Overig

Regiotafel

Zilveren Kruis heeft zogeheten 'Regiotafels' in het leven geroepen. Daar vindt verdeling plaats voor de gelden die bestemd zijn voor financiering van innovaties. Ook Amsterdam en Almere kennen zo’n Regiotafel. Bij de Regiotafels zijn nagenoeg alle huisartsenorganisaties betrokken, de HKA (Huisartsenkring Amsterdam/Almere), huisartsbestuurders van zorggroepen, gezondheidscentra en Huisartsenposten Amsterdam. Elaa is gevraagd om het voorzitterschap te vervullen. 

De regiotafel komt één keer per maand bijeen en heeft als doel om samen met huisartsen regionale afspraken te maken en invulling te geven aan S3. De onderwerpen die besproken worden zijn innovatie, OWZ en substitutie. In Amsterdam is afgesproken dat er niet alleen over de S3 (-gelden) wordt gesproken, maar ook over andere relevante onderwerpen en ontwikkelingen. Elaa begeleidt de overleggen en draagt zorg voor de regie van de S3-projecten die voortkomen uit de regiotafel. 

Voor Amsterdam is het budget voor de innovatiegelden (S3) is 850.000 euro per jaar bestemd voor projecten met veel betrokken disciplines of vanuit één huisarts. Groot of klein: dat maakt niet uit.

Project indienen bij de Regiotafel

Initiatieven tot maximaal € 20.000 kunnen door Amsterdamse en Almeerse huisartsen via een verkorte procedure worden ingediend bij de regiotafel via maximaal twee A4-tjes. Een speciale commissie vanuit de Regiotafel, bestaande uit drie huisartsen, beoordeelt deze kleine projecten. Gaat het om voorstellen boven de € 20.000, dan komt de aanvraag aan bod tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de volledige Regiotafel.

Download Procedure aanvragen S3- projecten/ initiatieven

Enkele voorbeelden die zijn gefinancierd vanuit de Regiotafel Amsterdam

Keuzehulp anticonceptie
De keuzehulp anticonceptie is een informatieve website, bedoeld om vrouwen te informeren over beschikbare anticonceptiemethoden. De website bevat een vragenlijst om te komen tot een keuze, passend bij de persoonlijke situatie en een webpagina met informatie over anticonceptie. De website is geen vervanging voor een consult met de huisarts, maar met behulp van deze site kan een vrouw goed voorbereid met de huisarts haar keuzes bespreken.  

Specialistisch Advies Consult (SAC) 
Het SAC is een verlengd eerstelijns-initiatief waar specialisten op verzoek van de huisarts een consult uitvoeren in een laag technologische omgeving, buiten het ziekenhuis. Patiënt en huisarts krijgen een advies van de specialist. Meestal is daarna geen tweedelijnszorg nodig. Op deze wijze worden onnodige verwijzingen voorkomen en zo kan er substitutie van de zorg plaatsvinden. 

Beter Oud in Amsterdam 
Het project ‘Beter Oud in Amsterdam’ zet zich in voor proactieve integrale ouderenzorg, waarbij in Amsterdam de huisarts en praktijkondersteuner nauw samenwerkt met de wijkverpleging en andere professionals uit de zorg en welzijnssector. Dit project is deels bekostigd vanuit de Regiotafel en deels vanuit ZonMw. 

Transdisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen met chronische pijn  
Alle huisartsen hebben in hun praktijk te maken met mensen met chronische pijn. Bij de zorg zijn veel disciplines bij betrokken. Doel van het project is om de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn en de kwaliteit van zorg rondom de patiënt met chronische pijn te verbeteren Hierdoor moeten de chronische pijnklachten verminderen, evenals de beperkingen als gevolg daarvan. Dat leidt tot verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt. Daarnaast kunnen onnodig medicatiegebruik, (para)medische ingrepen en verzuim worden teruggedrongen en kan substitutie op gang komen. 

Anderhalfdelijns geheugenpoli  
In de regio Nieuw-West is er een project gericht op dementie bij niet-westerse oudere migranten (boven 55 jaar). De geriater uit het MC Slotervaart biedt huisartsen ondersteuning, met name in de vorm van deskundigheidsbevordering, om in de huisartsenpraktijk de opsporing en diagnostiek van deze doelgroep te verbeteren. Dankzij de inzet van de geriater zal de huisarts meer kennis verkrijgen van deze specifieke problematiek, waardoor hij/zij op termijn deze zorg zelf kan leveren.  

PaTz-groepen 
Vanuit de Regiotafel krijgen de huisartsen een opslag voor deelname aan de PaTz-groepen. PaTz-groepen zetten zich in voor optimale multidisciplinaire zorg thuis en huisartsen spelen daar uiteraard een belangrijke rol in. In 2019 komt er waarschijnlijk landelijk structurele bekostiging voor deelname aan de PaTz-groepen. Dit is een prachtig voorbeeld hoe een regionaal initiatief kan uitgroeien tot een landelijke manier van werken, dat uiteindelijk zelfs wordt ingebed in de basisverzekering. 

 

Meer weten? Bel of mail met