Publicaties

Jaarplan 2018

Elaa verbindt, verbetert en versterkt de samenhang en kwaliteit van de eerstelijnszorg in de buurt. Dat sluit naadloos aan bij het beleid van de overheid: kwalitatief goede zorg bieden in de buurt. Dat kan alleen worden bereikt in samenhang: binnen de eerste lijn; van de eerste lijn met de andere domeinen; van organisaties en zorgprofessionals; op gemeente niveau en in de wijk. En daarmee zijn we er niet. Ook de samenhang met andere sectoren, zoals wonen en onderwijs, is noodzakelijk bij het streven naar verbetering van gezondheid en welbevinden van de inwoners van Amsterdam en Almere. In dit jaarplan beschrijven we wat we in 2018 willen bereiken.

 

Jaarverslag 2017

1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere zetten zich in voor kwalitatief goede zorg in de buurt, dicht bij de patiënt. Van de wieg tot het graf, voor alle inwoners van Amsterdam en Almere met extra aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. Dat vereist samenwerking binnen de eerste lijn, maar ook met de andere lijnen en met het sociaal domein. Zorg en welzijn zijn echter geen eilandjes op zich: samenhang met andere sectoren is eveneens noodzakelijk bij het streven naar verbetering van gezondheid en welbevinden van Amsterdammers en Almeerders. Ook in 2017 hebben we ons daarvoor sterk ingezet, dit kunt u binnenkort lezen in beide jaarverslagen.

 

 

Klachtenregeling ROS-netwerk

Voor klanten van de ROS'en, waaronder Elaa, is er een landelijke klachtencommissie opgericht. Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op Elaa, dan dient men in eerste instantie contact te zoeken met de betreffende medewerker of directie. Pas als blijkt dat in dat contact geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan de klacht bij de klachtencommissie van het ROS-netwerk worden neergelegd. Het doel van de klachtenregeling is het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening omtrent regionale ondersteuning in het algemeen. De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Er is geen beperking in de soort klachten anders dan dat een klacht betrekking dient te hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van een medewerker. In de klachtenregeling vind je ook antwoord op vragen als ‘Wat gebeurt er met de klachtmelding?’, ‘Hoe vindt behandeling van de klacht plaats?’ en ‘Wat wordt verder met de klacht(en) gedaan?’