Integrale samenwerking in de Staatsliedenwijk in Almere

Op 4 april kwamen 25 zorg- en hulpverleners uit de Staatsliedenwijk in Almere bij elkaar om het te hebben over hoe zij meer integraal kunnen samenwerken.

Mireille van Bree, huisarts en manager van Centrum de Driehoek leidt de bijeenkomst in:
In de Staatsliedenwijk wonen relatief veel bewoners die vastlopen met financiën, psychische of psychiatrische problemen of die op meerdere vlakken problemen hebben. Door elkaar als hulpverlener goed te kunnen vinden en benutten zouden deze bewoners beter kunnen worden geholpen. 
De bedoeling is dat Centrum de Driehoek een punt in de wijk wordt waar bewoners kunnen binnenlopen en waar hulpverlening geboden wordt. Speerpunten daarbij zijn GGZ, financiën en kwetsbare gezinnen. 

Maar hoe doen we dat dan?
Mireille stelt twee doelen voor deze avond:
1: na afloop ken je ten minste twee mensen die je voorheen nog niet kende
2: na afloop kan je twee voordelen van een geïntegreerd zorgaanbod opnoemen

Van te voren hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld over hun populatie patiënten/cliënten en hun problematiek. Anne Annegarn, adviseur bij Elaa en mede organisator van de avond presenteert de resultaten van deze enquête. 

Conclusies uit de enquête zijn dat armoede en schulden, eenzaamheid en leefstijl de grootst ervaren problemen zijn én, nog een opmerkelijke conclusie, dat het medische en sociale domein veelal naar elkaar verwijst. Dit naar elkaar verwijzen maakt natuurlijk niet dat mensen snel bij de juiste hulp of ondersteuning uitkomen. Om meer integraal en adequaat samen te gaan werken onderkent iedereen dat het van belang is elkaar en elkaars expertise goed te kennen. Ook is het belangrijk om te onderkennen als iets niet op jouw terrein ligt en er partners in de wijk zijn die daar beter geschikt voor zijn.

In kleine groepen wordt complexe casuïstiek besproken en geïnventariseerd wat de knelpunten zijn bij het meer integraal gaan samenwerken ten behoeve van dit soort casus. Vervolgens legt huisarts Jacqueline van Riet uit Utrecht uit hoe in de wijk Overvecht in Utrecht alle professionals uit het medische en sociale domein samenwerken op dezelfde manier en daarbij het 4Domeinen model gebruiken om met de bewoner in gesprek te gaan en uit te leggen voor welke problemen naar welke professionals het beste kan worden verwezen. Zo doet ieder waar hij goed in is en wordt expertise van iedereen gebruikt. Professionals voelen zich hier veel beter bij en de complexe problemen van bewoners worden echt opgelost. Werken met dit model inspireert de aanwezigen en het 4D model zal hier zeker vaker ter sprake gaan komen.

Tot slot worden vier werkgroepen opgericht die zullen gaan uitwerken hoe de samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de Staatsliedenwijk verder vorm kan gaan krijgen. Het was een mooie en veelbelovende avond die zeker een vervolg zal gaan krijgen!

 

Meer weten? Bel of mail met