Ouderenzorg

Platform wijkverpleegkundige zorg

Binnen het platform wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam delen de verschillende organisaties kennis en innovaties ten behoeve van de wijkverpleegkundige zorg. Het doel is de samenwerking met ketenpartners in de eerstelijnszorg te versterken, ten behoeve van kwetsbare groepen in de wijk.

Vertegenwoordigers van diverse Amsterdamse thuiszorgorganisaties en huisartsenorganisaties komen vier keer per jaar bijeen. Voor actuele problemen en vraagstukken zet men samen stedelijke kaders uit, die daarna op wijkniveau kunnen worden ingevoerd. Binnen het platform komen onderwerpen aan bod, die voor de eerstelijnszorg in de stad van belang zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • de zorg voor kwetsbare ouderen
  • de zorg voor mensen met zeer beperkte regie (psychiatrie, dementie)
  • de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige
  • integraal werken, heldere lijnen en samenwerkingsafspraken
  • samenwerking in de wijk, aansluiting met sociaal domein
  • preventie
  • samenwerking rond multifarmacie of nachtzorg

Ook is het platform een gewaardeerd gesprekspartner voor de wethouder. Twee keer per jaar is er een informeel overleg waar ervaren knelpunten worden gedeeld en naar oplossingen wordt gezocht.

Binnen de eerstelijnszorg werkt de wijkverpleegkundige samen met de huisartsenpraktijk, de gemeente en partners binnen het sociale domein. Ten aanzien van het sociale domein heeft de wijkverpleegkundige vooral een signalerende rol en een schakelfunctie.

Focus
De patiënt met zijn mogelijkheden dient centraa te staan en niet de ziekte. Persoonsgerichte zorg is de ideale aanpak en medisch verantwoord. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert (bron: kennisplein chronische zorg).

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...