Brede aanpak van de Gecombineerde Leefstijlinterventie

Sinds medio 2019 is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ingevoerd in Amsterdam. Het betreft een tweejarig programma voor mensen met overgewicht die begeleiding krijgen van een leefstijlcoach ten aanzien van voeding, beweging en gedrag. Huisartsen verwijzen naar één van de 15 GLI-aanbieders die op 23 locaties in Amsterdam de GLI aanbieden. De basis staat. Nu is het tijd voor doorontwikkeling.

Nancy ten HoveNancy te Hoven van FoodRebel biedt in samenwerking met Mokum Fysiotherapie & Training de Beweegkuur aan, één van de vier erkende GLI-interventies. Ze is tevens aanspreekpunt van alle GLI-aanbieders in Amsterdam. Het eerste jaar was voor haar behoorlijk pionieren.

“Het systeem is top-down bedacht, zowel de ingewikkelde financiering als de inhoud. Neem de interventie ‘Beweegkuur’. Oorspronkelijk was sporten daarin opgenomen, maar zodra het onder de GLI viel, niet meer. De GLI gaat primair over leefstijl: wat kan en wil de persoon zelf doen om te komen tot gezonder gedrag. Daarin coachen we de deelnemer. Dus niet het voorleggen van een dieet of een beweegaanbod, maar specifiek de coaching. Nu we twee jaar bestaan, heeft de eerste lichting de GLI-Beweegkuur afgerond. Niet iedereen heeft alle gestelde doelen bereikt, maar deelnemers zijn er beslist beter aan toe dan wanneer ze niet hadden deelgenomen aan de GLI. Omdat je heel persoonsgericht werkt, is de behaalde winst ook per persoon verschillend.” 

 

Alle levensdomeinen

fbtDe aanpak van overgewicht betreft niet alleen aandacht voor bewegen en voeding”, benadrukt Tjerk Kamann, GGD. “Sociale en maatschappelijke factoren spelen eveneens een belangrijke rol. Het is zo zinvol als de GLI-coaches steviger zijn ingebed in het netwerk van medische én welzijnsprofessionals in de wijk, zoals Buurtteam-medewerkers, beweeg- en welzijncoaches, sportbegeleiders, participatiemakelaars, enzovoort. Alleen met zo’n brede insteek krijgt de GLI-deelnemer de ondersteuning die is afgestemd op zijn persoonlijke situatie.”

Nancy bevestigt het belang van samenwerking. “Het aanbod is ontzettend groot en het is voor ons zoeken waar iemand het beste op zijn plek is. In de wijk heb ik contacten met het sociaal domein, we hebben elkaar ook ontmoet. Daardoor verwijzen we makkelijk door naar beweegcoaches of Welzijn op Recept in de Pijp en het Centrum. Maar we hebben cliënten uit geheel Amsterdam en juist dan is het lastig om goed door te verwijzen. Het is zoeken hoe we goed kunnen samenwerken en hoe dat vertrouwen ontstaat, zodat de burger op de juiste plek komt.”

 

Projectaanvraag

Tjerk is blij dat er nu eindelijk aandacht is voor een breed perspectief. “Gedragsverandering is moeilijk! Vooral bij kwetsbare Amsterdammers spelen er vaak veel dingen tegelijk. Om stappen vooruit te zetten, gaat het niet alleen om diëtiek en bewegingsarmoede. Factoren als financiën, geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het sociaal netwerk van de persoon spelen eveneens mee.”

In het kader van de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek’ heeft de GGD samen met Elaa, en met ondersteuning van Zilveren Kruis, Amsterdamse Huisartsen alliantie, GLI-coaches, en GLI-deelnemers, een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw voor doorontwikkeling van de GLI in Amsterdam. Hoofddoel is om verbinding te maken tussen het medisch en sociaal domein, met daarin een duidelijke rol voor de GLI-coach. Deze aanvraag is gehonoreerd. Tjerk Kamann is kartrekker van het project en vanuit Elaa is Maartje Kuijpens (namens Elaa verantwoordelijk voor de gehele coördinatie van de GLI in Amsterdam) hierbij betrokken.

 

Structuur

“Met het, overigens beperkte, subsidiebedrag kunnen we bouwen aan een brede aanpak op zowel het gebied van gezondheid & gedrag als de maatschappelijke en de sociale factoren”, stelt Tjerk tevreden. Het project start in de stadsdelen Noord en Oost met kennismakingssessies met alle betrokken partijen om zo te komen tot samenwerkingsafspraken op uitvoeringsniveau. Daarbij kan het sociaal domein ook verwijzen naar de GLI. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is te komen tot een integrale intake.

Tjerk: “De looptijd van het project is een jaar. Dan moet er een betere infrastructuur staan, waarlangs partijen elkaar beter kunnen vinden in de wijk. Met inzichten in de do’s and dont’s van de samenwerking kan deze infrastructuur vervolgens verder worden verstevigd. Nancy haakt daar onmiddellijk op in: “Het zal ons als GLI-aanbieders geweldig helpen als er een structuur staat en een overzicht van het aanbod, zodat de samenwerking structureel is en we vertrouwd kunnen doorverwijzen.”

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...