wat we doen

Elaa werkt voor én samen met opdrachtgevers aan verschillende programma’s, projecten en initiatieven voor een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere. Ieder vraagstuk vraagt om een afstemming van onze rol, die zelfs tijdens een traject kan variëren. Zo zetten we ons onder andere in als programmamanager, procesbegeleider, projectleider, adviseur, trekker, aanjager en voorzitter bij diverse actuele vraagstukken en thema's. Drie van deze rollen waarmee we je van dienst kunnen zijn hebben we uitgelicht. 

Jaarplan 2022

Integraal is in 2025 het nieuwe normaal

Het moet anders, bovenal ook: sámen. Eerste lijn, tweede lijn, sociaal domein en informele basis: we zullen moeten samenwerken, integraal, over alle scheidslijnen heen, zodat we elkaars kennis en expertises benutten en elkaar versterken in het belang van en voor de inwoner.

Onze inzet is gebaseerd op een meerjarenperspectief. Alle programma’s en projecten waar Elaa zich voor inzet, zijn gericht op het langere termijnperspectief. Dat is noodzakelijk want voor het realiseren van een transitie van én in de zorg is ruim tijd nodig. En die transitie is essentieel gezien de onvermijdelijke stijgende zorgvraag die gepaard gaat met een toenemende arbeidskrapte in de zorg. Dat leidt tot een enorm continuïteitsvraagstuk waarop we als samenleving met elkaar een antwoord moeten vinden.

Samen is niet langer genoeg, er moet ook moet een omslag komen waarin niet langer de ziekte centraal staat maar preventie van zorg. De sleutel daartoe zit in de beweging van ZZ naar GG naar MM. Ofwel: van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag naar mens & maatschappij. Met als doel het vergroten van de gezondheid en het versterken van zelfregie, in de eigen leefomgeving. Dat past in onze werkwijze vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Niet groots en meeslepend maar met een praktische aanpak, namelijk: klein beginnen in de wijk en vervolgens opschalen naar stadsdeel, stad of regio. Waarom? Omdat wij er juist in geloven dat met lokale coalities, over alle scheidslijnen heen, veel gezondheidswinst te behalen is.

Bij onze inzet blijft er uiteraard aandacht voor de kwetsbare groepen binnen onze thema’s: Jeugd en gezin; Mentaal Vitaal; Ouderen. En voor alle kwetsbare groepen willen we dat zij ‘Positief gezond en wel in de wijk’ leven, ons vierde thema.

De inzet daarbij is mét de inwoners. Hun stem moet een plek hebben in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Dat gaan we als Elaa oppakken, door hen te betrekken en te vragen of we het juiste doen en burgerinitiatieven in de wijk te stimuleren. Juist dergelijke initiatieven zijn gebaseerd op vragen en behoeften van wijkbewoners.

Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Onze ambitie is dat alle kinderen in Amsterdam en Almere gezond en veilig opgroeien. Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin. Dit vereist dat zwangeren een gezonde leefstijl hebben en hun pasgeborenen een goede start bieden. Dat zorgverleners tijdens zwangerschap en geboorte samenhangende begeleiding bieden. Dat risico’s op onveilig of ongezond opvoeden vroeg in beeld zijn. Dat kleine problemen klein blijven dankzij de inzet van lichte ondersteuning. Dat de juiste zorg plaatsvindt op de juiste plek: in de nulde of eerste lijn waar dat kan, in de tweede lijn waar dat moet.
naar het thema

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal

Goede, toegankelijke zorg, dichtbij de cliënt. Waar mogelijk verleend door eerstelijns professionals en waar nodig door professionals uit de specialistische GGZ. De wensen en het perspectief van de cliënt staan zoveel mogelijk voorop. Hiervoor zetten wij ons in met Amsterdamse en Almeerse professionals betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg.
naar het thema

Ouderen

Ouderen

Goede, toegankelijke zorg voor ouderen, thuis en in de nabije omgeving. Zorg waarbij de wensen van de patiënt leidraad zijn en diens mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden benut. Eerstelijns professionals werken hiervoor nauw samen met mantelzorg, professionals uit het sociaal domein en de informele zorg. Waar nodig is de specialist ouderengeneeskunde of andere specialistische zorg betrokken. Hiervoor maken wij ons sterk, samen met de spelers en onze partners in het veld.
naar het thema

Positief gezond en
wel in de wijk

Positief gezond en wel in de wijk

In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van de inwoners verbeterd. Er is veel winst te behalen door gezondheid voorop te zetten en zorg te voorkomen. Een belangrijke zwakte van ons zorgstelsel betreft echter de focus op ziekte en het verlenen van zorg. Een vijfde van de ziektelast is gerelateerd aan ongezond gedrag en ongezonde leefstijl, die dus vermijdbaar is. Er is daarom een beweging nodig naar het bevorderen van gezondheid. Dat vraagt onder andere om meer focus op eigen regie, leefstijl en preventie, maar ook om een krachtiger inzet op de aanpak van sociale problematiek.
naar het thema

Meerjarenperspectief voor integrale aanpak zorg en welzijn

De maatschappelijke opgave om gezondheidsverschillen te verkleinen, waarin levensjaren toenemen met een hoog ervaren kwaliteit van leven kan niet vanuit één domein opgepakt worden. Dit moet in verbinding, samenwerking en integraal over de domeinen heen zodat we elkaar versterken en elkaars expertises benutten. Alleen dan lukt het om de Triple/Quadruple-Aim methode te laden en invulling te geven.

We weten dat gewoontes, tradities en patronen niet zomaar ontstaan en tijd nodig hebben voordat iets gemeengoed is geworden. Daarom gaan we werken met een meerjarenperspectief voor de komende 3 jaar en hebben we strategische doelen geformuleerd van 2022 tot en met 2025. Daarvan afgeleid bekijken we jaarlijks wat er nodig is om deze strategische doelen te behalen en formuleren we ons jaarplan. Met andere woorden, de programma’s en projecten die we doen tellen samen op naar de realisatie van het meerjarenperspectief.

In de toekomstbeelden over zorg en welzijn zien we dat het vertalen van landelijk beleid naar de regio de rode draad is. In de regio dient sprake te zijn van een gedragen regiobeeld, zijn de regionale opgaven leidend, worden lokale coalities gevormd en ambities geformuleerd en wordt een gebieds- en/of wijkgerichte aanpak de norm voor uitvoering. Zo ook in Amsterdam met Amsterdam Vitaal & Gezond en in Almere met de Zorgalliantie i.o. Ook Elaa heeft dat in haar visie als zodanig geformuleerd.

ROS-projecten: onze thema’s en activiteiten

De vier thema’s worden via de programmatische aanpak ingestoken met aandacht voor de volgende vier aandachtsgebieden:

thema_aandachtsgbieden1.jpeg

Onze jaarplannen per thema voor 2022 met een totaalbeeld van onze ambities, strategische doelen en inspanningen kun je hieronder downloaden. Centraal hierbij staat: begeleiden van processen; opzetten van projecten; projectleiderschap; verkennen van kansen; voorzitten van platforms, netwerken en (bestuurlijke) overleggen; onderzoeken van vraagstukken. Per thema staan alle inspanningen nader beschreven en indicatoren benoemd.

Kennis & Inspiratie

Elaa organiseert webinars, workshops en trainingen die voortkomen uit één van onze programma's of projecten. Op die manier bieden we gerichte kennis & inspiratie sessies die aansluiten bij onze ambities vanuit de vier thema's. Verder kunnen we scholingen verzorgen in opdracht van stakeholders, mits deze passen binnen onze speerpunten.