Overig

Medicatieoverdracht in de keten Amsterdam

Binnen het project Medicatieoverdracht wordt gewerkt aan verbetering van medicatieoverdracht in de regio. Stip op de horizon is voor iedere patiënt/cliënt in de zorgregio Amsterdam een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht.

Achtergrond

In 2015 heeft de SIGRA het convenant ‘Medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding’ en het convenant ‘Veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonenden: samenwerking eerste lijn en thuiszorg’ geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het Projectplan Verbetering Medicatieoverdracht in de Amsterdamse Zorgketen.

Punten ter verbetering van medicatieveiligheid rondom ziekenhuisbezoek werden in 2016 opgepakt waarbij Elaa contacten met, en invloed op, huisartsen en apothekers heeft ingezet bij het aanpakken van een aantal verbeterpunten:

Het stimuleren van het verzenden van stopberichten door huisarts naar de (openbare) apotheek;

Het doen van metingen (aan de verzending van stopberichten) en presentatie daarvan (in FTO’s);

Het verzamelen en beschikbaar stellen van handleidingen voor het verzenden van stopberichten vanuit de diverse HIS’en. 

In 2018 zijn de resultaten van de metingen verwerkt in het rapport met als belangrijkste resultaten:

Zowel het gemiddeld aantal stopberichten als het aantal verstrekte medicatieoverzichten is toegenomen. Het aantal verstrekte medicatieoverzichten is bij sommige respondenten zelfs significant gestegen;

Wanneer het onderwerp medicatieoverdracht wordt behandeld tijdens een FTO (Farmaco Therapeutisch Overleg) resulteert dit vaak in werkafspraken tussen huisartsen en apothekers over het (elektronisch) verzenden van stopberichten.


Advies medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019

Omdat de medicatieoverdracht binnen de keten nog steeds niet altijd goed verloopt heeft de Sigra in samenwerking met diverse partners, waaronder de Elaa een advies uitgebracht. Het advies bevat praktische handvatten om de knelpunten binnen de medicatieoverdracht aan te pakken. 

In het adviesrapport zijn de landelijke conceptrichtlijn medicatieoverdracht in de zorgketen vertaald naar werkafspraken voor de zorgprofessionals in de regio Amsterdam. 
(De landelijke Leidraad Medicatieoverdracht wordt momenteel vervangen door een Richtlijn: een handhavingsinstrument van de IGJ in tegenstelling tot een leidraad. Datum inwerkingtreding is op het moment van schrijven niet bekend. We hebben bij het opstellen van dit advies deels al voorgesorteerd op de inhoud van de conceptrichtlijn.) 


Download hier het complete advies of de adviezen per domein 

Advies Werkafspraken Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019

Adviezen medicatieoverdracht apotheker 

Adviezen medicatieoverdracht huisarts

Adviezen medicatieoverdracht medisch specialist

Adviezen medicatieoverdracht GGZ

Adviezen medicatieoverdracht Specialist Ouderengeneeskunde

Adviezen medicatieoverdracht Wijkverpleegkundige

 Zie ook de website van de SIGRA.

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws