Jeugd en gezin

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een gezonde en goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Het programma richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland zo’n start te geven, past een gezamenlijke aanpak die ingebed is in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente, dus ook in Amsterdam en Almere.  

Elaa is in beide steden betrokken bij Kansrijke Start. 

 

Kansrijke Start Amsterdam

In Amsterdam is een brede coalitie die zich inzet voor een gezonde en kansrijke start in een gezonde omgeving voor ieder Amsterdams kind. Deze brede coalitie bestaat uit ervaringsdeskundigen, (in)formele maatschappelijke organisaties en initiatieven, professionals werkzaam bij ondernemers op het gebied van de geboorte- en (specialistische) jeugdzorg, volwassen GGZ, kinderopvang, wetenschappers, beleidsuitvoerder en -makers en zorgverzekeraars.
    

Coalitiekerngroep

Een coalitiekerngroep, waar Elaa aan deelneemt, zorgt voor commitment en slagkracht op management- en beleidsniveau. Daarnaast houdt de coalitiekerngroep zich bezig met:

  • de koers en kwaliteit van de aanpak;
  • bewaken dat er uitvoering wordt gegeven aan de vastgestelde doelen;
  • faciliteren voor de uitvoering in de wijken;
  • signaleren en agenderen van knelpunten uit de wijk.
        

Werkgroepen

Elaa is voorzitter van twee werkgroepen bestaande uit professionals die advies leveren aan de coalitiekerngroep. Het betreft de werkgroepen: zwangerschap en psyche; vroegsignalering.
   

Amsterdam Vitaal & Gezond

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis , Cliëntenbelang Amsterdam en SIGRA. Samen met andere partijen, waaronder Huisartsenkring Amsterdam Almere (HKAA), Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) en Elaa, wordt gewerkt aan een toekomstbestendig en gezonder Amsterdam. Amsterdam Vitaal & Gezond biedt de context voor een brede bestuurlijke coalitie Jeugd en Gezin om partners in zorg (preventief en curatief) en welzijn te committeren rond een optimale start en ontwikkeling van alle kinderen in Amsterdam, vanaf preconceptie tot volwassenheid. 

 

ONE, voor een kansrijke generatie in Almere

In Almere is gekozen voor een andere route en een andere naam. Er is bekeken wat er allemaal al is en dat te verbinden. Er is een start gemaakt met de deelprojecten vóór de zwangerschap, zoals Nu Niet Zwanger, en tijdens de zwangerschap. Na de zomer van 2021 gaat ná de zwangerschap van start.

Elaa trekt een netwerkgroep met professionals uit het medisch en sociaal domein. De netwerkgroep heeft een optimale werkwijze beschreven om alle kinderen tussen -9 maanden en twee jaar de beste start te geven. Deze werkwijze wordt in 2021 in een pilot uitgevoerd en gemonitord. Betrokken professionals worden op de hoogte gehouden via netwerkbijeenkomsten en nieuwsbrieven. 

 

Externe links

Landelijk actieprogramma Kansrijke Start
Kansrijke Start Amsterdam 
• Amsterdam Vitaal & Gezond
• Nu Niet Zwanger 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws