GGZ

Denktank GGZ

De Amsterdamse Denktank GGZ richt het vizier op de geestelijke gezondheid van Amsterdammers en de Amsterdamse GGZ-zorg. Welke problemen en signalen nemen we waar? Moeten en kunnen we hierop inspelen als zorgketen? Welke relevante ontwikkelingen signaleren we in de GGZ en wat betekent dit in Amsterdam? We maken onderling afspraken om onze zorg beter op elkaar af te stemmen en het zorgproces optimaal te laten verlopen.

De leden van de Denktank komen vijf keer per jaar bijeen, onder voorzitterschap van Elaa. Binnen de Denktank zijn deze organisaties vertegenwoordigd:

  • Prezens, GGZ inGeest
  • Arkin Basis GGZ
  • Huisartsenkring Amsterdam (HKA) 
  • Vereniging Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam (VVPA)  


Activiteiten van de Denktank

Stedelijke samenwerkings- en verwijsafspraken 
De Denktank maakte onder meer afspraken over de samenwerking in Amsterdam rond zorg en verwijzing van patiënten met psychische problematiek. Doel is dat patiënten op het juiste moment de juiste hulp ontvangen, gebaseerd op professionele richtlijnen. Met behoud van continuïteit van zorg en afgestemd op de voorkeuren van de patiënt. Afgesproken is dat we in Amsterdam werken volgens deze samenwerkings- en verwijsafspraken:

Jaarlijkse scholing 
De Denktank organiseert een jaarlijks een GGZ- scholing voor huisartsen en POH-GGZ. In maart 2017 vond de scholing plaats over getroebleerde twintiger bij de huisarts. 40 procent van de GGZ-patiënten is jonger dan 25 jaar. Veel huisartsen herkennen deze groep jong volwassenen binnen hun praktijk. Ze komen vaak binnen in de spreekkamer met een fysiek probleem, bijvoorbeeld vermoeidheid. Uit bloedonderzoek komen geen bijzonderheden. Bij het bespreken van de uitslagen komt vaak naar voren dat er onderliggende psychische problemen zijn. In deze scholing werd aandacht besteed aan incidentie, vroegsignalering en behandelmogelijkheden voor problemen die veel voorkomen onder twintigers. De volgende scholing vindt plaats in het voorjaar van 2018. Wil je een onderwerp aandragen of aanmelden? Neem dan contact op met Mirjam Kohinor. 

Focus
Verbeteren netwerkvorming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg (huisarts, POH-GGZ, psycholoog) en andere disciplines in de keten van zorg voor mensen met (chronische) GGZ-aandoeningen.
Continuïteit van zorg bij opname/ontslag, spoedencrisis; herstel van EPA-groep (hieraan wordt ook aandacht besteed in het convenant grote steden) en verduidelijking van verantwoordelijkheden bij zorg voor verwarde personen.
Huisartsenpraktijken beter equiperen om GGZ-patiënten goede kwaliteit van zorg te bieden (kennis en deskundigheid).
Afstemmen en verbinden van de vele initiatieven, projecten en trajecten door het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak voor de populatie.

Meer weten? Bel of mail met