Jeugd & Gezin

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een gezonde en goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Het programma richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland zo’n start te geven, past een gezamenlijke aanpak die ingebed is in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente, dus ook in Amsterdam en Almere.  

Elaa is in beide steden betrokken bij Kansrijke Start. 

 

Kansrijke Start Amsterdam

In Amsterdam is een brede coalitie die zich inzet voor een gezonde en kansrijke start in een gezonde omgeving voor ieder Amsterdams kind. Deze brede coalitie bestaat uit ervaringsdeskundigen, (in)formele maatschappelijke organisaties en initiatieven, professionals werkzaam bij ondernemers op het gebied van de geboorte- en (specialistische) jeugdzorg, volwassen GGZ, kinderopvang, wetenschappers, beleidsuitvoerder en -makers en zorgverzekeraars.
    

Stadscoalitie Gezonde en Kansrijke Start

Een coalitiekerngroep, waar Elaa aan deelneemt, zorgt voor commitment en slagkracht op management- en beleidsniveau. Daarnaast houdt de coalitiekerngroep zich bezig met:

  • de koers en kwaliteit van de aanpak;
  • bewaken dat er uitvoering wordt gegeven aan de vastgestelde doelen;
  • faciliteren voor de uitvoering in de wijken;
  • signaleren en agenderen van knelpunten uit de wijk.
        

Werkgroepen

Elaa is voorzitter van twee werkgroepen bestaande uit professionals die advies leveren aan de coalitiekerngroep. Het betreft de werkgroepen: zwangerschap en psyche; vroegsignalering.

Ook neemt Elaa de leiding bij het opzetten van een brede leerlijn Gezonde en Kansrijke Start. Deze leerlijn bestaat uit verschillende modules die professionals binnen de doelgroepen aangeboden krijgen en moet de kennis en ervaring bij alle betrokken professionals op peil brengen.  

 

Ondersteuning lokale coalities Gezonde en Kansrijke Start

Elaa ondersteunt in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord ook de lokale coalities van Gezonde en Kansrijke Start. Dit doen we onder andere door het opzetten en voorzitten van casuïstiek overleggen, overleggen tussen informele partijen en tussen formele partijen.

   

Amsterdam Vitaal & Gezond

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam en Sigra. Samen met andere partijen, waaronder Huisartsenkring Amsterdam Almere (HKAA), Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) en Elaa, wordt gewerkt aan een toekomstbestendig en gezonder Amsterdam. Amsterdam Vitaal & Gezond biedt de context voor een brede bestuurlijke coalitie Jeugd en Gezin om partners in zorg (preventief en curatief) en welzijn te committeren rond een optimale start en ontwikkeling van alle kinderen in Amsterdam, vanaf preconceptie tot volwassenheid. 

 

ONE, voor een kansrijke generatie in Almere

In Almere is gekozen voor een andere route en een andere naam. Er is bekeken wat er allemaal al is en dat te verbinden. ONE is onderverdeeld in 3 pijlers, die achtervolgend in fases worden uitgewerkt:

  • Pijler 1: vóór de zwangerschap
  • Pijler 2: tijdens de zwangerschap
  • Pijler 3: na de zwangerschap

Nu Niet Zwanger is één van de deelprojecten van de pijler vóór de zwangerschap, waarbij veel aandacht is voor onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen. In pijler 2 en 3 ligt de focus op vroeger onderkennen van signalen van psychische kwetsbaarheden en stressoren zoals postpartum depressie, armoede/financiële problematiek en het ontbreken van een steunend netwerk/eenzaamheid. Ook is er in aandacht voor goede voorbereiding op het ouderschap, vaderschap, een veilige ouder-kindrelatie en een goede overdracht van niet medische risico’s tussen professionals.

Elaa trekt een netwerkgroep met professionals uit het medisch en sociaal domein. De netwerkgroep bestaat uit een afvaardiging van betrokken professionals uit de verschillende domeinen die meedenken wat de stad nodig heeft in het kader van een kansrijke start voor alle kinderen. Hierbij focussen we ons bovengenoemde speerpunten.

De netwerkgroep heeft onder andere een optimale werkwijze beschreven om alle kinderen tussen -9 maanden en twee jaar de beste start te geven. In 2021 is deze werkwijze in een pilot uitgevoerd en gemonitord. In 2022 is deze aangenomen als werkwijze.

In deze werkwijze hebben professionals in het bijzonder aandacht voor mogelijke stressoren van (aanstaande) ouders. Er is ondersteund materiaal ontwikkeld om professionals te helpen om zorgen zo vroeg mogelijk te signaleren. In een stedelijk multidisciplinair overleg (MDO) kan casuïstiek besproken worden om elkaar in de zorgverlening op weg te helpen om gezinnen laagdrempelig, snel en passend ondersteuning te bieden. In dit MDO zitten diverse partners uit de geboortezorg en het sociale domein met elkaar aan tafel.

Ook is er een moedergroep opgericht waarbij welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg en specialistische zorg samenwerken om een ontmoetingsplek te creëren voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Hier kunnen moeders in een veilige omgeving andere moeders ontmoeten, maar ook advies en informatie ontvangen over mogelijke bestaansonzekerheden en het bieden van emotionele veiligheid aan hun kind.

Eén van de volgende stappen is onderzoeken wat vaders nodig hebben en aanbod ontwikkelen/introduceren wat aansluit bij de wensen van vaders in Almere. Ook zijn we stappen aan het maken om CenteringZorg weer een plek te geven in de zorg aan zwangeren en jonge ouders.

Betrokken professionals in de stad worden betrokken en op de hoogte gehouden via de netwerkgroep die hun achterban raadpleegt en informeert. In 2022 is de traditie ontstaan om jaarlijks een grote netwerkbijeenkomst ONE te organiseren voor alle professionals die te maken hebben met gezinnen met kinderen in de eerste 1000 dagen. Hierin is aandacht voor de onderwerpen die de speerpunten van ONE vormen, maar ook voor het versterken van domein overstijgende samenwerking.

 

Downloads

In onze kennisbank vind je een aantal handige downloads van Kansrijke Start zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. 

 

Externe link

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws