Werkbezoek Wethouder Kukenheim aan Slotermeer

Elaa heeft op 28 maart jl. een werkbezoek in Slotermeer georganiseerd voor wethouder Simone Kukenheim (o.a. Zorg en Jeugd). Een uitgelezen kans om haar in een kort tijdsbestek een inkijkje te bieden in de dagelijkse praktijk. Dat deed een aantal in Slotermeer werkzame zorgverleners in vijf  presentaties. Met als rode draad de goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de eerste lijn, en tussen professionals in de eerste lijn en het sociale domein. 

Juist die goede samenwerking met gebruikmaking van elkaars kwaliteiten leidt tot betere oplossingen bij complexe problematiek. Je samen met collega’s inzetten voor gezondere, minder kwetsbare burgers vergroot ook het werkplezier. Succesvolle samenwerking komt tot stand door elkaar te kennen, weten wat de ander doet, vertrouwen hebben in elkaars expertise en korte lijntjes. Het lijken open deuren, maar het zijn echt de essentiële elementen voor succesverhalen.

Vijf mooie voorbeelden
Huisarts Frederieke Pijbes vertoonde de trailer van de film ‘de dappere patiënt’. De film is een pleidooi voor artsen om op tijd met ouderen het gesprek aan te gaan over hun wensen en behoeften. Ouderen wonen langer thuis te wonen en dat is mooi, maar het vereist extra aandacht van de huisarts. Frederieke vatte kort samen wat huisartsen kunnen doen om mensen in de laatste levensfase te ondersteunen. En dat begint met tijdig het gesprek aangaan met de oudere.

In het Basisteamoverleg Slotermeer komen diverse zorg- en hulpverleners maandelijks bijeen voor multidisciplinair overleg. Huisarts Folkert Hoekstra en welzijnscoach Lenie Smit noemden een aantal prachtige voorbeelden van samenwerking tussen huisartsenzorg en welzijn. Daardoor krijgen cliënten nu passende ondersteuning, terwijl er voor hen in het verleden, zonder deze samenwerking, geen oplossing kon worden geboden. 

Praktijkondersteuner GGZ Renske Althuisius werkt in Nieuw West, waar een relatief grote groep mensen problemen ervaart op geestelijk en sociaal terrein. Daaronder ook veel bewoners van niet-westerse afkomst, die anders omgaan met dit soort problemen. Daardoor duurt het soms lang voordat ze in zorg komen. Als dan doorverwijzing nodig blijkt, zijn er vaak lange wachtlijsten, waardoor deze mensen bij de POH-GGZ in zorg blijven. Met als gevolg daar wachtlijsten. 

Jeugdverpleegkundige Bianca Brandenburg, verloskundige Corrie de Beer en huisarts Shadi Gilani vertelden over hun samenwerking in het PACT Gezond Gewicht en hoe het stedelijk verwijsschema werkt. Samen gaan ze de strijd aan om overgewicht bij kinderen terug te dringen. Corrie de Beer hield tevens een pleidooi voor meer tijd voor startende projecten. Voor zwangeren worden veel nieuwe initiatieven ontplooid. Echter: sommige projecten – zeker voor niet-westerse vrouwen - hebben meer opstarttijd nodig. Met als groot risico dat kosten en baten niet meteen in evenwicht zijn, waardoor de subsidie helaas stopt. 

Heleen Koppelaar, jeugdpsycholoog bij het OKT (Ouder/KindTeam) vermeldde een aantal mooie voorbeelden van de meerwaarde van samenwerking tussen huisartsen en het OKT. Zoals over de jongen die was overvallen en met een hoofdwond bij huisarts kwam. Tijdens het consult bleek dat hij niet maar naar school durfde, omdat de overvallers daar ook op zitten. De huisarts heeft daarop contact opgenomen met Heleen, die dit verder oppakt met de school. Dankzij de samenwerking kon er snel worden geschakeld. 

Verbinding medisch en sociaal domein
In deze presentaties komt steeds het grote belang  naar voren van goede samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Voor het OKT, PACT Gezond Gewicht en de welzijnscoach zijn de gemeente Amsterdam en Elaa in de afgelopen jaren samen opgetrokken en Elaa blijft zich de komen jaren daarvoor graag inzetten. 

Vervolg
Wethouder Kukenheim toonde zich zeer geïnteresseerd in de verhalen van de sprekers. Verschillende keren vroeg ze door naar de problematiek en informeerde of zij mogelijk iets kan doen om een probleem op te lossen. Er is afgesproken dat de wethouder gaat nadenken over hoe zij een terugkoppeling kan geven aan de aanwezigen bij het werkbezoek.