Webinar 'Financiën in de spreekkamer'

Webinar Financiën in de spreekkamer

Donderdag 12 november 2020 van 18.00-20.00 uur 

2 accreditatiepunten voor huisartsen en praktijkondersteuners 
     

18.00  

Welkom en uitleg programma door avondvoorzitter Nadja Jungmann

18.05

Korte kennis quiz

18.15

Gezondheid en schuldenproblematiek: de vicieuze cirkel
Spreker Maria van den Muijsenbergh

Geldzorgen kunnen tot chronische stress leiden, de leefstijl beïnvloeden en daarop volgend het psychisch welbevinden en de fysieke gezondheid. Patiënten met financiële problemen zijn daarnaast minder vaak dan anderen therapietrouw, mijden vaker zorg en kunnen minder goed omgaan met (chronische) ziekten vanwege hun zorgen. De verklaring voor een ongezondere leefstijl lijkt onder meer te zijn dat schulden een wissel trekken op de mate waarin we in staat zijn ons gedrag te sturen (zelfregulatie). In deze presentatie gaat Maria in op deze wisselwerking tussen schulden en gezondheid.

18.30 

Hoe belangrijk het is om daarover te praten met de huisarts: een persoonlijke ervaring 
Een interview met ervaringsdeskundige Farley door Nadja Jungmann

Inmiddels gaat het goed met Farley, hij helpt nu als trajectbegeleider anderen met hun geldzorgen. Maar hij weet ook zelf hoe het is om in de schulden te zitten. Hij voelde zich in die tijd niet goed, had onder meer psychische klachten en flinke rugklachten en sprak daarover met zijn huisarts. Hij werd eerst verwezen naar een psycholoog en vervolgens naar een chiropractor. Die zorg hielp niet. Farley en de artsen zagen het verband tussen zijn gezondheidsklachten en geldproblemen niet. Farley bleef lang rondlopen met zijn schulden.

18.45 

Simultane sessies in 'breakout rooms'  

 

Deelsessie  1 – Huisarts Rebecca Houtman vertelt over het signaleren en bespreekbaar maken van schuldenproblematiek

Rebecca Houtman is huisarts in de Utrechtse wijk Ondiep. Ze maakt financiële problemen bespreekbaar en werkt vanuit de principes van Krachtige Basiszorg. Samenwerken met professionals uit het sociaal domein is een van de succesfactoren in die aanpak. In haar praktijk komen veel patiënten met schulden en ze kan deze groep patiënten met de wijkaanpak passende ondersteuning bieden. 

 

Deelsessie 2 – Een medewerker van Welzijnsorganisatie De Schoor en een huisarts van Zorggroep Almere vertellen over hun samenwerking

Aan de hand van een recente casus zullen een maatwerker ondersteuning Schuldstabilisatie van De Schoor en een huisarts van Zorggroep Almere vertellen over de ervaringen met de samenwerking in de pilot Financiën in de Spreekkamer. Ze gaan in op hoe ze er bij aanvang tegenaan keken, hoe het signaleren en bespreken in de praktijk ging, hoe er werd doorverwezen naar de maatwerkers op welke manier er is teruggekoppeld. Ten slotte gaan ze in op hoe ze terugkijken op de pilot.

19.10

Samenwerken aan het oplossen van schulden: hoe doe je dat?
Spreker Nadja Jungmann

In deze presentatie licht Nadja Jungmann toe wat de ontwikkeling is van schuldenproblematiek in Nederland, wat de impact is van geldstress, en welke mogelijkheden er zijn om stress-sensitief te werken, en hoe schuldhulpverlening is georganiseerd.

19.25 

De rol van de overheid bij vroege signalering van financiële problemen
Spreker Steven Oppenheim, senior beleidsmedewerker ministerie van VWS

19.40 Poll 
19.55  Afsluiting 

 

Bij alle programma onderdelen is er ruimte voor interactie, live en via de chat. 

Deze bijeenkomst is financieel mogelijk gemaakt door het AOF

Sprekers

     
Maria van den Muijsenbergh

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Maria werkt als huisarts en is bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Sinds zij in 1983 begon met werken als huisarts richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden en daklozen). In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen.

     
Nadja Jungmann

Dr. Nadja Jungmann

Nadja is lector ‘Schulden en Incasso’. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Sociale Innovatie een de Hogeschool Utrecht. Een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek is de drijfveer van Nadja Jungmann. Daarbij heeft zij nadrukkelijk oog voor de belangen en positie van schuldenaren, schuldeisers en professionals/vrijwilligers die in dit kader ondersteuning bieden. Nadja is parttime lector en in die hoedanigheid onder meer lid van de Raad van Advies van de NVVK, de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van Movisie en de PIANOo vakgroep sociaal domein. In het andere deel van haar werkweek werkt Nadja als adviseur en trainer. In die rol ondersteunt ze organisaties bij organisatieontwikkeling en geeft ze trainingen aan uitvoerende professionals die voor de opgave staan om klanten in beweging te brengen (schuldhulpverleners, wijkteamprofessionals, incassomedewerkers, consulenten werk & inkomen etc.).

     
farley

Ervaringsdeskundige Farley

Farley helpt als trajectbegeleider anderen met hun geldzorgen, onder meer voor gemeente Utrecht. Hij weet ook zelf hoe het is om in de schulden te zitten en vindt het belangrijk om professionals en vrijwilligers daarover te vertellen.

