Jeugd

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Een gezond gewicht voor alle Amsterdamse kinderen; dat is onze gezamenlijke missie. Overgewicht en obesitas vormen voor kinderen een grote bedreiging van hun gezondheid. De oplossing is te vinden in gezond eten en drinken, voldoende bewegen en goed slapen. Daarvoor moeten ouders en kinderen hun normen, omgeving en gedrag veranderen. Dat vraagt om samenwerking.

Ketenzorg voor kinderen met een ongezond gewicht

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) geeft prioriteit aan versterking van de keten voor zorg en preventie voor 0-18 jarigen en aan de kinderen met morbide obesitas. De gemeente Amsterdam, het Zilveren Kruis en partners uit de civil society en van welzijn- & zorgverleners met verschillende achtergronden, waaronder Elaa, sloten hiervoor het Pact Gezond Gewicht. Dit Pact beschrijft op hoofdlijnen wat de Amsterdamse norm is voor goede ondersteuning en (keten)zorg voor kinderen met een ongezond gewicht.

Inzet huisarts

Wat binnen dit Pact de rol is van de huisarts staat helder omschreven in het Stedelijk Verwijsschema jgz/huisarts/kinderarts. Hierin wordt een stedelijk kader uitgezet voor de samenwerking tussen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en kinderartsen met betrekking tot de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. 
In principe moet iedere Amsterdamse huisarts werkzaam in een van de focusgebieden volgens de afspraken in het verwijsschema werken, bloedonderzoek aanvragen en verwijzen. De rol van de huisarts is daarmee duidelijk. Ook weet je als huisarts wat je van de jeugdarts, kinderarts en het Ouder- en Kindteam (OKT) kunt verwachten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het format standaardbrief jgz/ huisarts/ kinderarts. 

Inzet fysiotherapeut

De inzet van de (kinder)fysiotherapie is gericht op het verkrijgen van een goede fysieke fitheid, plezier in bewegen, meer zelfvertrouwen en een actieve leefstijl van het kind. Kinderen en ouders krijgen hulp bij oriëntatie op een passende sport waardoor er doorstroom plaatsvindt naar een sportvereniging, eventueel met hulp van de buurtsportcoach. Als hiervoor financiële steun uit het Jeugdsportfonds nodig is dan wordt dat geregeld. Gedurende het hele traject werkt de fysiotherapeut samen met de ouder- en kindadviseur, jgz en zonodig de diëtist. Ketenpartners moeten goed op de hoogte zijn van het aanbod van de fysiotherapeut. Dit doen we met behulp van onder andere folders en opname in de sociale kaart van AAGG die per focusgebied beschikbaar is.     

Inzet diëtist

De diëtist richt zich op persoonlijke begeleiding van kinderen en ouders over voeding, leefstijl en dragen zorg voor een blijvende gedragsverandering. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuur en achtergrond van het gezin. Er wordt nauw samengewerkt met de ouder- en kindadviseur en jgz. De ketenpartners dienen het aanbod van de diëtist te kennen, hiervoor zijn onder andere folders en de sociale kaart belangrijk. 

Doe mee en maak jouw praktijk ook gezond!

Veel praktijken maken al gebruik van de gratis posters, folders, stickers en/of boekjes van ‘Zo blijven wij gezond’. Wil jij in jouw praktijk ook de gezonde leefstijl promoten? Zie hier het overzicht van de beschikbare communicatiemiddelen

Er zijn zowel middelen voor tijdens het gesprek met ouder en kind, als voor in de wachtruimten en spreekkamers en om mee te geven aan ouders en/of kind. Alle producten van ‘Zo blijven wij gezond’ zijn zo beeldend mogelijk gemaakt zodat deze ook begrijpelijk zijn voor laaggeletterden. Ook is rekening gehouden met verschillende culturen en (eet)gewoonten. Klik hier voor het bestelformulier AAGG promotiemateriaal. 


Hoe werkt het Stedelijk Verwijsschema?

In 2015 is door verschillende huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen het Stedelijk Verwijsschema ontwikkeld. Het geeft een stedelijk kader voor de samenwerking tussen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en kinderartsen bij de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Nu, twee jaar later, is het gebruik van het verwijsschema geëvalueerd onder dezelfde beroepsgroepen. Over het algemeen zijn de verwijzers erg positief over het schema.
Lees meer...


Interview met Ilona Statius Muller, huisarts

“Overgewicht is in de basis een sociaal probleem. Het wordt een medisch probleem vanwege gezondheidsrisico’s, maar de oplossing ligt niet op het medisch vlak. Daarom is het goed dat de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht een zeer brede aanpak kent met partijen uit het onderwijs, zorg- en welzijn, sport en bedrijfsleven. Ik had graag een nog bredere insteek gezien, met onder meer de aanpak van roken."
Lees meer... 


Interview met Sarah Floris, huisarts

Overwicht is een lastig probleem, weet ze uit ervaring. “Het is echt niet altijd bespreekbaar. Sommige ouders zijn heel afwerend als je er over begint en staan niet open voor verwijzing. Het is de kunst om veel geduld te hebben en de juiste snaar te raken.”
Lees meer... 


Lees ook 


Gemeente Amsterdam

Voor alle actuele informatie rondom de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht verwijzen wij naar de website van de gemeente Amsterdam. Hier staat onder andere de volgende informatie:

Nieuws