Netwerkvorming Paramedi Amsterdam

Elaa heeft zich als doel gesteld om de organisatiegraad van de paramedische beroepsgroepen in Amsterdam en Almere te verbeteren. In Amsterdam is Elaa een traject gestart met de logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en de diëtisten. 

Met een aantal enthousiaste zorgverleners zijn in 2020 de eerste contouren gevormd, waarbij Elaa vooral de rol van trekker had. Afgelopen jaar hebben we meer een coachende en ondersteunende rol vervuld, met als doel dat elk netwerk zelfstandig kan functioneren.

Ieder netwerk heeft zijn eigen doelen maar ook één belangrijk gemeenschappelijk doel: multidisciplinaire (paramedische) samenwerking in de wijk. Dat thema wordt opgepakt in een werkgroep van het APP (Amsterdams Paramedisch Platform). 

We zijn er trots op dat er nu met ondersteuning van Elaa vier netwerken bestaan. Netwerken die bovendien bereid zijn om de samenwerking met andere paramedische netwerken, het APP en andere partijen zoals de Amsterdamse Huisartsen alliantie en de gemeente te verkennen. 

Ben jij al lid van het netwerk?

We hebben de drie nieuwe netwerken NAL (logopedisten), ENA (ergotherapeuten) en NOA (oefentherapeuten) een aantal vragen voorgelegd. Onder andere welke stappen ze hebben doorlopen, wat levert het de leden op en wat merken de patiënten hiervan. Lees hieronder hun reacties.

NAL – Netwerk Amsterdamse Logopedisten

De Amsterdamse logopedisten hebben een netwerk van actieve leden die proactief en voortvarend werken aan goede onderlinge samenwerking en positieve profilering van de beroepsgroep. Het netwerk streeft naar gezond voortbestaan van de eerstelijns logopedie in Amsterdam. Dit willen ze realiseren door samen en in afstemming met elkaar de beste logopedische zorg te leveren voor inwoners van Amsterdam.


Amsterdamse logopedisten in de eerste lijn waren niet verenigd en konden elkaar niet goed vinden. Er was onvoldoende samenwerking om in Amsterdam bestaande problemen aan te pakken. Toen ontstond het idee om ons te verenigen in een netwerk. We streven naar betere samenwerking onderling maar ook met andere partijen, zoals andere paramedische disciplines. Nu de zorg aan het veranderen is zal samenwerken steeds belangrijker worden om bij te blijven en de kwaliteit op peil te houden. Sinds 2021 is het netwerk een feit. Inmiddels telt het netwerk 31 leden, is er een bestuur, zijn we bezig met het verkrijgen van een juridische entiteit en zijn we een beroepsgerelateerde commissie van de NVLF waardoor we KP-punten krijgen voor elke bijgewoonde bijeenkomst.

 

Hoe groter het netwerk is, hoe sterker we staan.

 

Waarom zouden logopedisten zich moeten aansluiten bij dit netwerk?
De zorg is aan het veranderen. Het is van groot belang hieraan mee te doen, om straks niet buiten de boot te vallen. Voor de toekomst van het vak logopedie is het belangrijk om hier samen over na te denken en dit vorm te geven.

Wat levert het netwerk de leden op?
Kennis en expertise die onderling gedeeld wordt en een lidmaatschap bij het APP. Door het netwerk kun je elkaar snel vinden waardoor je makkelijker kunt doorverwijzen. Leden kunnen meedenken en meepraten over ontwikkelingen binnen de zorg, ze zijn onder andere door het netwerk ook op de hoogte van de ontwikkelingen in de stad. Het netwerk werkt ook aan de profilering van de logopedie. In de toekomst hopen we scholingen te kunnen inkopen en deze tegen gereduceerd tarief aan te bieden aan onze leden. 

Merken de patiënten hier iets van? 
Jazeker. Door beter samenwerken komt een patiënt sneller op de juiste plek terecht voor een behandeling. Leden weten van elkaar wie welke expertise in huis heeft waardoor adequater kan worden doorverwezen naar collega’s. Dit kan zowel binnen het netwerk als multidisciplinair.

Wat wil het netwerk bereiken?
We willen dé gesprekspartner zijn op het gebied van logopedie in de eerste lijn voor onze stakeholders, de andere monodisciplinaire netwerken, gemeente en huisartsen. Logopedisten willen onderling kennis en ervaring uitwisselen en naar elkaar kunnen verwijzen in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. We willen gezamenlijk optrekken om al lang bestaande problematiek in Amsterdam aan te pakken, hierbij kun je denken aan:

  • lage tarieven voor behandeling;
  • het grote tekort aan logopedisten die in de eerste lijn willen werken, waardoor er enorme wachtlijsten zijn;
  • de hoge huren van praktijkruimtes.

Het netwerk is onderdeel van het APP en hierdoor is het contact met andere monodisciplinaire netwerken laagdrempelig en kunnen we met elkaar optrekken als het gaat om problematiek in Amsterdam die alle paramedici raakt.

