Elaa jaaroverzicht 2021

Samen maken we het verschil

De titel van ons jaarplan 2021 is op heel wat onderdelen waargemaakt, zoals te lezen is in ons jaaroverzicht. Met daarbij de nadruk op samen. Want samenwerking heeft de boventoon gevoerd in de aanpak van de vele maatschappelijke opgaven in Amsterdam en Almere.

 

Verbindende schakel

Het geheel is zoveel meer dan de som der delen. Elaa heeft als verbindende schakel tussen de zorgdomeinen en met het sociaal domein het afgelopen jaar dat weer ten volle ervaren. Dankzij de coronapandemie hebben alle partijen het hybride werken eigen gemaakt. We vinden elkaar snel, in effectieve digitale overleggen, bijeenkomsten en webinars. Samen de schouders eronder zetten; het belang van de burger, de inwoner van Almere en Amsterdam, laten prevaleren boven eigen organisatie- en domeinbelangen. Het jaaroverzicht laat er talloze goede voorbeelden van zien. 

 

Zorg én welzijn

Maar we zijn er nog niet. Natuurlijk zijn we blij met de behaalde resultaten, maar er blijft veel werk te verzetten. Er spelen grote problemen, zoals bij de jeugdzorg, de ggz-wachtlijsten, de arbeidsmarktproblematiek… Iedereen is het erover eens: de grenzen van de zorg zijn bereikt, terwijl de vragen steeds verder toenemen. Dat vereist andere oplossingen. Die liggen voor een deel in preventie, in het sociaal domein en versterking van eigen kracht van de burgers. Een stevige samenwerking met het sociaal domein en de sociale basis is daarom noodzakelijk. Daarin zijn al de eerste stappen gezet. Er zijn basisafspraken tussen huisartsenwijkgroepen en buurtteams gemaakt in Amsterdam. En in Almere is de verkenning gestart om gezamenlijk te komen tot een regionaal zorg- en welzijnsprogramma.2022 04 20 FimkeWiersmaDit alles moet verder worden uitgewerkt en verdiept, zodat partijen gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Een proces dat niet in enkele maanden afgerond is, maar langere tijd en meer jaren in beslag zal nemen.

 

Op naar 2025

Voor een blijvend goede toegang tot de zorgverlening is wijkgerichte samenwerking tussen zorg en welzijn met overstijgende regionale samenwerking essentieel. Dit langetermijnperspectief nemen we op in ons strategisch meerjarenplan 2022-2025. Dat kan alleen worden bereikt met nog intensievere samenwerking tussen alle lokale netwerkpartners. Alleen optimale samenwerking leidt tot een echt integrale aanpak. De komende jaren houden we dat doel steeds voor ogen bij onze inzet voor Amsterdam en Almere. Daarom heeft ons jaarplan 2022 de ambitieuze titel:
Integraal is in 2025 het nieuwe normaal

 

Fimke Wiersma
Bestuurder

 

 

Naar het jaaroverzicht 2021