chronische zorg 2021

Chronische zorg

Gezond en vitaal leven voor mensen met een chronische aandoening. De focus binnen dit thema ligt op het voorkomen dat inwoners van Amsterdam en Almere een chronische aandoening krijgen.

Ambitie

Aandacht voor gezondheidsverschillen

Het bestrijden van gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage SEP (sociaaleconomische positie) krijgt een concrete plek in de eerste lijn. Met name in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost.

Samenwerking zorg en sociaal domein

Zorg en welzijn weten elkaar in toenemende mate steeds meer te vinden, kennen elkaar en maken samenwerkingsafspraken met elkaar.

Gezond leven is de sleutel tot succes

Gezond leven (preventie) krijgt binnen de eerste lijn steeds meer aandacht en wordt een vast onderdeel in het contact tussen zorgverleners en patiënten.

Persoonsgerichte zorg

Steeds meer zorgverleners omarmen het concept persoonsgerichte zorg en passen het toe in hun contact met patiënten.

Resultaten

Gezondheidsverschillen

In 2021 wordt een analyse gemaakt van de aard en omvang van de gezondheidsverschillen in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Op basis van die analyse worden vervolgens multidisciplinaire overleggen (hometeams en basisteams) in de grootste aandachtsbuurten ingericht.


Brede eerste lijn

In 2020 is onder leiding van Elaa in Amsterdam en Almere een traject doorlopen met een groep vertegenwoordigers van diëtisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten om netwerken te starten. Dat traject is nog niet afgerond. Het is de bedoeling dat de vier netwerken in Q1-2021 daadwerkelijk staan. Voor de overige kwartalen in 2021 blijft (beperkte) ondersteuning noodzakelijk. Het Amsterdams Paramedisch Platform (APP) wordt in Q2-2021 doorontwikkeld waarbij beperkte ondersteuning noodzakelijk is. Het Paramedisch Platform Almere (PPA) wordt opgericht met als doel dat dit medio 2021 is afgerond. Alle monodisciplinaire netwerken hebben verbetering van de multidisciplinaire samenwerking als thema opgenomen waar ze mee aan de slag willen. Het ROS-netwerk Paramedie ontwikkeld een onlinetraining voor bestuursleden van de paramedische netwerken en platforms om hen te helpen hoe een netwerk bestuurd moet worden.


Oncologische netwerken

Elaa heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het helpen opzetten van een oncologisch netwerk in Almere (NORA) en Amsterdam (INOZA). De netwerken lopen wel, maar het gaat met vallen en opstaan. Voor 2021 is nog beperkte ondersteuning nodig om het bestuur het laatste steuntje in de rug te geven naar zelfstandigheid.


Samenwerking zorg en welzijn

In opdracht van de gemeente Amsterdam (n=7) en het AOF (n=4) organiseren we zeven tot elf wijktours in alle stadsdelen. Vast onderdeel is kennismaken met de buurtteams die in 2021 worden ingericht. We zetten ons in voor de buurtteams als verbinder om zo de huisartsen en paramedici vanaf het begin mee te nemen in deze ontwikkeling. Dat doen we onder andere door het uitnodigen van de buurtteams bij hometeams, basisteams en wijkgroepen.

In opdracht van de gemeente Amsterdam doen we een uitvraag naar tevredenheid, succesfactoren en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen, buurtteams en welzijn.

Krachtige Basiszorg wordt voortgezet en uitgebreid naar tien deelnemende praktijken. Het huidige bestuur buigt zich nog over hoe dat precies ingericht moet worden over de praktijken heen. Er lopen verkennende gesprekken over de inzet van Elaa.

Elaa zet zich in voor het bestendigen en stimuleren van de samenwerking tussen de welzijnscoaches en huisartsen. In Amsterdam is het doel dat meer huisartsen (10%) gebruik maken van de welzijnscoaches. In Almere zal Welzijn op Recept in 2021 worden uitgebreid met één nieuw gezondheidscentrum.

In Almere zullen we de nieuwe rol van de wijkzorgcoördinatoren meer gaan vormgeven en ondersteunen. Onderdeel van deze rol is de domein overstijgende samenwerking tussen het medisch en sociaal domein.


Persoonsgerichte zorg

Elaa levert een actieve bijdrage om persoonsgerichte zorg in de eerste lijn te versterken door informatie en inspiratie te geven. Organiseren van inspiratiesessies ZZ/GG voor GLI-aanbieders in elk stadsdeel, waar ook de paramedici uit het desbetreffende stadsdeel voor kunnen worden uitgenodigd.


GLI in Amsterdam

In opdracht van de AHa hebben we de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) geïmplementeerd en geoptimaliseerd in Amsterdam. In de stad is een stabiel en blijvend netwerk van GLI-aanbieders, met in elk stadsdeel tenminste één aanbieder. Er is een goede verwijsstroom en communicatie tussen huisartsen en andere verwijzers naar GLI-aanbieders. Zeventig procent van de huisartsen weet wat de GLI inhoudt en verwijst hiernaar. Het is de bedoeling dat elke GLI-deelnemer na afloop van het programma doorgaat met beweegactiviteiten. De beweeg- en buurtsportcoaches en de Welzijn op Recept-coaches hebben daar een belangrijke rol. Daartoe worden in elk stadsdeel samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de GLI-aanbieders en de beweeg-, buurtsport- en WOR-coaches over (warme) overdracht.


Amsterdams Rookalarm

Het Amsterdams Rookalarm is een netwerkorganisaties van een aantal zorgorganisaties en verleners die de ambitie van een Rookvrij Amsterdam in 2040 onderschrijven. Organisaties als de HKAA, GGD en Elaa omarmen de beweging. Elaa levert de algemeen coördinator en blijft dat ook in 2021 doen als de financiering van die uren worden gecontinueerd.