Over Elaa

Missie

Betere zorg in de buurt voor de inwoners van Amsterdam en Almere van de wieg tot het graf.


Visie

Wij willen dat professionals en organisaties in het zorgveld en het sociale domein optimaal samenwerken zodat er meer samenhang en hogere kwaliteit van zorg is in de buurt. Met de kennis die we hebben over stedelijke en landelijke ontwikkelingen en innovaties in de zorg zijn we dagelijks bezig de samenhang te verbeteren en vernieuwing te stimuleren. Met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg in de buurt waarover zowel de patiënt als de zorgverlener tevreden is. We richten ons hierbij voornamelijk op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere.

 

Elaa de krachtige samenwerkingspartner voor een goede geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg


Kernwaarden

Samenwerken, vernieuwen en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en attitude van onze medewerkers.

Samenwerken

Samenwerken

Voor succesvol samenwerken is het nodig dat we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen in verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, talent en succes. Elaa adviseert en inspireert de eerstelijnspraktijken in het samenwerken met elkaar, met aangrenzende zorginstellingen, met de buitenwereld én met onze eigen medewerkers. Dit is ook de manier waarop we bij Elaa werken. Natuurlijk is iedere medewerker verantwoordelijk voor de eigen taken. Maar samen weten we meer en komen we verder.

Vernieuwen

Vernieuwen

Elaa beschikt over bevlogen medewerkers die hun werk met passie uitvoeren in en met het veld om steeds weer met nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan. Vernieuwing impliceert ook dat onze medewerkers nieuwsgierig en leergierig zijn, kritisch en onderzoekend en steeds ontvankelijk voor nieuwe ideeën, opvattingen en invalshoeken.
   

 

 

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Elaa is betrokken bij de maatschappij, dat is voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn een betrokken partner die niet zomaar ons werk uitvoeren, maar meedenken in het proces, de uitvoering en het resultaat. Betrokkenheid is voor ons belangrijk en wel van alle facetten tot diep in de kern van onze organisatie. We zijn betrokken bij de (eerstelijns)zorg maar ook bij elkaar als medewerkers.
 

Maatschappelijke opdracht

Elaa is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met vijftien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk.
Elke ROS heeft haar eigen regio. Ons werkgebied is Amsterdam en Almere. Onze maatschappelijke opdracht is om de eerstelijnszorg in de buurt te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners van Amsterdam en Almere. Om die zorg voor de inwoners te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met de nulde, tweede en derde lijn, het sociale domein, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de ROS’en via de preferente zorgverzekeraars, in ons geval Zilveren Kruis.

De kracht van het landelijke ROS-netwerk is kennisdeling en samenwerking, waarbij regionale verankering, kennis en deskundigheid over de regiogrenzen worden getrokken. Cruciaal om landelijk effectief zorgbeleid te ontwikkelen en dit gebiedsgericht te vertalen. We adviseren en begeleiden al jaren bij gebiedsgerichte samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg. Vanuit actuele thema's. Via project-, proces- en programmamanagement en vanuit de Triple Aim gedachte werken we aan een goede samenwerking die leidt tot passende zorg, persoonsgericht, op maat en dichtbij. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel iedereen in Nederland zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

ROS-netwerk

Voor zorgprofessionals, organisaties (waaronder branche-, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgverzekeraars) en overheid (landelijk en lokaal) zijn de ROS’en een krachtige partner in de transformatie naar gebieds- en populatiegericht werken.

 

Position paper: Samen werken aan zorg en gezondheid 

De 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) bestaan dit jaar 15 jaar. Een moment om een geactualiseerde position paper 'Samen werken aan zorg en gezondheid' uit te brengen. Daarin staat beschreven waar wij als ROS’en samen voor staan en wat we regionaal en landelijk kunnen betekenen in de steeds veranderende en complexe gezondheidszorg. Landelijk zijn de krachten gebundeld in het ROS-netwerk.
[pdf-download]

 

Klachtenregeling ROS-collectief 

Voor klanten van de ROS'en, waaronder Elaa, is er een landelijke klachtencommissie opgericht. Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op Elaa, dan dient men in eerste instantie contact te zoeken met de betreffende medewerker of directie. Pas als blijkt dat in dat contact geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan de klacht bij de klachtencommissie van het ROS-netwerk worden neergelegd. Het doel van de klachtenregeling is het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening omtrent regionale ondersteuning in het algemeen. De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Er is geen beperking in de soort klachten anders dan dat een klacht betrekking dient te hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van een medewerker. In de klachtenregeling vind je ook antwoord op vragen als ‘Wat gebeurt er met de klachtmelding?’, ‘Hoe vindt behandeling van de klacht plaats?’ en ‘Wat wordt verder met de klacht(en) gedaan?’
[pdf-download]