Ouderenzorg

HKA stedelijke werkgroep ouderenzorg

Huisartsen hebben steeds meer oudere patiënten, van wie de meesten vroeger of later met complexe problematiek worden geconfronteerd. Dit betekent dat de zorgvraag van ouderen in toenemende mate speciale aandacht van de huisarts vraagt.

Binnen de stedelijke werkgroep ouderenzorg van de Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) buigen Amsterdamse huisartsen zich over hoe we in Amsterdam de zorg voor ouderen in de eerste lijn vormgeven.

Elaa begeleidt en adviseert deze inhoudelijke werkgroep en zorgt voor verbinding met de brede eerstelijnszorg en welzijn. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Samenwerking tussen huisartsen en sociale wijkteams
  • Gestructureerd opsporen, begeleiden en behandelen van kwetsbare ouderen door POH-ouderen of (wijk)verpleegkundige 
  • Samenwerkingsafspraken met specialist ouderenzorg (SO)
  • Het bespreken van behandelwensen en reanimatiebeleid met kwetsbare ouderen
  • Goede doorstroming naar intramurale voorzieningen
  • Afspraken over verwijsprocedures naar eerstelijns verblijf (ELV) of crisisbed WLZ (wet Langdurige Zorg)
  • Stedelijke samenwerkingsafspraken met geriater (huisarts-SO-geriater)
  • Kennis vergroten over de specifieke zorgbehoeften van allochtone ouderen
  • Digitale communicatie in de hele keten
  • 50% toename van het aantal PaTz-groepen


Lees hier meer over de HKA-werkgroep en producten 

Focus
De patiënt met zijn mogelijkheden dient centraal te staan en niet de ziekte. Persoonsgerichte zorg is de ideale aanpak en medisch verantwoord. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert (bron: kennisplein chronische zorg).