Landelijk ROS-netwerk

Maatschappelijke opdracht

ROS-netwerkElaa is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met veertien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS heeft haar eigen regio. Ons werkgebied is Amsterdam en Almere. Onze maatschappelijke opdracht is om de eerstelijnszorg in de buurt te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners van Amsterdam en Almere. Om die zorg voor de inwoners te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met de nulde, tweede en derde lijn, het sociale domein, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de ROS’en via de preferente zorgverzekeraars, in ons geval Zilveren Kruis.

De kracht van het landelijke ROS-netwerk is kennisdeling en samenwerking, waarbij regionale verankering, kennis en deskundigheid over de regiogrenzen worden getrokken. Cruciaal om landelijk effectief zorgbeleid te ontwikkelen en dit gebiedsgericht te vertalen. We adviseren en begeleiden al jaren bij gebiedsgerichte samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg. Vanuit actuele thema's. Via project-, proces- en programmamanagement en vanuit de Triple Aim gedachte werken we aan een goede samenwerking die leidt tot passende zorg, persoonsgericht, op maat en dichtbij. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel iedereen in Nederland zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

Voor zorgprofessionals, organisaties (waaronder branche-, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgverzekeraars) en overheid (landelijk en lokaal) zijn de ROS’en een krachtige partner in de transformatie naar gebieds- en populatiegericht werken.

Downloads

Infographic - Landelijk ROS-netwerk
Folder - Wat is het landelijk ROS-netwerk? 

 

Position paper: Samen werken aan zorg en gezondheid 

In de position paper staat beschreven waar wij als ROS’en samen voor staan en wat we regionaal en landelijk kunnen betekenen in de steeds veranderende en complexe gezondheidszorg. Landelijk zijn de krachten gebundeld in het ROS-netwerk.
[pdf-download]

 

Klachtenregeling ROS-collectief 

Voor klanten van de ROS'en, waaronder Elaa, is er een landelijke klachtencommissie opgericht. Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op Elaa, dan dient men in eerste instantie contact te zoeken met de betreffende medewerker of directie. Pas als blijkt dat in dat contact geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, kan de klacht bij de klachtencommissie van het ROS-netwerk worden neergelegd. Het doel van de klachtenregeling is het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening omtrent regionale ondersteuning in het algemeen. De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Er is geen beperking in de soort klachten anders dan dat een klacht betrekking dient te hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van een medewerker. In de klachtenregeling vind je ook antwoord op vragen als ‘Wat gebeurt er met de klachtmelding?’, ‘Hoe vindt behandeling van de klacht plaats?’ en ‘Wat wordt verder met de klacht(en) gedaan?’
[pdf-download]

Landelijk ROS-Netwerk

ROS-netwerk