Jeugd & Gezin

Sociale geboortezorg

Sociale geboortezorg is een project binnen Gezonde en Kansrijke Start dat wordt gesteund en mede vormgegeven door de coalitie jeugd en gezin van Amsterdam Vitaal en Gezond.

Binnen de Gezonde en Kansrijke Start zijn er drie stadsdelen waar de focus op is komen te liggen. Op basis van problematiek binnen de zwangeren populatie en op basis van de behoefte van professionals in de betreffende stadsdelen worden evidence-based interventies geïmplementeerd en geëvalueerd. Het doel is om te komen tot een concreet aanbod voor zwangeren en aanstaande ouder(s) in kwetsbare situaties met als uitgangspunten:

  • verbeterde uitkomsten bij ouders en pasgeborenen;
  • meer werkplezier voor professionals;
  • de juiste zorg op de juiste plek. 

De focusgebieden zijn: Amsterdam-Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Elaa treedt op als projectleider van de drie proeftuinen.

 

Proeftuin in Zuidoost

Het einddoel van de proeftuin in Zuidoost is bijdragen aan het verbeteren van de uitkomsten voor de meest kwetsbare moeders en kinderen. Dit doen we door sociale en medische zorg te integreren en op maat te maken om het gezin in te richten. Daarbij wordt kennis opgedaan van hoe dit type zorg voor zwangeren in kwetsbare omstandigheden georganiseerd kan worden binnen een reguliere verloskundige praktijk. Daarbij wordt ingezet op betere samenwerking met het sociaal domein, waarbij breed gekeken wordt naar kwetsbaarheden op alle leefdomeinen.
De proeftuin richt zich op de zogenoemde caseload verloskunde, waarin caseloadverloskundigen fungeren als vertrouwenspersoon voor de zwangere. Er is sprake van 24/7 beschikbaarheid, waarbij de sociale begeleiding niet stopt na één overdracht. Het betreft een kleinschalige vorm van geboortezorg, waarin een zwangere in een kwetsbare situatie continue begeleiding krijgt van twee vaste verloskundigen. Verloskundigen begeleiden naast hun reguliere werk, ook deze zwangeren op het gebied van sociale kwetsbaarheden en krijgen tijd om bijvoorbeeld mee te gaan naar een Buurtteam.

Proeftuin in Nieuw-West

Het uiteindelijke doel van de proeftuin in Nieuw-West is het realiseren van een maandelijks online casuïstiek gedreven multidisciplinair overleg (MDO), waarin informele en formele deelnemers uit de eerste en tweede lijn elkaar als vanzelfsprekend weten te vinden voor optimale en tijdige zorg en ondersteuning voor zwangeren in kwetsbare situaties.
Het MDO biedt de mogelijkheid om vanuit meerdere perspectieven gelijktijdig te kijken naar kwetsbaarheden op alle leefdomeinen en oplossingen die verder reiken dan de eigen professie en domein. Het moet breed advies en/of kennis genereren over waar men als professionals naar kan doorverwijzen, binnen de verschillende domeinen en lijnen. Het MDO leidt direct en indirect tot snellere signalering en een passend zorgaanbod voor (aanstaande) ouder(s) in kwetsbare omstandigheden.

 

Proeftuin in Noord

Het einddoel van de proeftuin in Noord is om de doorlopende lijn van Centering Zwangerschap naar Centering Ouderschap voor zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties in Noord optimaal te laten verlopen en meer zwangeren in kwetsbare omstandigheden deel te laten nemen aan Centering zorg.

In Noord is de laatste jaren een netwerk gecreëerd van professionals, vanuit o.a. de JGZ, kraamzorg en verloskunde. In dit netwerk zijn verschillende groepen Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap tot stand gekomen, waarbij de reguliere zorg in combinatie met voorlichting en netwerkvorming wordt vormgegeven in groepsconsulten. Er is een doorgaande lijn van Centering Zwangerschap naar Ouderschap. De meerwaarde van de proeftuin is om dit ook succesvol te organiseren voor een specifieke groep van zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties. Deze groep is vaak lastig te bereiken en te enthousiasmeren voor groepszorg, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist voor deze groep de impact van deze zorgverlening het grootst is: zowel in medische als sociale uitkomsten. Onderdeel van de proeftuin is het onderzoeken wat er nodig is om zwangeren in kwetsbare situaties beter te bereiken en (blijvend) deel te laten nemen aan de Centering-bijeenkomsten.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws