GGZ

Goede, toegankelijke zorg, dichtbij de cliënt. Waar mogelijk verleend door eerstelijns professionals en waar nodig door professionals uit de specialistische GGZ. De wensen en het perspectief van de cliënt staan zoveel mogelijk voorop. Hiervoor zetten wij ons in met Amsterdamse en Almeerse professionals betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg.

Elaa versterkt de samenwerking in het veld

Mirjam Kohinor: "Samen met de Huisartsenkring Amsterdam/Almere en GGZ-instellingen zorgden we voor heldere samenwerkingsafspraken. Als iemand binnen de specialistische GGZ uitbehandeld is, vindt een warme overdracht plaats naar de huisarts. Samen zorgen we ervoor dat mensen niet tussen wal en schip geraken. De komende jaren gaan we verder op de ingeslagen weg: het versterken van de zorgketen rond mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Ook maken we verbinding met het sociaal domein, zodat GGZ-cliënten toegang hebben tot de maatschappelijke voorzieningen en het welzijnsaanbod in de wijk."  

Elaa heeft een programmatische aanpak en richt zich op:

  • Samenwerking te zoeken met relevante shareholders, stedelijk en in de wijk
  • Participeren in overleggen/platforms
  • Projecten initiëren en leiden
  • Aan te haken bij initiatieven van relevante partners 
  • Samenhang tussen de verschillende activiteiten (projecten, overleggen, etc.) binnen het thema bewerkstelligen

 

Tips en Tricks voor POH-GGZ Amsterdam tijdens de coronacrisis

In de huidige anderhalvemetersamenleving kan het voor de POH-GGZ een uitdaging zijn om cliënten goed in beeld te houden en de juiste ondersteuning te bieden. Alles moet op afstand. Lees hier tips & tricks die je in deze bijzondere tijd van social distancing kan inzetten.


Taskforce EPA Amsterdam

Elaa neemt deel aan de Taskforce EPA Amsterdam. Op 31 mei 2016 bundelden vele organisaties hun krachten met als gezamenlijk doel: 30% meer herstel en participatie voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Precies een jaar later, op 31 mei 2017 ligt er, als resultaat van de inspanningen, de Amsterdamse Ontwikkelagenda voor Herstel en Participatie 2017-2022.

Op 31 mei 2017 gaf de Taskforce het startschot voor de uitvoering van de Amsterdamse Ontwikkelagenda. Het doel is: Meer ruimte voor de eigen kracht van cliënten, hun individuele herstelproces en maatschappelijke participatie. En meer oog voor kwaliteit van leven van de psychisch kwetsbare Amsterdammer - in samenhang met zijn omgeving.

De ontwikkelagenda stelt nieuwe eisen aan de vorm, inhoud en structuur van de zorg en maatschappelijke voorzieningen. Om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, actuele knelpunten op te lossen en actief in te zetten op participatie en inclusie. De kanteling betekent voor zorgpartijen soms ‘ loslaten’ en voor de samenleving ‘ includeren’. 


POH-GGZ bij ernstige chronische psychiatrie

Als gevolg van de transitie GGZ (sinds 2014) hebben huisartsenpraktijken vaker te maken met chronisch psychiatrische patiënten. De praktijk wijst uit dat de huisarts patiënten treft die toch niet stabiel blijken te zijn. In dit project ontwikkelen we een alternatief, passend aanbod in de huisartsenpraktijk voor deze categorie patiënten. Het gaat om mensen met chronische psychiatrische problemen die:

  • onvoldoende stabiel zijn
  • die niet zelf vragen om begeleiding en zorg of zelfs zorg mijden 
  • die een andere aanpak behoeven dan de reguliere POH-GGZ of de ‘module Chronisch’ van de generalistische basis GGZ

Dit project beoogt een betere inbedding van de POH-GGZ in de wijk. Door het opbouwen van een netwerk in de wijk kan de POH-GGZ patiënten toeleiden naar WMO-initiatieven zoals dagbesteding of ander nuldelijns aanbod. Ook kan door dit netwerk escalatie eerder worden gesignaleerd en opgepakt, waardoor heropname misschien voorkomen kan worden. Ook ontvangt de POH-GGZ scholing om deze patiënten adequaat te monitoren en begeleiden. Daarbij komt ook het motiveren van deze patiënten om benodigde begeleiding of behandelingen te ontvangen uitgebreid aan bod.


Focus

Verbeteren netwerkvorming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg (huisarts, POH-GGZ, psycholoog) en andere disciplines in de keten van zorg voor mensen met (chronische) GGZ-aandoeningen.
Continuïteit van zorg bij opname/ontslag, spoedencrisis; herstel van EPA-groep (hieraan wordt ook aandacht besteed in het convenant grote steden) en verduidelijking van verantwoordelijkheden bij zorg voor verwarde personen.
Huisartsenpraktijken beter equiperen om GGZ-patiënten goede kwaliteit van zorg te bieden (kennis en deskundigheid).
Afstemmen en verbinden van de vele initiatieven, projecten en trajecten door het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak voor de populatie.

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws