Ouderenzorg

Digitale Communicatie Ouderen

Kwetsbare ouderen hebben vaak te maken met multimorbiditeit en complexe (gezondheids-) problemen. Dat impliceert dat er meerdere type zorgverleners in de eerste lijn betrokken zijn bij de zorg rondom kwetsbare ouderen. Zorgverleners constateren nu dat geleverde zorg nu suboptimaal is. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de communicatie tussen deze zorgverleners regelmatig te wensen over laat. Daardoor kan het voorkomen dat verschillende eerstelijns behandelaars  een zorg-leefplan hebben voor de cliënt, dat niet of lastig kan worden afgestemd met andere zorg-leefplannen van andere zorg- en hulpverleners. 

Ook hebben cliënt en mantelzorger nu slechts beperkt toegang tot de (gescheiden monodisciplinaire) registratiesystemen. Ook is er geen of onvoldoende aansluiting bij het sociale domein. Er is behoefte aan een duurzame samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de eerstelijn, waardoor een betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen kan worden geborgd.

Op basis van bovenstaande heeft de Regiotafel Almere besloten een werkgroep in te richten. De uitdaging is te komen tot een keuze voor digitaal communicatie systeem waardoor de communicatie tussen verschillende zorgverleners wordt verbeterd, zodat er in gezamenlijkheid een multidisciplinair zorg-leefplan kan worden gemaakt, waardoor de kwaliteit van leven en gezondheid van (kwetsbare) ouderen wordt verbeterd. 

Doelen

Er is een werkgroep samengesteld waarin verschillende zorgverleners van diverse organisaties zitting hebben genomen. Elaa is onafhankelijk voorzitter. De werkgroep het drie doelstellingen geformuleerd die eind 2018 gerealiseerd zouden moeten zijn. 

  1. Er dient een keuze te worden gemaakt voor een geschikt digitaal communicatiesysteem.
  2. Die keuze dient te geschieden op basis van een Programma van Eisen (waar het systeem aan moet voldoen) en waarvoor draagvlak bestaat bij de uiteindelijke gebruikers.
  3. Zorgverleners, patiënten en mantelzorgers maken gebruik van het communicatiesysteem.

Focus

De communicatie tussen zorgverleners in de eerste lijn is niet optimaal als het aankomt op zorg voor kwetsbare ouderen. Een digitaal communicatieplatform kan hierin helpen deze communicatie te verbeteren, waardoor ouderen een multidisciplinair zorg-leefplan krijgen. 

Meer weten? Bel of mail met

Samenwerkingspartners

Zorggroep Almere Medi-Mere, Woonzorg Flevoland