan 2021

Jaarplan 2021

Samen maken we het verschil

Zorg en welzijn in Amsterdam en Almere gaat Elaa aan het hart. Zowel vanuit maatschappelijke betrokkenheid als onze kennis van het medisch- en sociaal domein. De samenwerking tussen én met organisaties in beide steden en de betrokken mensen in het werkveld spreken ons enorm aan. We voelen ons thuis in de wijk, de spreekkamers en binnen de gemeente. Met onze diensten leveren wij een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van zorg. Wij zijn toegerust om programma’s en transities op deze gebieden te leiden. We richten ons met name op samenwerkingsvraagstukken en de implementatie van projecten en nieuwe initiatieven in de wijk.

Inleiding

Met de kennis die we hebben over stedelijke en landelijke ontwikkelingen en innovaties in de zorg zijn we dagelijks bezig de samenhang te verbeteren en vernieuwing te stimuleren. Met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg in de buurt waarover zowel de patiënt als de zorgverlener tevreden is. We richten ons hierbij voornamelijk op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere. Om dat te bereiken werken we samen binnen de eerste lijn en met de nulde, tweede en derde lijn, het sociale domein, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Elaa wil bijdragen aan de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Daarvoor is nodig dialoog te voeren op basis van een gedeeld regiobeeld, segment overstijgend en aansluitend bij kansen, kwetsbaarheden en urgentie in het werkgebied. 

Innoveren vraagt naast een goed plan vooral om veel daden: het verbeteren van processen, samenwerking en relaties. Een pragmatische, resultaatgerichte aanpak. Elaa signaleert en ondersteunt bij wat nodig is om te komen tot betere maatschappelijke prestaties. We verbinden, maken dingen echt werkbaar en hebben aandacht voor mensen. We kennen de maatschappelijke opgaven van morgen en vertalen deze naar het organiseren van vandaag. Vanuit onze kennis werken we aan resultaten en ondersteunen we vernieuwing in het werkgebied. We doen dat vanuit een wendbare, flexibele organisatie met bevlogen medewerkers die hun werk met passie uitvoeren.  

Samen met opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa), Regionale huisartsen Almere (ReHa), gemeenten Amsterdam en Almere, AOF en Zilveren Kruis bepalen we de portefeuille van Elaa. We sluiten aan bij het door Zilveren Kruis geschetste regiobeeld van Amsterdam en Almere. De stadsbrede programma’s Amsterdam Vitaal & Gezond en Gezonde blik op 2030-2040 in Almere zijn leidend. Wat dit betekent voor 2021 staat beschreven in dit jaarplan.

Organisatiestructuur

Elaa is een platte organisatie bestaande uit een bestuurder (1), adviseurs (10), communicatieadviseur (1), directiesecretaresse (1), medewerker ict (1) en projectmedewerkers (4). De Raad van Toezicht ziet toe op de bestuurlijke kwaliteit van Elaa.

Naast het uitvoeren van de algemene ROS-taken zijn de activiteiten geordend naar thema’s. Elk thema heeft een themaleider die functioneel verantwoordelijk is voor de projectenportefeuille. Voor 2021 staat de doorontwikkeling van de thema’s centraal.

Voor komend jaar verwachten we in principe geen grote personele wisselingen en is dit organisatie waarmee we de toekomst van Elaa gaan vormgeven.

Organogram

Zorgthema's 2021

Samen met het veld zetten we ons in op verschillende projecten en activiteiten binnen de vier zorgthema's. De stadsbrede aanpak 'Amsterdam Vitaal & Gezond' en 'Gezonde blik op 2030-2040 in Almere' zijn de regionale initiatieven en leidend voor dit jaarplan. Hieronder staat per zorgthema beschreven wat wij in 2021 willen bereiken.

ouderenzorg

Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen zijn eerder in beeld en zorg. We streven naar de juiste zorg op de juiste plek en dragen bij aan het voorkomen van escalaties en terugdringen van onnodige presentaties op de SEH. De oudere staat hier zelf centraal.

jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Kinderen in Amsterdam en Almere groeien gezond en veilig op. Zwangeren houden er een gezonde leefstijl op na en geven hun pasgeborenen een zo goed mogelijke start, zowel op fysiek als psychosociaal vlak.

Chronische zorg

Chronische zorg

De focus binnen dit thema ligt op het voorkomen dat de inwoners van Amsterdam en Almere een chronische aandoening krijgen. Met aandacht voor gezondheidsverschillen en persoongerichte zorg.

GGZ

GGZ

Thuiswonende (kwetsbare) ggz-cliënten ontvangen goede, toegankelijke zorg thuis en in hun nabije omgeving, waar mogelijk verleend door eerstelijns professionals en indien nodig door professionals uit de specialistische ggz.

Overige activiteiten en projecten 2021

Achterstands Ondersteunings Fonds Amsterdam en Almere (AOF)

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken. De doelgroep wordt periodiek landelijk vastgesteld door Vektis, en de middelen voor het fonds komen vanuit de zorgverzekeraar via ZN. Het fonds richt zich op het doen toenemen van werkplezier en doen afnemen van ervaren werkdruk door projecten en aanbod te financieren dat daaraan bijdraagt. Dit is voor een deel structureel aanbod (tolkentelefoon, uurgesprekken, scholing) en voor een deel projectmatig aanbod op basis van aanvragen. Het fonds heeft geen eigen medewerkers maar huurt bij Elaa de projectleider, administratieve ondersteuning en alle ondersteuning op het gebied van communicatie in.

 

Resultaten

De inzet van Elaa is succesvol wanneer de speerpunten uit het AOF jaarplan zijn behaald.

 

Rol Elaa

Projectleider, projectmedewerker, communicatieadviseur

Intervisiebegeleiding POH ROHA

Nieuwe POH-Ouderen lopen tegen nieuwe vraagstukken op. Een groep van zes praktijkondersteuners in Amsterdam West vormen een intervisiegroep. De groep is gestart in de zomer van 2020. Elaa begeleidt de groep, laat de deelnemers zelf oefenen met de begeleiding en geeft feedback zodat men zelf verder kan.

 

Resultaten

In 2021 hebben de laatste drie intervisie bijeenkomsten plaatsgevonden plus een terugkomst bijeenkomst. De groep kent de methodiek van intervisie, de sfeer in de groep is veilig en de groep kan op eigen kracht verder.

 

Rol Elaa

Intervisiebegeleider

Meer weten over wat we doen?

onze mensen

Wij staan je graag te woord...

Nieuwsbrief & Specials

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, trends en onze thema's en
projecten in Amsterdam en Almere rondom de eerste lijn? Abonneer je dan
op onze nieuwsbrief en specials.
   

LinkedIn

Tussen de nieuwsbrieven en specials door plaatsen we ook geregeld berichten
op LinkedIn. Bijkomend voordeel: berichten die je interessant vindt, kun je meteen
delen met jouw eigen netwerk. Volg ons ook op LinkedIn.