Positief Gezond & Wel in de Wijk

Oncologische Nazorg

Iedereen krijgt te maken met kanker, direct danwel indirect. Eén op de drie mensen krijgt zelf kanker, anderen komen in aanraking met mensen die kanker hebben of hebben gehad. Jaarlijks komen er ruim 100.000 nieuwe kankerpatiënten bij (3% stijging per jaar). Gelukkig neemt de vijfjaarsoverleving steeds meer toe, nu gemiddeld 62%. Duidelijk mag zijn, kanker raakt ons allemaal!

Bijna 4% van alle Nederlanders (zo’n 650.000 mensen) leeft met kanker of heeft in het verleden kanker gehad. Bij een te verwachten stijging van de incidentie, betere behandelmogelijkheden en daarmee dus grotere overlevingskansen neemt de prevalentie extra hard toe. Deze toenemende prevalentie verhoogt de druk op de zorg en de nazorg van kankerpatiënten. 

Reden voor Elaa om aan de slag te gaan met oncologische nazorg in de eerste lijn, te beginnen met het oprichten van een netwerk. Zowel in Amsterdam als in Almere. 

Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn 

Elaa heeft in het najaar van 2016 een peiling uitgevoerd onder Amsterdamse huisartsen, psychologen en verschillende paramedici naar de behoefte van een Amsterdams netwerk oncologische zorg. Die behoefte blijkt aanwezig te zijn. Het netwerk moet bijdragen aan het bieden van goede psychosociale en paramedische zorg in de eerste lijn. Goede samenwerking en afstemming  in de keten is daarbij van groot belang. 

Het doel is een naadloze overgang te realiseren voor een groot deel van de patiënten vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn. Kankerpatiënten krijgen de zorg die ze nodig hebben: multidisciplinaire zorg indien nodig en monodisciplinair als het kan. Ook tijdens de behandelfase in het ziekenhuis worden de paramedici zo nodig al betrokken bij de behandeling.

Onder voorzitterschap van Elaa is een voorbereidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen gestart. De voorbereidingsgroep denkt na over de  contouren van het netwerk: Wat gaat het netwerk doen? Wie zouden kunnen participeren? Etc. Nadat de werkgroep de eerste lijnen heeft uitgezet, worden eventuele leden van het netwerk uitgenodigd om in gezamenlijkheid met elkaar van gedachten te wisselen over de totstandkoming van het netwerk. 

Netwerk Oncologische Revalidatie Almere

In navolging van andere regio’s in het land is ook in Almere een initiatief gestart om een multidisciplinair netwerk oncologische revalidatie te formeren. Ook hier voert Elaa het voorzitterschap. Na een inventarisatie onder zorgverleners uit Almere, is in december 2016 een klein team gestart om de wensen en mogelijkheden voor een dergelijk Almeers netwerk te bespreken. 

De werkgroep bestaat uit in oncologie gespecialiseerde fysiotherapeuten (eerste- en tweedelijns), een diëtiste, psycholoog en een revalidatiearts.

Doel van het netwerk is de Almeerse oncologische (ex)patiënt gespecialiseerde zorg en behandeling te bieden, waardoor deze optimaal functioneert met de best mogelijke kwaliteit van leven onder de gegeven omstandigheden. 

Er zijn vier werkgroepen geformeerd: 

  • Toelatingscriteria: deze werkgroep buigt zich over de vraag welke criteria vereist zijn voor deelname aan het netwerk
  • PR en communicatie: hoe gaan we het netwerk bekend maken bij zorgverleners en de doelgroep
  • Klinimetrie: het vaststellen van een gezamenlijke uniforme set van testen in de eerste en tweede lijn
  • Financiën: hoe kan het netwerk gefinancierd worden.

De opzet van het Almeerse netwerk is kleinschaliger dan in Amsterdam. Er zijn beduidend minder zorgprofessionals gespecialiseerd in oncologie en er is slechts één ziekenhuis. Het Almeerse netwerk NORA zoekt te zijner tijd wel de samenwerking met het Amsterdamse netwerk. Mede omdat veel patiënten uit Almere in Amsterdamse ziekenhuizen behandeld worden. 

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws