Alle hens aan dek voor dementiezorg

Op dit moment zijn er ruim 5.500 Amsterdammers met dementie die thuis wonen en dat stijgt naar verwachting tot zo’n 18.000 mensen in 2050. De huidige werkdruk onder professionals in de dementiezorg is al enorm, en dan is de piek dus nog lang niet bereikt. We moeten nu slim kijken hoe we de zorg en ondersteuning in Amsterdam inrichten om het enigszins aan te kunnen. En daarvoor hebben we alle professionals hard nodig, zowel vanuit de sociale basis, welzijn als vanuit het medisch domein. Samen kun je meer (aan). En één ding is zeker: meer gaat het worden de komende 30 jaar… 

 

Voorbeeld van netwerkzorg in Amsterdam-Noord 

In een aantal stadsdelen vindt al goede samenwerking plaats op het gebied van dementiezorg. Zoals in Amsterdam-Noord. Inge Nooij, casemanager dementie; Tanja Promes, POH-Ouderen en Thea Bleijendaal, welzijnswerker buurtteam weten daar alles van. “We kunnen elkaar uitstekend vinden”, stellen de dames tevreden vast, “en dat is ontzettend belangrijk. De start van de ondersteuning bij iemand met (vermoeden van) dementie vindt namelijk plaats via totaal verschillende routes. Een ongeruste dochter neemt haar moeder mee naar de huisarts. Een buurman meldt bij de wijkagent een verwarde buurman. Iemand benadert rechtstreeks de casemanager. Of de POH-Ouderen constateert bij de screening van ouderen bij iemand cognitieve achteruitgang. Je hebt elkaar hard nodig om ervoor te zorgen dat het proces naar een diagnose en vervolgens de juiste zorg en ondersteuning, voor de persoon met dementie en mantelzorger zo prettig mogelijk verloopt.”

 

Wie doet wat in dit proces?

Thea Bleijendaal

Thea: “Er is altijd sprake van enige overlap. Maar als voorheen ouderenadviseur en nu welzijnswerker in het Buurtteam kan ik vooral in het begin van het proces de praktische zaken regelen.

    

Tanja Promes

Tanja: “Als zowel de casemanager als ik als POH-ouderen bij de patiënt betrokken zijn, stemmen we nadrukkelijk af wie het casemanagement doet.”

 

 

Inge NooijCasemanager dementie Inge licht toe: “Casemanagement is gericht op de continuïteit, inclusief het inzetten van de noodzakelijke zorg.” Bij deze zorg wordt ook steeds meer de specialist ouderengeneeskunde betrokken. Werkten deze professionals van oudsher vooral in een verpleeghuis, inmiddels werken ze intensiever samen in de wijk. Als casemanager dementie is Inge blij met deze ontwikkeling. “Ik vind het prettig om een specialist ouderengeneeskunde te kunnen consulteren en om advies te vragen”, geeft ze aan. Ook is ze tevreden over de samenwerking met de wijkverpleging, “hoewel ik merk dat de werkdruk bij hen is toegenomen.”

 

Structurele samenwerkingsstructuur

Is de zorg voor mensen met dementie in Noord dan ideaal? “Nee, zeker niet”, is de eensluidende reactie. “Het kan altijd beter. Onze samenwerking is kwetsbaar. Het is fijn dat we elkaar kennen, van elkaar op aan kunnen, maar tegelijk moet er ook een structurele samenwerkingsstructuur zijn die niet persoons-, maar organisatie-gebonden is.” Een andere wens is multidisciplinair overleg voor dementiezorg, met ruimte voor casuïstiekbespreking.

 

Expertisenetwerken Dementie

Er lopen in Amsterdam op dit moment twee grote programma’s om de signalering, ondersteuning en het aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren, namelijk: 

  1. Herstel zorgnetwerk dementie. Dit is een speerpunt binnen Amsterdam Vitaal en Gezond.  Dit zorgnetwerk dementie bestaat uit zorgprofessionals uit het zorg- en medisch domein die samenwerken rondom cliënten, zoals de casemanager dementie, POH-Ouderen, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werkers, geriater of specialist ouderengeneeskunde, 
  2. Organiseren van een welzijnsnetwerk dementie. Hierbij gaat het om professionals van verschillende disciplines uit welzijn, zoals ambulante begeleiders, participatiecoaches, welzijnsprofessionals, informele netwerken, enz. 

“Om ervoor te zorgen dat dit geen aparte netwerken zijn, maar dat ze aan elkaar worden verbonden, heeft gemeente Amsterdam als ambitie een ‘Expertisenetwerk Dementie’ in alle stadsdelen’’, licht Gracia Velland toe, beleidsadviseur dementie Amsterdam. “Dit expertisenetwerk moet alle zorg en welzijnspartijen rond dementie in dat stadsdeel verenigen door een aantal keer per jaar samen te komen.‘’ 

Gracia Velland

Ze vervolgt: ‘’De huidige zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten is deels versnipperd. Naast het neerhalen van de schotten liggen de kansen met name in een bestendige verbinding tussen het medisch en sociaal domein. Mijn ideaalbeeld is een dementievriendelijk Amsterdam met een gestroomlijnde financiering.”


Inzet Elaa

Elaa is vanuit het programma Beter Oud in Amsterdam en Amsterdam Vitaal en Gezond betrokken bij het herstel van het zorgnetwerk dementie én de verbinding met het sociaal domein. Daarnaast coördineert Elaa het stedelijk netwerk specialisten ouderengeneeskunde in Amsterdam. Voor een up-to-date overzicht van alle specialisten ouderengeneeskunde per gebied, mail naar Sabina Mak. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...