wat we doen

Elaa werkt voor én samen met opdrachtgevers aan verschillende programma’s, projecten en initiatieven voor een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere. Ieder vraagstuk vraagt om een afstemming van onze rol, die zelfs tijdens een traject kan variëren. Zo zetten we ons onder andere in als programmamanager, procesbegeleider, projectleider, adviseur, trekker, aanjager en voorzitter bij diverse actuele vraagstukken en thema's. Drie van deze rollen waarmee we je van dienst kunnen zijn hebben we uitgelicht. 

Jaarplan 2023

Integraal is het helemaal

We komen steeds dichterbij bij ons wenkend perspectief dat in 2025 integraal het nieuwe normaal is. Sterker nog: landelijk is er een Integraal Zorg Akkoord (IZA) afgesproken. De titel van dit jaarplan ‘Integraal is het helemaal’ zal jullie dan ook niet verbazen. 

In ‘Integraal is het helemaal’ zit ook een verwijzing en een boodschap. We moeten het samen blijven doen, alleen dan komen we tot betere interventies met elkaar. Dat maakt het werk of de opgave leuker en zinvoller waardoor een grotere impact is te realiseren. Wat we zien en wat we lezen is dat het belangrijker wordt om de zorgvraag overeind en toegankelijk te houden voor die kwetsbare groepen die het het hardst nodig hebben. Dit vraagt om transformatie van de gedachte dat ziekte en zorg niet langer centraal staan maar gezondheid en kwaliteit van leven. In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere verbeterd, ongeacht of je nu jong of oud bent of alles daar tussen in.

Dit vertaalt zich voor de doelgroep thema's naar de volgende ambities:

  • Alle kinderen groeien gezond en veilig op. Ook al groeien ze op in een kwetsbaar gezin.
  • Mensen met mentale problemen krijgen zorg op maat en op tijd en er wordt meer ingezet op het voorkomen en verergeren van psychische klachten door het versterken van de mentale weerbaarheid van de populatie.
  • Ouderen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek. 
  • In toenemende mate gebruiken zorg- en hulpverleners in het medisch en sociaal domein het concept van Positieve Gezondheid.

Ook dit jaar zullen wij ons maximaal inspannen om samen met onze partners én inwoners van Amsterdam en Almere te zorgen dat we een stap dichterbij komen in het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

Meerjarenperspectief voor integrale aanpak zorg en welzijn

meerjarenperspectiefLandelijk wat kan, regionaal wat moet
De maatschappelijke opgave om gezondheidsverschillen te verkleinen, waarin levensjaren toenemen met een hoog ervaren kwaliteit van leven en werkplezier (Quadruple Aim) kan niet vanuit één domein opgepakt worden. Dit moet in verbinding, samenwerking en integraal over de domeinen heen zodat we elkaar versterken en elkaars expertises benutten. Alleen dan lukt het om de Quadruple Aim invulling te geven.

Meer preventie, meer gezondheid, minder ziekte en vooral passende zorg 
Het werkveld van de ROS’en behelst veel verschillende (inhoudelijke) gebieden en zeer veel diverse partijen. De positie die het ROS-netwerk inneemt is om iets te bewerkstelligen wat er nog onvoldoende is: verbinding creëren tussen de diverse partijen om de eerstelijnszorg te verbeteren. De ROS’en zijn sterk in de regio’s, maar het is ook van belang om landelijk het gezamenlijk ROS-netwerk duidelijk te positioneren door landelijk aanspreekbaar te zijn en regionaal opdrachten uitvoeren. In 2023 wordt hier vanuit het ROS-netwerk vol op ingezet vanuit de bestuurders in strategische samenwerkingsverbanden en vanuit de ROS-coalities voor concrete landelijke opdrachten. 

In de toekomstbeelden over zorg en welzijn zien we dat het vertalen van landelijk beleid naar de regio de rode draad is. In de regio dient sprake te zijn van een gedragen regiobeeld, zijn de regionale opgaven leidend, worden lokale coalities gevormd en ambities geformuleerd en wordt een gebieds- en/of wijkgerichte aanpak de norm voor uitvoering. Zo ook met Amsterdam Vitaal & Gezond en met Positief Gezond Almere. Dit staat ook als zodanig in onze visie geformuleerd.

Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Onze ambitie is dat alle kinderen in Amsterdam en Almere gezond en veilig opgroeien. Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin. Dit vereist dat zwangeren een gezonde leefstijl hebben en hun pasgeborenen een goede start bieden. Dat zorgverleners tijdens zwangerschap en geboorte samenhangende begeleiding bieden. Dat risico’s op onveilig of ongezond opvoeden vroeg in beeld zijn. Dat kleine problemen klein blijven dankzij de inzet van lichte ondersteuning. Dat de juiste zorg plaatsvindt op de juiste plek: in de nulde of eerste lijn waar dat kan, in de tweede lijn waar dat moet.
naar het thema

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal

Goede, toegankelijke zorg, dichtbij de cliënt. Waar mogelijk verleend door eerstelijns professionals en waar nodig door professionals uit de specialistische GGZ. De wensen en het perspectief van de cliënt staan zoveel mogelijk voorop. Hiervoor zetten wij ons in met Amsterdamse en Almeerse professionals betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg.
naar het thema

Ouderen

Ouderen

Goede, toegankelijke zorg voor ouderen, thuis en in de nabije omgeving. Zorg waarbij de wensen van de patiënt leidraad zijn en diens mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden benut. Eerstelijns professionals werken hiervoor nauw samen met mantelzorg, professionals uit het sociaal domein en de informele zorg. Waar nodig is de specialist ouderengeneeskunde of andere specialistische zorg betrokken. Hiervoor maken wij ons sterk, samen met de spelers en onze partners in het veld.
naar het thema

Positief gezond en
wel in de wijk

Positief gezond en wel in de wijk

In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van de inwoners verbeterd. Er is veel winst te behalen door gezondheid voorop te zetten en zorg te voorkomen. Een belangrijke zwakte van ons zorgstelsel betreft echter de focus op ziekte en het verlenen van zorg. Een vijfde van de ziektelast is gerelateerd aan ongezond gedrag en ongezonde leefstijl, die dus vermijdbaar is. Er is daarom een beweging nodig naar het bevorderen van gezondheid. Dat vraagt onder andere om meer focus op eigen regie, leefstijl en preventie, maar ook om een krachtiger inzet op de aanpak van sociale problematiek.
naar het thema

Kennis & Inspiratie

Elaa organiseert webinars, workshops en trainingen die voortkomen uit één van onze programma's of projecten. Op die manier bieden we gerichte kennis & inspiratie sessies die aansluiten bij onze ambities vanuit de vier thema's. Verder kunnen we scholingen verzorgen in opdracht van stakeholders, mits deze passen binnen onze speerpunten.