Ouderen

Platform wijkverpleegkundige zorg

In het platform wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam delen de verschillende organisaties kennis en innovaties over de wijkverpleegkundige zorg. Het doel is de samenwerking met ketenpartners in de eerstelijnszorg te versterken, ten behoeve van kwetsbare groepen in de wijk.

Het platform komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit de inhoud wijkverpleegkundig werk in Amsterdam aan de bestuurders van de deelnemende organisaties. Wijkverpleegkundigen uit het platform geven gevraagd en ongevraagd advies aan de wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam.

 

Wie zijn de deelnemers?

  • Het is primair een platform van wijkverpleegkundigen. Per thuiszorgorganisatie neemt in ieder geval één wijkverpleegkundige en eventueel een teamleider/manager deel.
  • Het platform is voor iedere thuiszorgorganisatie die een contract heeft met een zorgverzekeraar. De tien, door Zilveren Kruis gegunde, thuiszorginstellingen zijn verplicht om deel te nemen. Ook staat het platform open voor ZZP wijkverpleegkundigen, mits zij een grotere achterban vertegenwoordigen. Deelnemen op persoonlijke titel is niet mogelijk, je vertegenwoordigt altijd een grotere groep of organisatie.
  • Naast de wijkverpleegkundige organisaties zijn vaste deelnemers: HKAA, Gemeente Amsterdam, Sigra en Elaa.
  • Zilveren Kruis, overige zorgverzekeraars en zorggroepen worden afhankelijk van de agenda uitgenodigd. De zorggroepen die nu al deelnemen ontvangen wel standaard de agenda en notulen.
  • Elaa levert de voorzitter en notulist/begeleiding van het platform, ziet toe op evenredige inzet en betrokkenheid van deelnemers (halen en brengen).

 

Wat willen we zijn en doen?

  • Proactief risico’s signaleren en communiceren naar het bestuur van de eigen organisaties.
  • Gezamenlijk een vuist maken, zorgen voor de juiste voorwaarden voor wijkgerichte samenwerking en het goed uitoefenen van het wijkverpleegkundig beroep.
  • We sluiten aan, laten ons vertegenwoordigen in het overleg aanbieders Zorg in de Wijk Amsterdam.
  • We willen fungeren als een toets of spiegel voor alle projecten die betrekking hebben op wijkverpleegkundig werk.

Leidraad Passende Zorg voor Wijkverpleging

Het Platform wijkverpleegkundige zorg en Zorg in de Wijk stellen de werkwijze van passende zorg centraal in hun aanpak. Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het (samen-) leven van mensen. Voor de wijkverpleging/wijkzorg is een leidraad passende zorg opgesteld. Deze leidraad geeft richting aan praktische vertaling van passende zorg naar het dagelijkse werk (vanuit de wijkverpleegkundige). 


Downloads

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...