Verkorte scholing POH-Ouderen

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op het 'Amsterdams programma: Beter Oud', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. Hiervoor is een verkorte scholing POH-Ouderen ontwikkeld.
  

Doelstelling

De deelnemers hebben kennis en vaardigheden opgebouwd om de taken POH-Ouderen, beschreven in de propositie, deskundig te kunnen uitoefenen:

 • Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld- en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn. Stemt deze zorg voortdurend af met de wijkverpleging indien aanwezig.
 • Borgt medicatieveiligheid. Doet jaarlijks en bij schakelmomenten (na ziekenhuisopname, aanpassing medicatie na polikliniekbezoek) het voorwerk en de afronding ten behoeve van realisatie van de medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker. Is op de hoogte van werkelijk gebruik.
 • Checkt en borgt continuïteit van transfer zorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis.
 • Regelt tijdelijke bedden, spoedbedden en andere opnames/verwijzingen.
 • Faciliteert advance care planning- bereidt het gesprek voor zodat huisarts uiteindelijk het gesprek met de patiënt kan voeren.
 • Werkt samen met sociaal domein en ondersteunt mantelzorger. Is eerste aanspreekpunt voor sociaal domein en mantelzorger, zorgt voor toeleiding naar bijv. Welzijn Op Recept.
     

Inhoud scholing

De scholing is onder voorbehoud van wijzigingen alsvolgt opgebouwd. Tussentijds wordt de scholing geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. 

Dagdeel 1: Introductie POH Ouderen

 • Welkom en ontvangst
 • Uitleg taken, verantwoordelijkheden en positionering POH-Ouderen
 • Ouderen in Amsterdam; leefwereld van ouderen, vitaliteit, kwetsbaarheid
 • Visie op ouderenzorg (huisartsenzorg, wijkzorg) en zelfmanagement

Dagdeel 2: Ouderen in beeld en in zorg

 • In kaart brengen en screenen van ouderen (75+)
 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 1: gestoorde mobiliteit en stabiliteit (sarcopenie, duizeligheid en vallen), ondervoeding (SNAQ65+), gestoorde communicatie (horen en zien) en incontinentie
 • Hanteren van en oefenen met screeningsinstrumenten
 • Beoordelen van medische kwetsbaarheid, overleg met huisarts
 • Inschakelen en samenwerken met wijkzorg, POH, POH-GGZ en POH-IZ
 • Uitleg praktijkopdracht: oefenen met screening

Dagdeel 3: Methodisch werken

 • Nabespreken van praktijkopdracht; screening kwetsbaarheid en inschakelen zorg
 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 2; psychisch stoornissen (dementie, depressie, delier)
 • Opstellen zorgplan
 • ICPC codering, SOEP Registratie in HIS

Dagdeel 4: Medicatieveiligheid

 • Polyfarmacie bij ouderen
 • Belang van medicatieveiligheid
 • Zelfmanagement en therapietrouw
 • Medicatiebeoordeling volgens protocol; farmacotherapeutische anamnese en analyse

Dagdeel 5: Transmurale zorg

 • Consequenties van transfer huis -zhuis/ GRZ - thuis
 • Regelen tijdelijke bedden, Eerstelijns Verblijf (ELV), spoedbedden en andere opnames/verwijzingen
 • Wet- en regelgeving rondom transmurale zorg (zorgfinanciering, Wmo 2015, Wlz)

Dagdeel 6: Samenwerken

 • Shared decision making, wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid
 • Advance Care Planning (voorbereiding) 
 • Mantelzorg, voorkomen overbelasting
 • Sociaal domein: Welzijn op Recept

Dagdeel 7: Kwaliteitszorg

 • Voorbereiding toetsopdracht
 • Samen werken aan kwaliteit: intervisie
 • Verbeterplan praktijk

Dagdeel 8: Afronding

 • Afronding en evaluatie
      

Startdatum en inschrijven

De eerstvolgende startdatum is woensdag 16 september 2020. Deze groep zit vol, bij inschrijven word je op de wachtlijst geplaatst. Ga naar de website van Inholland Academy voor meer informatie en inschrijven voor wachtlijst. 
    

Meer informatie

Voor lesdata, kosten, toeleatingseisen en aanmelden ga naar de kalender op deze website.
    

Elaa platform POH-Ouderen 

Op LinkedIn is een platform POH-Ouderen aangemaakt om informatie te delen, een netwerk op te bouwen maar vooral om kennis met elkaar te delen. We nodigen alle (toekomstige) POH-Ouderen van harte uit zich hierbij aan te sluiten. 

 

Meer weten? Bel of mail met