Overige projecten

Organisatie & Infrastructuur

In de komende jaren wordt een grote groei verwacht van aantallen patiënten in de eerste lijn. Oorzaken van deze groei zijn de transities langdurige zorg en GGZ, de vergrijzing, een toename van chronische ziektes en meer substitutie naar de eerste lijn. Om optimale zorg aan de patiënt en de populatie in de wijk te leveren is een wijkgerichte samenwerking met en tussen de wijkpartners essentieel. Een sterke zorginfrastructuur, inclusief goede ketenzorg, faciliteert en stimuleert ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en de benutting van de potenties van de eerste lijn.

Wij geloven in de ontwikkeling van een sterke regionale infrastructuur om de eerste lijn te versterken. Iedere eerstelijnszorgverlener met een idee, wens of vraag willen wij daarom graag ondersteunen.

Tevens begeleidt en adviseert Elaa huisartsen om de Module Organisatie en Infrastructuur (O&I-module) te realiseren. Dit geldt voor zowel niet-gebonden huisartsen als voor huisartsen die deelnemen aan een zorggroep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande werkwijzen, methodieken en instrumenten zoals de praktijkspiegel en wijkscan.

De nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde O&I-module sluit aan bij de missie van Elaa: Betere zorg in de buurt voor de inwoners van Amsterdam en Almere van de wieg tot het graf. De bedoeling van deze module is om professionalisering bínnen én een betere organisatie van de eerste lijn te realiseren en om een groeistimulans te geven aan de samenwerking met de diverse partners in de wijk en de regio. Uiteindelijk kan dit leiden tot populatiegerichte zorg. De module is nu bedoeld voor huisartsen.

De O&I module

  • Ontlast huisartsen ten gunste van patiëntgebonden tijd
  • Maakt het gemakkelijker om vanuit de eerste lijn te komen tot gemandateerde afspraken met ziekenhuizen, GGZ-instellingen, gemeenten en andere praktijk- en wijkoverstijgende samenwerkingspartners
  • Biedt bestaande organisaties doorgroeimogelijkheden

De betaaltitels bieden de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van organisatie en infrastructuur en ze bevatten voorwaarden en criteria waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

InEen, LHV, ZN en VWS hebben ingestemd met de invoering van nieuwe betaaltitels. Betrokken partijen doen nu een gezamenlijk verzoek aan de NZa om dit verder uit te werken. Daarnaast wordt gestart met de voorbereiding van een goede monitoring voor de komende jaren. Zilveren Kruis heeft besloten op 1 januari 2019 de nieuwe bekostigingsmethodiek in te voeren.

Financiering  inzet Elaa

De inzet van Elaa wordt gefinancierd vanuit de ROS-financiering, tot een maximum van 40 uur per wijkgroep. Wanneer dit maximum wordt overschreden wordt met partijen (waaronder Zilveren Kruis) overlegd hoe hier (financieel) mee om te gaan.

Aanbod Elaa

  • Een inventariserend gesprek met zorgprofessionals (mono of multi) die de zorgorganisatie en zorginfrastructuur in hun wijk willen ontwikkelen of verbeteren.
  • Het opzetten en invulling geven aan de jaaragenda van de wijkgroep huisartsen.
  • Opstellen plan. Hoe kan de groep doorgroeien en invulling geven aan de wijkgerichte samenwerking en in aanmerking komen voor de O&I betaaltitels?
  • Coördinatie en procesbegeleiding van bijeenkomsten.
  • Beleidsmatige begeleiding en advisering van de wijkgroep in (multidisciplinaire) samenwerking. Wat wil de wijkgroep op langere termijn met elkaar en hoe wordt dat bereikt? 
  • Voorlichting over en begeleiding naar de O&I-financiering.

Focus
In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet'. Onder dit motto onderzoeken en ondersteunen we projecten die substitutie tot doel hebben. Bijvoorbeeld voorkomen van onnodige ziekenhuiszorg en het inzichtelijk maken van de daarmee samenhangende besparingen. Daarnaast verbinden van partijen ten behoeve van de verschuiving van de zorg van tweede naar eerste lijn. En tot slot organiseren van trekkracht vanuit de eerste lijn.

Meer weten? Bel of mail met