wat we doen

Elaa werkt voor én samen met opdrachtgevers aan verschillende programma’s, projecten en initiatieven voor een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere. Ieder vraagstuk vraagt om een afstemming van onze rol, die zelfs tijdens een traject kan variëren. Zo zetten we ons onder andere in als programmamanager, procesbegeleider, projectleider, adviseur, trekker, aanjager en voorzitter bij diverse actuele vraagstukken en thema's. Drie van deze rollen waarmee we je van dienst kunnen zijn hebben we uitgelicht. 

01jp24.jpg

Jaarplan 2024

Bundel de kracht voor gezondheid en welzijn

Elk jaar willen we een volgende stap zetten in onze voortdurende inspanningen om een integrale benadering van gezondheid en welzijn te realiseren in Amsterdam en Almere. De titel 'Bundel de Kracht voor Gezondheid en Welzijn’ weerspiegelt de essentie van onze boodschap. We geloven in de kracht van samenwerking en alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we effectievere interventies tot stand brengen. Dit maakt ons werk zinvoller en geeft ons de kans om een grotere impact te realiseren.

Wat we zien in de ontwikkelingen en wat we hebben geleerd uit het verleden, is dat het steeds belangrijker wordt om de toegankelijkheid van zorg en welzijn te waarborgen. Vooral voor de meest kwetsbare inwoners. Dit vereist een verschuiving van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en kwaliteit van leven. In 2024 zetten we volop in op meer preventie, meer gezondheid en minder ziekte. Hierbij richten wij ons op de volgende thema's:

  • Jeugd & Gezin | We streven ernaar dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, zelfs in kwetsbare gezinnen.
  • Mentaal Vitaal | We zullen blijven investeren in het versterken van de mentale weerbaarheid van onze gemeenschap om psychische klachten te voorkomen en te verminderen.
  • Ouderen | We zetten ons in om ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden, zodat zij een gezonde en waardige oude dag kunnen beleven.
  • Positief Gezond & Wel in de Wijk | We omarmen het concept van Positieve Gezondheid en streven ernaar om gezondheid en welzijn in zowel het medisch als het sociale domein te bevorderen.

Ook dit jaar blijven we ons maximaal inspannen, samen met onze partners en betrokken inwoners van Amsterdam en Almere, om onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Samen bundelen we de kracht voor een gezondere en welvarende toekomst voor onze inwoners.
Meerjarenperspectief voor integrale aanpak zorg en welzijn

elaa jaarplan 2024De maatschappelijke opgave is duidelijk: gezondheidsverschillen verkleinen en levensjaren verhogen met een hoge kwaliteit van leven en werkplezier, oftewel het Quadruple Aim. Deze opgave kan niet door één enkel domein worden opgelost, maar vereist samenwerking en een integrale aanpak over de domeinen heen. De ambities, zoals geformuleerd in de programma’s Amsterdam Vitaal & Gezond en Positief Gezond Almere, benadrukken het belang van een gedragen regiobeeld, leidende regionale opgaven en gebiedsgerichte aanpak.

 

Langdurige aanpak

De geschetste ambities en opgaven vragen om een meerjarenperspectief en zijn vaak niet in een jaar gerealiseerd. Vaak werken we dan ook meerjarig aan een zelfde opgave om beweging op gang te krijgen in het veld, het wenkend perspectief uit te voeren en uiteindelijk te verduurzamen.

 

Strategisch meerjarenplan 2023-2025

Elaa heeft een vervolgstap gezet met het meerjarenperspectief per thema en een meerjarenstrategie geformuleerd. Dit hebben we bij onze belangrijkste stakeholders getoetst en vastgesteld. In de jaarplannen zetten we onze meerjarenperspectief en strategie centraal en werken we aan de realisatie van onze strategische ambities. Zo is dit jaarplan vormgegeven vanuit ons strategisch meerjarenplan en gebruiken we deze als afwegingskader wat passend is voor Elaa, met oog op de ontwikkelingen om ons heen. We verhouden ons hierbij tot de thema’s uit het IZA (Integraal Zorgakkoord) en in het bijzonder tot de visie op de eerstelijnszorg 2030. Onze maatschappelijk ROS-opdracht, het versterken van de eerstelijnszorg, past goed bij de transitie die de eerste lijn tot 2030 zou moeten maken.

Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

Onze ambitie is dat alle kinderen in Amsterdam en Almere gezond en veilig opgroeien. Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin. Dit vereist dat zwangeren een gezonde leefstijl hebben en hun pasgeborenen een goede start bieden. Dat zorgverleners tijdens zwangerschap en geboorte samenhangende begeleiding bieden. Dat risico’s op onveilig of ongezond opvoeden vroeg in beeld zijn. Dat kleine problemen klein blijven dankzij de inzet van lichte ondersteuning. Dat de juiste zorg plaatsvindt op de juiste plek: in de nulde of eerste lijn waar dat kan, in de tweede lijn waar dat moet.
naar het thema

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal

Goede, toegankelijke zorg, dichtbij de cliënt. Waar mogelijk verleend door eerstelijns professionals en waar nodig door professionals uit de specialistische GGZ. De wensen en het perspectief van de cliënt staan zoveel mogelijk voorop. Hiervoor zetten wij ons in met Amsterdamse en Almeerse professionals betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg.
naar het thema

Ouderen

Ouderen

Goede, toegankelijke zorg voor ouderen, thuis en in de nabije omgeving. Zorg waarbij de wensen van de patiënt leidraad zijn en diens mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden benut. Eerstelijns professionals werken hiervoor nauw samen met mantelzorg, professionals uit het sociaal domein en de informele zorg. Waar nodig is de specialist ouderengeneeskunde of andere specialistische zorg betrokken. Hiervoor maken wij ons sterk, samen met de spelers en onze partners in het veld.
naar het thema

Positief gezond en
wel in de wijk

Positief gezond en wel in de wijk

In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van de inwoners verbeterd. Er is veel winst te behalen door gezondheid voorop te zetten en zorg te voorkomen. Een belangrijke zwakte van ons zorgstelsel betreft echter de focus op ziekte en het verlenen van zorg. Een vijfde van de ziektelast is gerelateerd aan ongezond gedrag en ongezonde leefstijl, die dus vermijdbaar is. Er is daarom een beweging nodig naar het bevorderen van gezondheid. Dat vraagt onder andere om meer focus op eigen regie, leefstijl en preventie, maar ook om een krachtiger inzet op de aanpak van sociale problematiek.
naar het thema

Kennis & Inspiratie

Elaa organiseert webinars, workshops en trainingen die voortkomen uit één van onze programma's of projecten. Op die manier bieden we gerichte kennis & inspiratie sessies die aansluiten bij onze ambities vanuit de vier thema's. Verder kunnen we scholingen verzorgen in opdracht van stakeholders, mits deze passen binnen onze speerpunten.