Jeugd

Palliatieve Zorg & PaTz-groepen

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25% (Bron: project PalliSupport 2019). Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. 

Zilveren Kruis financiert ook in 2020 vanuit S3-gelden de deelname van Amsterdamse huisartsen aan een PaTz-groep

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz-groepen versterken de samenwerking rondom palliatieve zorg in de buurt In de afgelopen jaren maakte dit van oorsprong Amsterdamse initiatief een grote ontwikkeling door: van pilot tot ZonMw-Parel, en van 0 naar 200 PaTz-groepen in heel Nederland (2019). In Amsterdam zijn 20 PaTz-groepen actief, in Almere 5. Elaa stimuleert Amsterdamse en Almeerse huisartsen om deel te nemen aan een PaTz-groep. Zie PaTz.nu 

PaTz-groepen verbeteren de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen onder leiding van een inhoudelijk deskundige. Het vergroot de deskundigheid en leidt tot advance-care-planning. Patiënten, die palliatieve zorg nodig hebben, worden vroegtijdig geïdentificeerd. Ook wordt tijdig met hen besproken welke wensen zij hebben ten aanzien van de zorg in de laatste levensfase en welke zorg nodig is. 

Dankzij PaTz weten huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar snel te vinden en komen palliatieve patiënten eerder in beeld. Patiënten overlijden vaker op de plaats van hun eigen voorkeur. Lees wat PaTz oplevert.

Via S3 gelden financiert Zilveren Kruis ook in 2020 de deelname van Amsterdamse huisartsen aan een PaTz-groep. Heeft u plannen om een PaTz-groep te starten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marij Duijsters.

 

Relevante informatie voor zorgverleners

  • Wilt u advies inwinnen? Het 'Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland' is dagelijks van 8.00 tot 23.00 uur te bereiken, ingeval van nood ook ’s nachts: 0900-202 17 45
  • Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg beoogt te voorzien in optimale palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten.
  • Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken. Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de 10 regionale netwerken palliatieve zorg, IKNL en de expertisecentra palliatieve zorg van het VUmc en AMC.  
  • Ergotherapie in de laatste levensfase 
    Steeds meer huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers schakelen de ergotherapeut in bij cliënten in de laatste levensfase. Neem voor meer informatie contact op met Doen, praktijk voor ergotherapie020 623 01 32
  • Kuria buddyzorg 
    Een buddy kan aangevraagd worden bij Kuria020 679 07 97 of via buddy@kuria.nl.
  • Markant: Veel patiënten en/of hun naasten kunnen in de laatste levensfase extra ondersteuning gebruiken. Om deze mensen thuis te ondersteunen, beschikt Markant over goed getrainde vrijwilligers. Zij geven patiënten en hun naasten de gewenste aandacht, bieden een luisterend oor, ontlasten de mantelzorgers. Kortom: ze zijn er voor de ander. 

Als het levenseinde nadert, willen veel mensen deze laatste fase in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Professionele zorg is daarbij vaak niet voldoende. Vrijwilligers die beschikken over de juiste vaardigheden, kunnen ondersteuning bieden. Voor meer informatie klik hier.


Focus

De patiënt met zijn mogelijkheden dient centraal te staan en niet de ziekte. Persoonsgerichte zorg is de ideale aanpak en medisch verantwoord. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert (bron: kennisplein chronische zorg).

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

De epidemie dwingt ons na te denken over wat goede palliatieve zorg voor mensen met ernstige...