Wie wij zijn

De organisatie

Bij de uitvoering van onze activiteiten is een goede samenwerking essentieel, zowel onderling als met het veld. Wij zijn dan ook makkelijk benaderbaar en een onafhankelijke transparante gesprekspartner. We betrekken onze stakeholders en (zorg)professionals bij de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en projecten, waarbij we volop ruimte bieden om met ons de dialoog aan te gaan. Wij hebben een uitgebreid netwerk en zijn goed in verbinden van het (para)medisch en sociaal domein. Wij zijn sterk in de tactische uitvoering om tot resultaten te komen en zijn van het ‘denken naar doen’. Onze aanpak kenmerkt zich door groots te denken maar klein te beginnen in de wijk en successen op te schalen naar andere wijken en delen van Amsterdam en Almere. Dichtbij de (zorg)professionals en rondom de inwoners.

Missie

Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere. Dat is onze missie. Hier werken wij aan door krachtige samenwerking te realiseren en mensen en organisaties te begeleiden bij het organiseren van optimale zorg en welzijn.

 

Visie

Met de inwoner als uitgangspunt zetten wij in op samenwerking tussen het (para)medisch en sociaal domein. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie. We enthousiasmeren en begeleiden mensen en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft. Samen met professionals, organisaties en netwerken dragen wij bij aan passende zorg en een gezondere buurt, wijk en stad. We streven hierbij naar het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het creëren van kansengelijkheid. En we letten extra op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere.

 

Kernwaarden

Betrokken, samenwerken, onafhankelijk en vernieuwen zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van onze medewerkers.

Betrokken

Betrokken

Elaa is betrokken en dichtbij. We zijn geïnteresseerd in de mensen die het werk doen en dragen graag bij aan de doelen die zij nastreven. Als krachtige samenwerkingspartner die meedenkt in het proces, de uitvoering en het resultaat zijn we scherp op het gewenste einddoel.

 

Samenwerken

Samenwerken

Elaa is expert in het bouwen aan samenwerking binnen het (para)medisch- en sociaal domein. Wij verbinden mensen en organisaties en werken aan vertrouwen zodat een ieder bereid is om te delen in verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, talent en successen.

 

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Elaa is open, onbevooroordeeld en gelooft in de kracht van de eerste lijn. Wij zijn goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen en hebben kennis van het veld. Hierdoor zijn wij in staat om boven de inhoud uit te stijgen. Op die manier helpen wij het proces zo in te richten dat doelen worden bereikt.
   

Vernieuwen

Vernieuwen

Elaa heeft bevlogen medewerkers die nieuwe ontwikkelingen in en met het veld initiëren. We zijn nieuwsgierig, onderzoekend en staan open voor nieuwe ideeën. Wij dagen onze partners uit om buiten de kaders te denken. Het belang van een sterke eerste lijn staat bij ons voorop en vanuit dat vertrekpunt weten we innovaties op waarde te schatten. Zo creëren we impact.

Organisatiestructuur

Elaa is een platte organisatie bestaande uit een bestuurder (1), adviseurs (13), communicatieadviseur (1), managementassistent (1), medewerker ict (1) en projectmedewerkers (5). De Raad van Toezicht (3) ziet onder meer toe op de continuïteit en de bestuurlijke kwaliteit van Elaa.

Naast het uitvoeren van de algemene ROS-taken zijn de activiteiten geordend naar drie doelgroep thema’s en een overkoepelend thema. Elk thema heeft een themaleider die functioneel verantwoordelijk is voor de projectenportefeuille. De stafondersteuning (kennisdeling, communicatie, informatie- en datamanagement) is volgend op de ontwikkelingen van de thema’s en ondersteunen de thema’s. De bestuurder stuurt de medewerkers aan en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Themaleiders

De themaleiders brengen alle activiteiten en projecten van onze vier zorgthema’s bij elkaar en stemmen dit op elkaar af. De themaleiders zijn de spin in het web en hebben contacten met de betrokkenen in Amsterdam en Almere. Ze hebben een groot netwerk, zijn deskundig over de inhoud en betrokken bij het thema's.

Regioadviseurs

Acht adviseurs hebben een regio als aandachtsgebied. Binnen die regio kent de regioadviseur de belangrijkste stakeholders op het gebied van (stadsdeel)bestuur, (huisartsen)zorg en het sociaal en maatschappelijke domein. De regioadviseur vormt een belangrijke rol in de verbinding tussen zorg, welzijn en het publieke domein en is voor zorg- en hulpverleners de ingang naar en het gezicht van Elaa. Vanuit het regioadviseurschap speelt Elaa een belangrijke rol in de verbinding tussen de brede eerste lijn met zorg en welzijn en met het sociaal domein.
 

Accountmanagers

Voor een aantal accounts zijn adviseurs aangewezen die op deze onderwerpen kennis verwerven, nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden en gevraagd en ongevraagd meedenken en advies geven. Zo houden we de kennis geborgd en kunnen we van toegevoegde waarde zijn voor onze opdrachtgevers. 

Elaa organogram 2022