     
Rebecca Houtman

Rebecca Houtman

Rebecca is huisarts in de Utrechtse achterstandswijk Ondiep. In het gezondheidscentrum wordt gewerkt volgens een nieuwe wijkaanpak: Krachtige Basiszorg. Deze aanpak is ontwikkeld door stichting Overvecht Gezond en het Buurtteam Sociaal. Rebecca ziet regelmatig patiënten met schulden en kan deze door de ruimte die Krachtige Basiszorg biedt, in combinatie met de contacten die met het sociaal domein zijn opgebouwd, goed ondersteunen.

     
Annemarieke van der Veer

Annemarieke van der Veer

Annemarieke onderzoekt de relatie tussen schulden en mentale belasting. Ze kijkt naar hoe professionals vanuit diverse disciplines financiële zorgen en problemen signaleren, bespreekbaar maken en rekening houden met schuldsituaties. Ze wil effectief en efficiënt beleid en effectieve interventies helpen ontwikkelen.

     
Anne Annegarn

Anne Annegarn

Anne is senior adviseur bij Elaa de krachtige samenwerkingspartner voor een goede geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg. "Mijn uiteenlopende aandachtsgebieden hebben gemeen dat er altijd meerdere zorgverleners rondom de cliënt of patiënt staan. Ik richt me op het verbinden en afstemmen van hun werkzaamheden. Hoe beter men elkaar kent en hoe scherper het gezamenlijke doel is hoe groter het effect op gezondheid en welbevinden van de inwoners van Amsterdam en Almere!"

 

Welzijnsorganisatie De Schoor en Zorggroep Almere

De SchoorWelzijnsorganisatie De Schoor biedt Maatwerk Ondersteuning Schuldstabilisatie en hebben Sociaal Raadslieden in dienst. Diverse gezondheidscentra in Almere hebben de afgelopen maanden gewerkt met het interventiepakket Schulden in de spreekkamer en hebben daarbij doorverwezen naar maatwerkers van De Schoor.

Financiën in de spreekkamer

Als afronding van het project 'Financiën in de spreekkamer' organiseren Zorggroep Almere en Hogeschool Utrecht met behulp van Elaa op donderdag 12 november 2020 een inspirerend en informatief webinar voor huisartsen, praktijkondersteuners en vertegenwoordigers uit het sociale domein.

Tijdens dit webinar zullen diverse sprekers uitleg geven over het belang om het onderwerp geldzorgen ook door medische professionals te laten bespreken en zullen zij ervaringen delen zodat je er er zelf mee aan de slag kan in de spreekkamer. 

Het project 

Patiënten met schulden blijven daar vaak lang mee rondlopen, zonder iemand om hulp te vragen. Patiënten met schulden hebben gemiddeld genomen vaker last van een slechte gezondheid(sbeleving). Zij kunnen als gevolg van hun schulden allerlei psychische en fysieke klachten ervaren. Misschien gaan ze daardoor wel vaker naar het spreekuur van de huisarts.

In het project ‘Financiën in de spreekkamer’ werken Zorggroep Almere en lectoraat Schulden en Incasso samen aan de ontwikkeling van interventies voor huisartsen en praktijkondersteuners. Met deze interventies kunnen huisartsen en praktijkondersteuners de gezondheid(sbeleving) van patiënten helpen verbeteren door actief te verwijzen naar schuldhulpverlening. Zodat patiënten met schulden in een vroeger stadium geholpen kunnen worden.

Voor het project ‘Financiën in de spreekkamer’ zijn producten ontwikkeld gericht op de huisartsenpraktijk. Het gaat om een interventiepakket, een online-learning en een praatplaat. Deze producten worden sinds begin dit jaar getest en we verwachten dat dit in de herfst van 2020 is afgerond.  

Interventiepakket

Het speciaal ontwikkelde interventiepakket bevat allerlei materialen die ingezet kunnen worden door de huisartsenpraktijk, zoals (poster)materialen voor de wachtkamer, uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner en een praatplaat. Gaat jouw praktijk aan de slag met het bespreekbaar maken van financiën? Je vindt alle benodigde materialen om goed van start te gaan op de speciale pagina over het interventiepakket.

Online-learning 'Patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk'

In de online-earning leren huisartsen en praktijkondersteuners meer over het verband tussen schulden en gezondheid, het signaleren van schulden, het bespreken van schulden met de patiënt en doorverwijzen naar hulp bij schulden. Aan de hand van video’s, oefeningen, theorie en factsheets kunnen medewerkers van de huisartsenpraktijk op een interactieve manier hun kennis over schulden en gezondheid vergroten en toetsen. De online-learning duurt tussen de 45 en 60 minuten en kan in delen worden doorlopen.

 

Rol Elaa

Zorggroep Almere heeft Elaa gevraagd projectleider te zijn en is daarmee verantwoordelijk voor de implementatie in vier gezondheidscentra in Almere en één in Utrecht. In samenwerking met de projectleider van Hogeschool Utrecht zijn we verantwoordelijk voor de landelijke uitrol. Onze adviseur Anne Annegarn voert deze taak in overleg met Zorggroep Almere uit. 

Vragen? Bel of mail met één van de projectleiders

 

Annemarieke van der Veer
onderzoeker Hogeschool Utrecht

06  - 142 15 645
annemarieke.vanderveer@hu.nl

 

Anne Annegarn
senior adviseur Elaa

06 - 219 06 633
a.annegarn@elaa.nl

'Financiën in de spreekkamer' is een project van
Zorggroep Almere
Hogeschool Utrecht