Overig

Data Dialoog Doen

Elaa gebruikt de cyclus data-dialoog-doen om partijen in de zorg en het sociaal domein te ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt. Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Dit vormt een startpunt voor integrale samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren. Dit cyclische proces data-dialoog-doen is nu op de gelijknamige website zowel schriftelijk als in beeld helder verwoord.

Data

Informatie kan op verschillende momenten van belang zijn. Bijvoorbeeld om:

  • een uitgangssituatie in kaart te brengen
  • met de juiste gegevens prioriteiten te stellen
  • inzichten aan te scherpen
  • een visie te formuleren, verdiepen of te onderbouwen
  • beleid te monitoren

Landelijk zijn er veel databronnen beschikbaar, zowel openbaar als besloten. Voor veel organisaties is niet altijd duidelijk welke informatie beschikbaar is en hoe deze valt te interpreteren.

Wij hebben toegang tot relevante bronnen, hebben kennis van landelijke informatie en weten de gegevens op de juiste wijze te analyseren en te vertalen. Met alle betrokkenen, professionals en inwoners worden deze gegevens aangevuld met lokale informatie en inzichten van betrokken partijen. Deze combinatie vormt betekenisvolle informatie voor dialoog. Echter, het verkrijgen van relevante informatie blijft een middel om met elkaar in gesprek te gaan en is geen doel op zich.

Dialoog

Betekenisvolle informatie vormt de basis voor het voeren van een dialoog.

Elaa voorziet samenwerkende partijen/organisaties van relevante data om de dialoog met elkaar aan te gaan rondom actuele vraagstukken. Betekenisvolle informatie geeft immers richting en houvast. Voor die dialoog worden wij veelal ingeschakeld om de gesprekken voor te bereiden, te organiseren en te begeleiden. De rol als onafhankelijk sparring partner wordt daarbij als een meerwaarde gezien.

Tijdens de dialoog maken de diverse sleutelfiguren kennis met elkaar en elkaars referentiekaders. Door het gesprek aan te gaan, mede aan de hand van relevante data, is het mogelijk om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten en een breed gedragen visie. Deze visie mondt veelal uit in een gezamenlijk plan waaraan vervolgens met en door de partijen uitvoering wordt gegeven.

Wij dagen de deelnemende partijen uit om buiten de eigen kaders mee te denken, hebben inhoudelijke kennis en tonen visie en leiderschap. Afgestemd op het vraagstuk zetten wij ons in als procesbegeleider, aanjager, regisseur, programmamanager, kennismanager of strategisch adviseur.

Doen

Na het opstellen van een gezamenlijk gedragen plan is het van belang dat de deelnemende partijen daadwerkelijk aan de slag gaan. Elaa adviseert welke stappen te nemen tijdens dit proces. Indien wenselijk, betrekken we ook andere (lokale/regionale) partijen erbij.

De realisatie van een gezamenlijk plan of implementatie van nieuwe werkwijzen is vaak een ingewikkeld proces. Er spelen diverse, soms tegenstrijdige, belangen en tijdens het gehele implementatietraject dient er bij alle betrokkenen voldoende draagvlak aanwezig te zijn. Steeds vaker wordt ook een gedegen verantwoording of evaluatie van het proces en de gestelde doelen gevraagd. Hiervoor is specifieke expertise noodzakelijk. Onze adviseur is vakbekwaam en ervaren in procesbegeleiding, (project)organisatie, implementatiebegeleiding en evaluatie.

Samenvattend

Elaa begeleidt samenwerking in de eerste lijn en tussen de nulde, eerste en tweede lijn onder andere via de cyclus data-dialoog-doen. Een werkwijze om met elkaar te komen tot een goede en betaalbare gezondheidszorg in de wijk.

Focus

Wijkgerichte aanpak heeft tot doel om de gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van bewoners in de wijk te bevorderen. Hiervoor is hoogwaardige en samenhangende zorg nodig, dichtbij de mensen en afgestemd op de wijk. Dat kan alleen als professionals uit zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken. Met de gegevens vanuit de ROS-wijkscan waarbij op de populatie van buurten en hun specifieke problematiek wordt ingezoomd, kunnen zorgverleners en wijknetwerken zorg en welzijn op maat leveren en tevens inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten? Bel of mail met