ouderenzorg 2021

Ouderenzorg

Momenteel telt Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. Dit loopt op tot 2,1 miljoen in 2030. De vergrijzing heeft een grote impact op de inrichting van het toekomstige zorglandschap.

Ambitie

Het verbeteren van de (integrale) zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen, met speciale aandacht voor ouderen met een lage SES, niet-westerse afkomst en laaggeletterdheid.

  • Meer inzet op preventieve zorg in de eerste lijn: valpreventie als onderdeel van het zorgproces.
  • Meer inzet op proactieve en palliatieve zorg bij thuiswonende ouderen: tijdig anticiperen op benodigde zorg kan onnodige crisis(opnamen) voorkomen.
  • Meer samen met de (kwetsbare) oudere zelf, persoonsgericht.
  • Meer (kwetsbare) ouderen in beeld en in zorg in de huisartsenpraktijk.
  • Betere transmurale zorg, door de domeinen heen.
  • Betere registratie in de huisartsenpraktijk en in overdracht van gegevens.
  • Blijven investeren op samenwerken professionals: elkaar kennen maakt korte lijnen.
  • Blijvende inzet op multidisciplinaire aanpak en multidimensionaal (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Ouderen in kwetsbare situaties zijn per definitie multidimensionaal.
  • Meer tijd, kennis en deskundigheid over (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk/POH-Ouderen.
  • Meer aandacht voor (kwetsbare) ouderen in achterstandsgebieden met een lage SES niet-westerse afkomst en laaggeletterdheid.

Resultaten

Algemeen

De kwetsbare ouderen zijn eerder in beeld en zorg. We streven naar de juiste zorg op de juiste plek en dragen bij aan het voorkomen van escalaties en terugdringen van onnodige presentaties op de spoedeisende hulp. We zetten de oudere zelf centraal en maken door samenwerking het werk van professionals makkelijker (happy worker). We zetten in op scholing en deskundigheid (kwaliteit). We dragen ons steentje bij aan de ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond.


Beter Oud in Amsterdam (BOA)

We werken als projectleider in opdracht van de AHa aan het driejarige programma Beter Oud in Amsterdam 2019-2021, er is een stuurgroep en een projectgroep ingericht. In deze projectgroep nemen alle zorgroepen deel die meedoen aan het programma. Op onderdelen starten we tijdelijke werkgroepen op.
In Q1 zijn er eenduidige afspraken opgesteld rondom de registratie van kwetsbare ouderen in de huisartsenartsenpraktijken. In Q2 worden deze afspraken uitgerold naar de praktijken die meedoen en in Q3 worden deze afspraken geëvalueerd.
In Q1 zijn er eenduidige praktische transmurale afspraken gemaakt in Noord en Nieuw-West, in Q2 worden deze afspraken uitgerold naar de andere praktijken die meedoen en in Q3 worden deze afspraken geëvalueerd.
In Q1 is er een overzicht van POH-Ouderen, VVT en SO per huisartsenwijkgroep en per gebied. Q2 is er een stedelijk netwerk/organisatie van SO is over de hele stad en zijn er verbindingen gelegd met huisartsen(wijkgroepen).
De handreiking BOA wordt in Q2 en Q3 herzien met nieuwe informatie uit de projecten.


POH-Ouderen

In 2022 zijn alle POH-Ouderen opgeleid of bezig met een Amsterdamse POH-Ouderen opleiding of de regulier POH-Ouderen opleiding. In 2021 gaat dat om de verkorte opleiding InHolland één tot twee keer per jaar per keer mimimaal veertien deelnemers.


Netwerken

We vormen als voorzitter netwerken en hebben in opdracht van de wijkverpleegkundigen van de tien gecontracteerde thuiszorgorganisaties een platform wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam ingericht. In opdracht van Zorg in de Wijk, de coalitie ouderen en het platform wijkverpleegkundige zorg werken we als projectleider aan eenduidige en gezamenlijke nachtzorg in Amsterdam. We gaan in opdracht van de AHa en de Specialisten Oudergeneeskunde (SO), samen met de VVT en universiteit toe naar een meer stedelijke organisatie van het netwerk SO’s. Doel is om de samenwerking tussen huisarts en SO te verbeteren, zodat de Amsterdamse huisarts, waar nodig, kan worden ondersteunt in het behandeltraject van een oudere patiënt met complexe problematiek.


Palliatieve zorg

We werken als projectleider in opdracht van de ouderendelegatie en Zilveren Kruis aan het vertalen van de uitkomsten van de hackathon rondom palliatieve zorg naar de dagelijkse praktijk. In Q1 is de winnende oplossing van de hackathon met en voor Amsterdamse ouderen vertaald naar praktische handvatten in de eerste lijn voor professionals en (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers. In Q2 hebben er een aantal bijeenkomsten samen met de POH-Ouderen en kwetsbare ouderen plaatsgevonden. Het project ‘In gesprek met de burger’ wordt hieraan verbonden, van dit project zijn we medeprojectleider.


Valpreventie

We werken als medeprojectleider aan het implementeren van valpreventie in de hele stad bij eerstelijnsprofessionals in opdracht van Amsterdam Gezond & Vitaal. Valpreventie is een onderdeel van het werkproces in de huisartsenpraktijk, er is kennis over het signaleren van risico’s, het afnemen van een valanalyse en hoe en naar wie door te verwijzen voor een juiste aanpak medische of sociaal.


Migranten ouderen Amsterdam

In Q1 is in Amsterdam gestart met de cognitieve screening van migranten ouderen door de SO/POH-Ouderen. In Q3 en Q4 worden deze afspraken geëvalueerd.


JZOJP Nieuw-West

Elaa is projectleider in opdracht van Amsterdam Gezond & Vitaal. We werken aan een inventarisatie onder burgers en professionals medisch en sociaal domein. Daarnaast werken we aan een implementatieplan voor het verbeteren van de (spoed)keten voor oudere Amsterdammers in Nieuw-West. Dit doen we samen met onder andere ROHA, SAG, Pharos, Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam. Uit cijfers van Zilveren Kruis blijkt het aantal zelfverwijzers die (bewust of onbewust) rechtstreeks met milde klachten naar de SEH gaan in Nieuw-West hoger ten opzichte van andere gebieden. Dit is niet alleen dure zorg, maar ook zorg wat vaak geen passend antwoord geeft op iemands hulpvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld niet om een somatische klacht maar om een welzijnsvraag (19%) of een met vroegdiagnostiek te voorkomen vraag (24%). In Q1-Q2 leveren we een gedragen en beknopt implementatieplan op voor een wijk in Nieuw-West.


Kleurrijke ouderenzorg Almere

We zijn procesbegeleider en werken in opdracht van ReHA aan kleurrijke ouderenzorg en sluiten aan bij de bestaande ontwikkelingen in Almere, zoals het programma (G)oud vanuit de gemeente Almere. Aandacht voor kleurrijke ouderenzorg, lage SES en laaggeletterdheid in projecten. In Q1 is de rol en taak van Elaa in het opzetten van een centrum kleurrijke ouderenzorg Almere duidelijk.