ggz 2021

GGZ          

In Amsterdam en Almere ontvangen thuiswonende (kwetsbare) ggz-cliënten goede, toegankelijke zorg thuis en in hun nabije omgeving, waar mogelijk verleend door eerstelijnsprofessionals en indien nodig door professionals uit de specialistische ggz.

Ambitie

EPA (ernstige psyschische aandoening)

Als gevolg van de ambulantisering is er sprake van zwaardere ggz problematiek in de wijk. Vanuit het veld rijst daarom de vraag naar ambulante zorg en opvang bij crisis voor ggz-patiënten. In de praktijk blijkt echter dat vrijwillige opname bij crisis vrijwel niet meer mogelijk is. De beperkte opschalingsmogelijkheden bij (dreigende) crisis en de beperkte ambulante oplossingen voor deze groep, brengen uitdagingen met zich mee. Om tijdig aan deze zwaardere doelgroep de benodigde opschaling te kunnen bieden, is betere samenwerking tussen huisartsen en ggz-instellingen van belang. Ook is behoefte aan meer opties voor respijtzorg wanneer cliënt of naaste het thuis niet meer redt.

Wachtlijsten

Wie ggz-hulp nodig heeft, zou eigenlijk binnen veertien weken geholpen moeten worden. Amsterdam en Almere vallen in de probleemregio’s waar patiënten structureel langer op de wachtlijst staan dan de voorgeschreven norm. Met name voor intake en behandeling binnen de specialistische ggz voor de diagnoses autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma's en licht verstandelijke beperkingen zijn lange wachtlijsten. In Amsterdam en Almere hebben de regionale wachttijden werkgroepen ingetekend op het landelijke project ‘versnellers’, ingesteld door staatssecretaris Paul Blokhuis. Door een 'versneller' aan te wijzen moeten instellingen organiseren dat ze onderling kijken naar wachtenden, capaciteit en wie welke patiënt in behandeling moet nemen.

Spoed

In geval van spoed hebben de patiënt en huisarts te maken met Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA). Als er sprake is van onvrijwillige hulp zijn er in 2020 twee nieuwe wetten van kracht geworden: de wet verplichte ggz en de wet zorg en dwang. De laatste wet geldt voor oudere (demente) patiënten en LVG-patiënten (licht verstandelijk gehandicapten). Op dit moment moeten in Amsterdam en Almere nog sluitende afspraken gemaakt worden wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het uitvoeren van deze wet. In 2021 willen we samen met de specialisten ouderengeneeskunde en LVG-artsen kijken hoe de wet zorg en dwang in Amsterdam goed geregeld kan worden.

Mentale gezondheid

De zorgvraag rondom ggz neemt toe in Nederland onder andere doordat de samenleving steeds ingewikkelder en veeleisender wordt. Als angst en stress onvoldoende aangepakt worden kan dit leiden tot ernstigere klachten. De beweging Thrive Amsterdam waar Elaa onderdeel van uit maakt, zet in op het vergroten van mentale weerbaarheid. Thrive wil onder andere stimuleren dat het normaler wordt om een psychische aandoening te hebben en daar open over te zijn en elkaar te steunen. Als de drempel lager wordt om hulp te zoeken of gebruik te maken van het groeiende online aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van stress, kan dit helpen om psychische problemen te voorkomen. De coronacrisis laat zien wat de effecten van stress en angst zijn op de geestelijke gezondheid en heeft een extra impuls gegeven aan het stimuleren van online aanbod.

Resultaten

Platform POH-GGZ

Het in 2020 opgerichte POH-GGZ platform op LinkedIn is met 20% toegenomen in deelnemers. Relevante informatie wordt hier actief door Elaa en deelnemers gedeeld.

GGZ-netwerk volwassenen Almere

Het netwerk bestaande uit huisartsen, POH-GGZ en ggz-aanbieders uit Almere is vier keer bijeen geweest. Knelpunten in de zorg en samenwerking zijn besproken. Iedereen is geïnformeerd over de wachttijden en nieuws binnen de organisaties. De sociale kaart is versterkt door externen uit te nodigen op relevante onderwerpen.

Samenwerking huisartsen en GGZ-instellingen

In samenspraak met huisartsen en ggz-professionals is in Amsterdam in kaart gebracht wat wenselijke en haalbare zorg is vanuit de huisartsenpraktijk voor chronische ggz-patiënten en onder welke voorwaarden. Er zijn lokale afspraken gemaakt over systematische somatische screening bij de risicogroepen (onder andere EPA-cliënten). De huisarts ontvangt vanuit GGZ-instellingen alle benodigde informatie over ingeschreven cliënten (medicatie, stand van zaken behandeling, somatiek). Elaa zorgt voor verbinding tussen stedelijk gemaakte afspraken op bestuurlijk niveau en implementatie op wijkniveau door structurele deelname aan: AHa/HKAA werkgroep GGZ; Werkgroep wachttijden instroom; Bestuurlijk overleg wachttijden; EPA HUB; Trekkersgroep AVG GGZ; Kerngroep Thrive; Werkgroep GGZ CHAGZ.