Van GEZ- naar O&I-financiering: verandering met behoud van het goede

Voor de eerstelijnszorg biedt het nieuwe landelijke bekostigingsmodel Organisatie & Infrastructuur (O&I) veel hoofdbrekens. Doel van deze nieuwe bekostigingsvorm is te komen tot een sterke infrastructuur in de eerste lijn. Maar wat als je al een hoge organisatiegraad hebt, zoals het geval is in Almere? Dan geldt helaas de wet van de remmende voorsprong.

In Almere zijn er twee organisaties die nu GEZ (geïntegreerde eerstelijnszorg)-gelden ontvangen: namelijk Zorggroep Almere en Huisartsenpraktijken Medi-Mere. “Almere-breed werken we in de zorg met alle partijen al veel samen”, zegt Han van de Steeg, huisarts en directeur Medi-Mere Groep. “Denk bijvoorbeeld aan ketenzorg, jeugd-ggz, kinderen met overgewicht, Zorg in de Wijk en zorgprogramma voor kwetsbare ouderen. De O&I-financiering geeft een boost aan versnelde samenwerking. Echter: Zilveren Kruis stelt één overkoepelende organisatie als absolute voorwaarde om voor O&I-gelden in aanmerking te komen.”

Puzzel

Vera Kampschoër, manager huisartsenzorg Zorggroep Almere valt hem bij. “Die financiering hebben we absoluut nodig. Een goed georganiseerde eerste lijn kost nu eenmaal geld. De vraag is echter hoe we zo’n nieuwe organisatie goed vorm kunnen geven, zonder dat het een juridisch circus wordt. Dat is een forse puzzel. Daarbij heeft Zilveren Kruis aangegeven dat onze regio te duur is. We moeten geld inleveren en tegelijk moeten we meer doen. Met het grote risico dat je zorgaanbod afbreekt en dat willen absoluut voorkomen. We willen beslist het goede behouden.”

Inhoud 

“Kortom”, verzucht Van de Steeg, “de gesprekken met Zilveren Kruis gaan grotendeels over geld. Terwijl wij het juist over de inhoud willen hebben. De zorgverzekeraar wil een uniforme Nederlandse aanpak, maar dat wringt in de Almeerse situatie, waar minimale versnippering is. De twee grote partijen werken al samen, wat is dan de meerwaarde van een nieuwe organisatie?”

Regiozorgplan 2019-2021

Beiden beseffen dat er wel nu moet worden gehandeld om de zorg straks aan te kunnen. Ze richten hun energie liever daarop, dan te blijven hangen in de frustratie over de financiering. Voor de aanpak voor de periode 2019-2021 is een regiozorgplan opgesteld en inmiddels ook besproken met alle Almeerse huisartsen. “Alle betrokkenen onderschrijven het belang van efficiënt werken. Almere vergrijst de komende jaren enorm en we moeten nu de handen ineen slaan”, geeft Kampschoër aan. “Het regioplan gaat uit van een breed multidisciplinair samenwerkingsverband voor geheel Almere. Verder bevat het plan in grote lijnen drie stappen. In 2019 ligt de nadruk op het realiseren van een regionale samenwerkingsverband, met deelname van zoveel mogelijk huisartsenpraktijken. Belangrijk is de implementatie van een Netwerk Informatie Systeem. Een werkgroep datamanagement gaat hiermee aan de slag. Gelukkig zitten alle huisartsen in heel Almere op dezelfde HIS, dat maakt het eenvoudiger.”

Wijk centraal

“In het tweede jaar zal vooral de wijk centraal staan”, vervolgt Van de Steeg. “Dat betekent het versterken en formaliseren van samenwerkingsverbanden op wijkniveau, multidisciplinair en met de sociale wijkteams, komen tot nieuwe wijkzorgnetwerken en een gedifferentieerd zorgaanbod per wijk, passend bij de bewoners.”

“En het derde jaar staat vooral in het teken van het uitbouwen van communicatiekanalen tussen de praktijken, de wijken en de regio. Zeg maar: het finetunen wat de twee jaar ervoor is ingevoerd”, vermeldt Kampschoër. “We willen de bestaande infrastructuur benutten om iets moois neer te zetten. We hebben natuurlijk al een zeer goede samenwerking tussen partijen onderling, met GGD Flevoland, gemeente  Almere en het Flevoziekenhuis. Deze stakeholders zullen we nauw betrekken bij de ontwikkelingen. In het regioplan gaan we ook uit van aansluiting op hetgeen er al is en intensivering daarvan, met uitbreiding over alle praktijken.”

Projectleider

De omslag is een forse en tijdrovende klus. Daarom is Elaa als onafhankelijke partij gevraagd om een projectleider te zoeken die dit proces gaat begeleiden. “En dat alles gebeurt natuurlijk naast de dagelijkse zorg, die ook steeds verder toeneemt. Niet alleen is Almere een groeistad, met alle groeistuipjes van dien, maar we hebben ook te maken met een snelle vergrijzing en met een enorme druk van pubers op de jeugd-GGZ”, vat Van de Steeg de ontwikkelingen in een zin samen. Hij glimlacht. “Dat noemen we dus een uitdaging.”

 


 

Extra informatie

Tijdens een informatieavond medio juli 2018 hebben Vera Kampschoër en Han van de Steeg het Regioplan Almere gepresenteerd en besproken met de Almeerse huisartsen. Kamla Wakamarung, hoofd afdeling Beleid & Onderzoek van de GGD Flevoland hield een presentatie over de leefstijlfactoren in Almere. Stefan Wigger, senior adviseur Elaa, ging in op de veranderende demografie van Almere en benoemde een paar opvallende uitkomsten voor de vier doelgroepen uit het Regioplan Almere (kwetsbare gezinnen en jeugd, mensen met een chronische aandoening, ouderen en mensen met sociale en geestelijke problemen).

 

Meer weten? Bel of mail met