Kun je deze doelen niet zonder een netwerk realiseren? 
Door samen te werken binnen een netwerk zorgen we ervoor dat we een gesprekspartner zijn die namens alle logopedisten binnen de eerste lijn in Amsterdam kan spreken. De aangesloten leden zitten verspreid over de hele stad waardoor we overal zijn vertegenwoordigd. Dat lukt niet met één of twee praktijken in één deel van de stad. Er is op deze manier meer kennis in huis en we kunnen onderling taken verdelen. Dingen waar we tegenaan lopen en die logopedisten graag verbeterd zien, kunnen we zo met elkaar aanpakken. Iedereen profiteert van deze gezamenlijke inspanning.

Welke stappen hebben jullie doorlopen om dit netwerk op te zetten?
Na een verkenningstraject hebben we met een groepje enthousiaste logopedisten de contouren van het netwerk neergezet. Daarna hebben we de Amsterdamse eerstelijns logopedisten geïnformeerd over het netwerk. Met vier logopedisten, die dit op zich wilden nemen, hebben we vervolgens verder gewerkt aan het neerzetten van de basis van het netwerk. 

Waar zitten de uitdagingen voor jullie?
Het opstarten van het netwerk kost veel (onbetaalde) tijd. Het werken in onze eigen praktijken gaat gewoon door en daardoor gaan ontwikkelingen in het netwerk soms langzamer dan gewenst. We hopen dat we snel resultaat kunnen boeken, zodat meer logopedisten in de eerste lijn het nut van het netwerk gaan inzien en lid willen worden. Hoe groter het netwerk is, hoe sterker we staan.

Op welke manier heeft Elaa jullie geholpen bij dit proces?
Stefan Wigger heeft het verkenningstraject begeleid. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben we samen nagedacht over hoe het netwerk eruit zou moeten zien en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarnaast heeft Stefan de eerste informatiebijeenkomsten georganiseerd waardoor een grote groep logopedisten geïnformeerd werd over de start van het netwerk. Inmiddels functioneert het netwerk zelfstandig, maar is het fijn om te weten dat er op de achtergrond iemand beschikbaar is voor vragen. 
   

Bestuur

NAL Jennifer Koenen voorzitter logopedist   NAL Elaine OOsterhoff secretaris logopedist

Jennifer Koenen
Voorzitter NAL
Logopediste en praktijkhouder
Logopediepraktijk Osdorp

 

Elaine Oosterhoff
Secretaris NAL
Logopedist MOC ’t Kabouterhuis
namens Logopedie Westrand

     
NAL Henriette Vreemann penningmeester logopedist   NAL Tina Mantel bestuurslid logopedits 
Henriëtte Vreemann
Penningmeester NAL
Logopediste/Afasietherapeut
Stichting Afasietherapie Amsterdam
   Tina Mantel
Algemeen bestuurslid NAL
Logopediste
Logopediepraktijk Klein Gooioord

 

DGA – Diëtistengroep Amsterdam 
Toen veertien diëtisten die elkaar goed kenden uit loondienst traden bij Cordaan en met zelfstandige praktijken hun werk voortzetten, was samenwerken binnen een coöperatie een logische en vanzelfsprekende stap. Zo is in 2014 de Coöperatieve vereniging Diëtistengroep Amsterdam (DGA) ontstaan. Met ondersteuning van Elaa heeft DGA een doorstart gemaakt en is het nu een breder netwerk waar alle Amsterdamse diëtisten lid van kunnen worden. Lees ook ons artikel: 'DGA: Hét netwerk van de Amsterdamse eerstelijnsdiëtist'

FCA - Fysiotherapie Collectief Amsterdam
De fysiotherapeuten hebben (zonder ondersteuning van Elaa) het FCA opgericht. Het FCA is ook lid van het APP. Voor meer infomatie over dit netwerk ga naar: fysiotherapiecollectiefamsterdam.nl 

Het NAL, ENA en NOA zijn jong, groeiend en in ontwikkeling. Het DGA en FCA hebben al nader kennisgemaakt met de Amsterdamse Huisartsen alliantie en verkend op welke manier er meer en/of beter kan worden samengewerkt met huisartsen.

 

Het belang van een betere organisatiegraad

De landelijke koepels van de paramedische beroepsgroepen onderschrijven het belang van een betere organisatiegraad. In het bestuurlijk akkoord zeggen partijen zich in te willen zetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en het terugdringen van administratieve lasten.

Een betere organisatiegraad is nodig, bijvoorbeeld om als beroepsgroep als een volwaardig gesprekspartner aan tafel te zitten bij andere stakeholders. In Amsterdam zitten momenteel vertegenwoordigers vanuit de paramedi namens hun achterban aan tafel bij verschillende coalities van het programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

Meer weten? Bel of mail met