Chronische zorg

Samenhangende, persoonsgerichte zorg voor mensen met chronische aandoeningen, waarbij zelfmanagement een belangrijke rol speelt. Hiervoor maakt Elaa zich sterk. Dit behelst, dat alle partijen en professionals samen optrekken om patiënten die leven met diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement of astma/COPD optimaal te ondersteunen. Verwijzers en aanbieders dienen bekend te zijn met elkaars werkwijze en deskundigheid.

Een apart facet van zorg voor chronisch zieken is oncologische nazorg. Hierbij streven wij naar een vloeiende overgang van ziekenhuis naar eerste lijn. We ondersteunen het veld, opdat Amsterdamse en Almeerse oncologiepatiënten specialistische zorg dichtbij huis ontvangen. Dat de juiste zorg plaatsvindt op de juiste plek: in de nulde of eerste lijn waar dat kan, in de tweede lijn waar dat moet.

Focus

Het verbeteren van de netwerkvorming en de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en andere disciplines in de keten.
Het betrekken van de doelgroepen bij de herinrichting van zorg en de inzet op een meer persoonsgerichte benadering.
Extra aandacht voor de module chronische zorg in samenwerking met de ROHA en oncologische nazorg.

Nieuws